logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Прийнято
на педагогічній раді
протокол N____
від «___» __________ 20_____ року

«Затверджую»
Завідувач МБДОУ дитячий садок N7
«Золотий ключик»
__________________ М. А. Федотова
Наказ N______ від «___» _________ 20_____ року

 

Програма формування культури здорового і безпечного способу життя "Бути здоровим - здорово!"

Автор: Смирнова Олена Вікторівна, старший вихователь, Муніципальне бюджетне дошкільний навчальний заклад дитячий садок № 7 «Золотий ключик» міського округу місто Шар'я Костромської області.

 

ЗМІСТ

 

Найменування

I.

ЦІЛЬОВИЙ РОЗДІЛ..........................................................

1.1.

Пояснювальна записка.......................................................

1.2.

Нормативно - правова основа Програми..............................

1.3.

Цілі і завдання програми....................................................

1.4.

Принципи Програми........................................................

1.5.

Плановані результати.....................................................

II.

ЗМІСТОВНИЙ РОЗДІЛ............................................

2.1.

Заходи щодо реалізації Програми..................................

2.2.

Форми роботи з дітьми.......................................................

2.3.

Приблизний план досугов і розваг на навчальний рік..............

2.4.

Просвітницька і мотиваційна робота..............................

III.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

3.1.

Здоровьесберегающая інфраструктура Установи..................

3.2.

Раціональна організація освітньої діяльності.............

3.3.

Ефективна організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

3.4.

Реалізація додаткової освіти...............................

 

Цільовий розділ.
Пояснювальна записка.

Програма формування культури здоров'я та безпечного способу життя «Бути здоровим - це здорово!» (далі - Програма) муніципального бюджетного дошкільний навчальний заклад дитячий садок № 7 «Золотий ключик» міського округу місто Шар'я Костромської області (далі - Установа) являє собою комплексну програму формування у дітей дошкільного віку знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечують збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров'я, як одного з ціннісних складових, що сприяють пізнавальному і емоційному розвитку кожної дитини, досягнення планованих результатів освоєння освітньої програми дошкільної освіти.
У сучасних умовах модернізації дошкільної освіти велике значення необхідно надавати станом здоров'я дітей дошкільного віку, а тому вихователю особливу увагу слід звертати на формування в дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я. Для цього треба не тільки говорити про значення здоров'я для людини, але й вносити в повсякденне життя дітей елементи ціннісного ставлення до здоров'я, прищеплювати дошкільнятам корисні звички і навички. Іншими словами, вихователь усіма доступними засобами сприяє формуванню у дітей дошкільного віку культури здоров'я.
Стан здоров'я дитини при надходженні в дитячий сад - це свого роду стартова позиція, яка визначає успішність дитини не тільки на першому році відвідування дитячого саду, але і всього періоду дошкільної освіти. Низький рівень здоров'я надходять в дитячий сад дітей не тільки негативно впливає на процес їх адаптації до нових умов, але й стає причиною подальшого погіршення їх здоров'я.
Здоров'езберігаючи технології орієнтовані на забезпечення психічного, фізичного і морального здоров'я вихованців, вимагають дотримання всіх гігієнічних норм в підборі меблів та обладнання, дотримання світлового та температурного режиму, раціональної організації освітньої діяльності. Безпечний спосіб життя передбачає виключення впливу несприятливих факторів на фізичний і психічний стан дошкільника, а використання здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі сприяє запобіганню втоми і стомлюваності дошкільнят, підвищення у них мотивації до ігрової, творчої, трудової, пізнавальної, дослідницької, рухової діяльності та приросту досягнень в кожному виді діяльності.
Програма сформована з урахуванням чинників, що роблять істотний вплив на стан здоров'я дітей дошкільного віку:

 • несприятливі соціальні, економічні та екологічні умови;
 • чутливість до впливів при одночасній до них інертності по своїй природі, що обумовлює часовий розрив між дією і результатом, який може бути значним, досягаючи кількох років, і тим самим між початковим і суттєвим проявом неблагополучних популяційних зрушень у здоров'ї дітей і підлітків і всього населення країни в цілому;
 • активно формуються комплекси знань, установок, правил поведінки, звичок;
 • особливості ставлення вихованців до свого здоров'я, істотно відрізняються від таких у дорослих, що пов'язано з відсутністю у дітей досвіду «нездоров'я» (за винятком дітей з серйозними хронічними захворюваннями) і сприйняттям дитиною стану хвороби головним чином як обмеження свободи (необхідність лежати в ліжку, болючі уколи), нездатністю прогнозувати наслідки свого ставлення до здоров'я, що обумовлює, в свою чергу, несприйняття дитиною діяльності, пов'язаної із зміцненням здоров'я та профілактика його порушень, як актуальною і значущою.

Найбільш ефективним шляхом формування цінності здоров'я і здорового способу життя є спрямовується і організована вихователем, психологом, батьками самостійна робота, яка сприяє активній та успішній соціалізації дитини в дитячому саду, розвиває здатність розуміти свій стан, знати способи і варіанти раціональної організації режиму дня і рухової активності, харчування, правил особистої гігієни.
При виборі стратегії виховання культури здоров'я у дошкільному віці враховується зона актуального розвитку, так як формування цінності здоров'я і здорового способу життя - необхідний і обов'язковий компонент здоров'єзбережувальної роботи освітньої установи, що вимагає відповідної здоров'єзбережувальної організації життя дитячого садка, включаючи її інфраструктуру, створення сприятливого психологічного клімату, забезпечення раціональної організації навчального процесу, ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи, раціонального харчування.
Одним з компонентів формування цінності здоров'я і здорового способу життя є просвітницька робота з батьками (законними представниками) вихованців, залучення батьків (законних представників) до спільної роботи з дітьми, до розробки програми формування цінності здоров'я і здорового способу життя.
Розробка Програми формування цінності здоров'я і здорового способу життя, а також організація всієї роботи по її реалізації будується на основі наукової обґрунтованості, послідовності, вікової та соціокультурної адекватності, інформаційної безпеки і практичної доцільності.

Нормативно - правова основа Програми.

Нормативно-правової та документальною основою Програми є:

 • Конституція Російської Федерації;
 • Закон РФ від 29 грудня 2012 року N 273-ФЗ «Про освіту в Російській Федерації»;
 • Федеральний закон «Про основні гарантії прав дитини в РФ», від 24 липня 1998 року N 124-ФЗ;
 • Наказ Міносвіти Росії від 17 жовтня 2013 року N 1155 «Про затвердження федерального державного освітнього стандарту дошкільної освіти";
 • Наказ Міносвіти Росії від 30 серпня 2013 року N 1014 «Про затвердження порядку організації та здійснення освітньої діяльності за основними загальноосвітніми програмами - освітніх програм дошкільної освіти»;
 • Інструктивно-методичний лист від 14 березня 2000р. N 65/23-16 "Про гігієнічні вимоги до максимального навантаження на дітей дошкільного віку в організованих формах навчання".
 • Лист Міністерства освіти Росії «Про порушення вимог законодавства РФ у сфері охорони життя і здоров'я учнів і вихованців» від 01.07.2002 N 03-51-98 ін/23-03;
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря Російської Федерації від 15 травня 2013 р. N 26 р. Москва "Про затвердження Санпін 2.4.1.3049-13 "Санітарно-епідеміологічні вимоги до улаштування, утримання і організації режиму роботи дошкільних освітніх організацій";
 • Постанова Адміністрації Костромської області від 26.12.2013 N 584-а
  "Про затвердження державної програми Костромської області "Розвиток освіти Костромської області на 2014-2020 роки";
 • Статут МБДОУ дитячий садок N 7 «Золотий ключик» міського округу місто Шар'я Костромської області.
Цілі і завдання Програми.

Мета програми: створити сприятливі умови, які забезпечують можливість збереження здоров'я дітей дошкільного віку, сформувати у дітей необхідні знання, вміння і навички щодо здорового способу життя (ЗСЖ) і використання отриманих знань на практиці.
Завдання програми:

 • сформувати у дітей уявлення про позитивні чинники, що впливають на їх здоров'я;
 • навчити дітей робити усвідомлений вибір вчинків, поведінки, що дозволяють зберігати і зміцнювати здоров'я;
 • навчити дітей виконувати правила особистої гігієни і розвинути готовність на основі її використання самостійно підтримувати своє здоров'я;
 • сформувати у дітей уявлення про правильне (здорове) харчування, його режимі, структурі, корисних продуктах;
 • сформувати у дітей уявлення про раціональної організації режиму дня, занять і відпочинку, рухової активності, навчити складати, аналізувати і контролювати свій режим дня;
 • дати дітям уявлення з урахуванням принципу інформаційної безпеки про негативні фактори ризику здоров'ю дітей (знижена рухова активність, інфекційні захворювання, перевтома тощо);
 • дати дітям уявлення про вплив позитивних і негативних емоцій на здоров'я, в тому числі отриманих від спілкування з комп'ютером, перегляду телепередач;
 • навчити дітей елементарним навичкам емоційного розвантаження (релаксації);
 • сформувати навички позитивного комунікативного спілкування;
 • сформувати уявлення про основні компоненти культури здоров'я і здорового способу життя;
 • сформувати у дітей потребу безбоязно звертатися до лікаря з будь-яких питань стану здоров'я;
 • організувати просвітницьку роботу з батьками з питань залучення дітей до здорового способу життя, про існування та причини виникнення залежностей від тютюну, алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин, їх згубний вплив на здоров'я;
 • залучати батьків вихованців у спільну роботу із прищеплювання необхідних практичних навичок і вмінь здорового способу життя;
 • сформувати у дітей та їх батьків відповідального ставлення до здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, виховання корисних звичок та пропаганда фізичної культури, спорту, туризму в сім'ї.
Принципи Програми.

В основу Програми покладені принципи:

 • Принцип актуальності відображає нагальні проблеми, пов'язані зі здоров'ям дітей, гігієнічними, культурними, соціальними нормами і цінностями; забезпечує ознайомлення вихованців з найбільш важливою гігієнічною інформацією.
 • Принцип доступності, згідно з яким пропонується оптимальний для засвоєння обсяг інформації, що передбачає поєднання викладу гігієнічної інформації теоретичного характеру з прикладами і демонстраціями, що поліпшує його сприйняття. Принцип передбачає використання ситуаційних завдань з необхідністю вибору та прийняття рішення, рольових ігор, інформаційного пошуку, малювання, моделювання драматичних сцен.
 • Принцип позитивного орієнтування. У відповідності з цим принципом приділено значну увагу позитивним, з точки зору здоров'я, стилям життя, їх доброчинному впливу на здоров'я. Реалізація даного принципу - показ позитивних прикладів. Це більш ефективно, ніж показ негативних наслідків негативного стосовно здоров'я і поведінки.
 • Принцип послідовності передбачає виділення основних етапів і блоків, а також їх логічну послідовність у процесі здійснення змісту Програми.
 • Принцип системності дозволяє засвоїти знання, що мають відношення до здоров'я, у вигляді цілісної системи.
 • Принцип свідомості і активності спрямований на підвищення активності вихованців у питаннях здоров'я, що можливо тільки при усвідомленні відповідальності за своє здоров'я і здоров'я оточуючих. Цей принцип виступає в якості основного для вивчення форм поведінки та стилів життя.
Плановані результати.

Показники успішної реалізації програми формування культури здорового і безпечного способу життя:

 • створення особистісно-орієнтованої системи смислів вихованців, ставлення до здоров'я, як основному чиннику успіху на наступних етапах життя;
 • стабільно високі результати виконання дітьми освітньої Програми (цільові орієнтири), наявність позитивної динаміки моніторингу здоров'я;
 • 100% виконання вимог Сан Пін;
 • відвідування спортивних секцій не менше 80% дошкільнят;
 • зменшення кількості поведінкових ризиків, небезпечних для здоров'я;
 • ступінь задоволеності всіх учасників освітнього процесу комплексністю і системністю роботи колективу Закладу щодо збереження та зміцнення здоров'я;
 • наявність позитивних результатів створеної системи по формуванню ціннісних установок і життєвих пріоритетів на здоров'я, здоровий спосіб життя і самореалізацію у всіх учасників освітнього процесу;
 • наявність здоров'єзбережувальної предметно-просторового середовища;
 • відсутність перевантажень, розклад навчальних занять відповідно до вимог Сан Пін (виконання санітарно-гігієнічних нормативів, використання здоров'язберігаючих технологій у педагогічному процесі, відсутність впливів несприятливих для здоров'я дітей чинників (екологічно чиста вода, повітряно - тепловий режим тощо);
 • підвищення рівня компетентності педагогічного колективу з використання здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі;
 • високий рівень мотивації вихованців до занять фізичною культурою та участі в спортивних заходах;
 • позитивна динаміка участі в масових спортивних акціях і змаганнях;
 • активна взаємодія Закладу з батьками і соціальними партнерами з питань зміцнення і збереження здоров'я.
Змістовний розділ.
Заходи щодо реалізації Програми.

N

Найменування заходу

Терміни виконання

Відповідальні

I. Підготовка педагогічних кадрів

1.

Участь у міському педагогічному об'єднання інструкторів з фізичної культури, міському проблемному семінарі з соціально - комунікативного розвитку дітей дошкільного віку

По мірі проведення

Вихователі

2.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації

За замовленням на навчання та планом курсів КОИРО

Вихователь з ФК

3.

Надання методичної допомоги при розробці і проведенні заходів, пов'язаних з пропагандою ЗСЖ.

Протягом року

Старший вихователь
Фельдшер

II. Розвиток матеріально-технічної бази здоров'єзбережувальної
освітнього середовища

1.

Складання акта про приймання навчального закладу

Серпень

Завідувач Установи

2.

Придбання навчального, методичного, спортивного обладнання та технологічного обладнання для харчоблоку.

Протягом року

Завідувач Установи
Заступник завідувача з АГЧ
Старший вихователь

III. Раціональна організація спільної і самостійної діяльності вихованців

1.

Складання розкладу занять, навчального плану.

Вересень

Старший вихователь

2.

Проведення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, вивчення ПДР, ТБ, ОБЖ

1 раз в квартал

Всі педагоги

3.

Реалізація індивідуальних освітніх програм для дітей з обмеженими можливостями здоров'я

Протягом року

Всі педагоги

 

IV. Виховання культури здоров'я учасників освітнього процесу

1.

Придбання знань про здоров'я, здоровий спосіб життя, можливості людського організму, про основні умови і способи зміцнення здоров'я (в ході занять фізичною культурою, бесід, перегляду навчальних фільмів, у системі додаткової освіти, включаючи зустрічі зі спортсменами, тренерами, представниками професій, що пред'являють високі вимоги до здоров'я)

Протягом року

Старший вихователь
Вихователі

2.

Спадкоємність зі школою з питань, пов'язаних з вихованням культури здоров'я.

Протягом року

Старший вихователь
Вихователі підготовчої до школи групи

3.

Просвітницька робота з батьками (лекції, бесіди, індивідуальні консультації тощо)

Протягом року

Вихователі

V. Створення умов для забезпечення безпечного здоровьесберегающего процесу

1.

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, санітарно-гігієнічного стану у всіх приміщення згідно санітарним правилам і нормам діючих Санпін.

Протягом року

Всі співробітники Установи

2.

Забезпечення постійного контролю стану приміщень Установи, справність електричних розеток, наявність аптечок, інструкції і журналів з охорони праці

Протягом року

Завідувач

3.

Проведення занять з дітьми, педагогічними, технічними працівниками та іншим обслуговуючим персоналом по вивченню правил забезпечення безпеки; проведення тренінгів щодо дій у надзвичайних ситуаціях

Протягом року

Завідувач
Старший вихователь
Вихователі

4.

Відпрацювання дій колективу дитячого садка в надзвичайних ситуаціях

Щорічно

Завідувач

VI. Розвиток фізичної і рухової активності вихованців.

1.

Проведення динамічних пауз для попередження передчасного розумового стомлення і профілактики порушень зору, постави та виникнення застійних явищ в кровообігу і подиху

Щодня

Вихователі
Музичний керівник

2.

Моніторинг рівня і стану здоров'я для виявлення дітей груп ризику

щоквартально

Фельдшер

3.

Додаткова освіта

Протягом року

Всі педагоги

VII. Використання виховного потенціалу спільної і самостійної діяльності вихованців

1.

Планування роботи з формування здоров'єзбережувальної середовища у дитячому садку у відповідності до вимог ФГОС ДО

При плануванні роботи на рік

Завідувач
Старший вихователь

2.

Ведення пропаганди ЗСЖ серед дітей та батьків.

Протягом року

Вихователі

VIII. Організація роботи з батьківською громадськістю

1.

Організація інформаційної підтримки батьків через систему батьківського всеобучу

Протягом року

Завідувач
Старший вихователь
Вихователі

2.

Індивідуальні консультації

Протягом року

Вихователі

3.

Організація спільної роботи педагогів і батьків щодо проведення спортивних змагань, днів здоров'я, походів, екскурсій

Протягом року

Всі педагоги

4.

Виставки науково-методичної літератури з здоровьесбережению, профілактиці захворювань, шкідливих звичок, безпеки дітей

По мірі необхідності

Старший вихователь

IX. Організація спільної діяльності з
зовнішньої соціокультурним середовищем

1.

Спільна діяльність з різними установами зовнішнього соціокультурного середовища, зацікавленими у пропаганді ЗСЖ та профілактики тютюнопаління та ПАР.

При плануванні роботи на рік

Завідувач
Старший вихователь

X. Традиційні заходи щодо формування культури безпечного здорового способу життя

1.

Щоденні заходи: фізкультхвилинки, фізкультурні вправи і рухливі ігри

Щодня

Вихователі

2.

Безпосередньо освітня діяльність з ФК

Три рази в тиждень

Вихователь з ФК

3.

Організація умов для самостійної рухової діяльності дітей

Щодня

Вихователі

4.

Дні здоров'я

Протягом року

Вихователь з ФК

5.

Мама, тато, я - спортивна сім'я!

Протягом року

Вихователь з ФК

6.

Спортивні змагання
«Веселі старти»

Протягом року

Вихователь з ФК

7.

Спортивні ігри, ігри - естафети, катання на лижах

Протягом року

Вихователь з ФК

8.

Спільна діяльність з дітьми щодо профілактики ЗСЖ, ДДТТ.

Протягом року

Вихователі

9.

Тиждень безпеки дорожнього руху

Щоквартально

Старший вихователь
Вихователі

10.

Участь у міських спортивних заходах

Травень

Вихователь з ФК

Приблизний зміст Програми за віковими групами.

Ступінь освіти

Змістовні лінії

Молодша група (3-4 роки)

Оволодіння основними культурно - гігієнічними навичками, навичками самообслуговування, знаннями про те, яка користь від прогулянок, навіщо потрібно бути здоровим.
Дотримання елементарних правил безпеки в приміщенні і в спілкуванні з однолітками, при зустрічі з незнайомими людьми та тваринами. Знання своєї адреси, власного імені, Ф. В. О. батьків.

Середня група (4-5 років)

Розуміння ставлення до самого себе, до свого власного здоров'я; розуміння того, навіщо людині потрібен відпочинок, навіщо потрібне свіже повітря, про користь вітамінів, які продукти корисні.
Дотримання елементарних правил особистої безпеки у побуті, природі, соціумі.
Знання основних частин тіла і правил турботи про них (гігієна, самообслуговування, елементарна праця).

Старша група (5-6 років)

Розуміння «Ми за здоровий спосіб життя», знання основ фізіологічних особливостей здоров'я хлопчиків і дівчаток, основних способів загартовування.
Усвідомлення понять «спорт у моєму житті», «спорт у моїй родині». Дотримання правил безпечної поведінки в побуті, на природі, в соціумі, на дорозі, при пожежі.
Розуміння значення дотримання правильного режиму дня для здоров'я.

Підготовча до школи група (6-7 років)

Знання та дотримання правил особистої безпеки у побуті, на природі, в соціумі. Знання і придбання навичок безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях (пожежа, ураган тощо), на дорозі, в лісі, на річці, в період весняного паводку і т. п.
Усвідомлене розуміння значення правильного харчування, дотримання режиму дня, прогулянки для здоров'я. Уміння організовувати свій режим дня. Бажання піклуватися про своє здоров'я.
Знання особливостей організму (будова та функції), правил надання першої медичної допомоги (обмороження, забій, садно, подряпина та ін)

1 клас загальної освіти

Усвідомлене розуміння про правильне і здорове харчування, користь вітамінів, мінералів і окремих продуктів. Знання правил надання першої медичної допомоги, правил безпечної поведінки в побуті, на природі, в соціумі, якщо залишився один удома.
Усвідомлене розуміння значення спорту в житті, відмова від шкідливих звичок, ролі фізкультури і спорту у формуванні правильної постави, м'язової системи, імунітету.
Знання особливостей власного організм, вміння підтримувати його в міцною формі. Планувати свій режим дня і діяти у відповідності з ним.
Спонукати членів своєї сім'ї до дотримання правил здорового способу життя.
Бути здоровим - це здорово!

 Форми роботи з дітьми

Безпосередньо-освітня діяльність

Спільна діяльність

Самостійна діяльність

 

 • Фізична культура.
 • рази в тиждень; у тому числі на свіжому повітрі
 • Загартовуючі процедури.
 • Гігієнічні процедури.
 • Сонячні і повітряні ванни.
 • Провітрювання приміщення.
 • Денний сон.
 • Профілактика ГРВІ та ГРЗ (за планом)
 • Спільна діяльність на свіжому повітрі 1 раз в тиждень Ранкова гімнастика
 • Гімнастика після сну;
 • Прогулянка;
 • Рухова активність на свіжому повітрі;
 • Ігри, спортивні вправи;
 • Спортивні свята, розваги;
 • День здоров'я;
 • Тиждень здоров'я

Умови:

 • Обладнання для рухової, ігрової діяльності дітей у приміщеннях і на прогулянкових ділянках,
 • Спортивний майданчик
 • Центри рухової активності в групах.
Приблизний план спортивних досугов і розваг на навчальний рік.

Місяць

Молодша група

Середня група

Старша група

Підготовча до школи група

Зентябрь

В гостях у казки

Веселе свято

Весела фізкультура

Граємо в казку

Жовтень

За золотим ключиком в ліс

Казкова подорож гномів

Подорож у ліс

Свято звірів

Листопад

Прокази старої Зими

Птахи - веселі мандрівники

День народження бабусі Яги

Веселі старти

Грудень

Зимонька-зима

Новорічне пригода

Санний поїзд

Ми морозу не боїмося

Січень

Розвесела Матрьошка

В гостях у Матрьошки

Цілюща сила кольору

Народні ігри

Лютий

Свято пап

Школа Ведмедики Топтыжки

Ай, да папи, ай, да синочки!

Браві солдати

Березень

Чарівні перетворення

Улюблений цирк

Подорож по країнах і континентах

Пригода на море

Квітень

Мій веселий дзвінкий м'яч

Свято зарядки

Юні космонавти

Юні космонавти

Травень

Ми їдемо, їдемо, їдемо

Подорож на лісову галявину

День яскравого сонця

Свято Африки

Просвітницька і мотиваційна робота.

Просвітницька і мотиваційна робота, орієнтована на здоровий спосіб життя, спрямована на формування у дітей дошкільного віку уявлення про людину як про головну цінність суспільства. Вона формує елементарні уявлення дитини про себе самому, про функції свого власного організму, дітям даються початкові уявлення про здоров'я, основних способи загартування організму, про способи зміцнення здоров'я засобами фізичної культури і спорту.

Основні напрями просвітницької та мотиваційної роботи

Напрямок діяльності

Завдання

Зміст

Санітарно-просвітницька робота з формування
здорового способу життя

1. Знайомство дітей, батьків з основними поняттями - здоров'я, здоровий спосіб життя.
2. Формування навичок здорового способу життя, гігієни, правил особистої безпеки.
3. Забезпечення умов для мотивації і стимулювання здорового способу життя

- Проведення днів здоров'я,
проведення заходів щодо пропаганди здорового способу життя, формування навичок ЗСЖ, гігієни та особистої безпеки; а також спільних заходів зі школою.

Профілактична діяльність

1. Забезпечення умов для ранньої діагностики захворювань, профілактики здоров'я.
2. Створення умов, що запобігають погіршення стану здоров'я.
3. Забезпечення допомоги дітям, які перенесли захворювання, в адаптації до дитячого саду.
4. Профілактика травматизму.

- Система заходів щодо поліпшення харчування дітей: режим і якість харчування; різноманітність меню; пропаганда культури харчування в сім'ї.
- Система заходів щодо поліпшення санітарії та гігієни: генеральні прибирання групових приміщень, кварцування груп; дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
- Система заходів щодо попередження травматизму: оформлення куточків з техніки безпеки; проведення інструктажу з дітьми.
- Профілактика стомлюваності: проведення рухливих ігор у режимі дня; фізкультхвилинок, обладнання зон відпочинку.

Фізкультурно-оздоровча, спортивно-масова робота

1. Зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури і спорту.
2. Пропаганда фізичної культури, спорту, туризму в сім'ї.
3. Всебічний розвиток і сприяння дитячому та дорослому спорту і туризму.

- Збільшення обсягу та підвищення якості оздоровчої та спортивно-масової роботи в Закладі: організація рухливих ігор; спортивних змагань;
спартакіади, дні здоров'я, ...
- Залучення до організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з дітьми тренерів ДЮСШОР, батьків.

Просвітницька робота з батьками спрямована на підвищення компетентності батьків у питаннях здоров'язбереження та пропаганду сімейних цінностей, сімейного виховання і здорового способу життя.
Просвітницька робота з батьками включає:

 • залучення до просвітницької роботи фахівців партнерських організацій: дитяча поліклініка, дитяча бібліотека, фахівці ЦДиК, інспектори пожежної охорони і ГИБДД.
 • проведення бесід, лекцій, круглих столів, семінарів, консультацій, курсів з різних питань росту і розвитку дитини, її здоров'я, факторів, які позитивно й негативно впливає на здоров'я дітей тощо;
 • придбання для бібліотеки методичного кабінету необхідної науково-методичної літератури;
 • організація спільної роботи педагогів і батьків (законних представників) щодо проведення спортивних змагань, днів здоров'я, занять з профілактики шкідливих звичок, спортивно - оздоровчих свят, туристичних походів;
 • залучення батьків (законних представників) до спільної роботи по проведенню оздоровчих заходів і спортивних змагань «Тато, мама, я - спортивна сім'я»;
 • систематичне оновлення змінного куточка здоров'я «Азбука здоров'я»;
 • оформлення сторінки сайту Установи матеріалами по пропаганді здорового способу життя.

Форми просвітницької роботи з батьками можуть бути такі: батьківські збори, батьківські клуби, батьківські конференції, дискусії, практикуми, спортивні та дозвільні заходи, походи та екскурсії.

Приблизний план роботи з батьками.

Місяць

Заходи

Вересень

Папка - пересувка «Вплив пальчикової гімнастики на розумовий розвиток дитини»
Практикум «Рухливі ігри».

Жовтень

Консультація «Профілактика плоскостопості»
Папка - пересувка «Спортивний куточок вдома»

Листопад

Інформація «Рости здоровим, малюк!» про користь щоденних прогулянок на свіжому повітрі»
Спільні дозвілля і розваги, присвячені Дню матері.
Консультація - практикум «Рухливі і малорухливі ігри»

Грудень

Практикум «Вправи для м'язів тулуба»
Папка - пересувка «Час кататися на лижах і санках!»

Січень

Виступ на батьківських зборах «Залучення дітей дошкільного віку до фізичної культури і спорту»

Лютий

Рекомендації «Як правильно прокидатися»
Спільний спортивне свято «Мій тато-самий, самий...»

Березень

Батьківські збори «виховуємо дітей здоровими, міцними і життєрадісними!»
Спільний спортивне свято «Неньку люблю!»

Квітень

Пам'ятка «Рухливі ігри на прогулянці. Пограйте з дітьми!»
Консультація «Як займатися спортом вдома»

Травень

Консультація «Про літній відпочинок дітей»
Спортивне свято «Мама, тато, я - спортивна сім'я»

Організаційний розділ.
Здоровьесберегающая інфраструктура Установи.

Здоровьесберегающая інфраструктура навчального закладу включає:

 • створення локальної нормативно - правової бази по збереженню здоров'я і забезпеченню безпеки навчальний заклад, що забезпечує введення ДО ФГОС і реалізацію державної політики у сфері освіти;
 • збір і аналіз інформації, звіт, інформаційна презентація результатів, оцінка і прогнозування стану безпечної здоров'єзбережувальної середовища в Установі на наступний період;
 • дотримання гігієнічних норм і вимог до організації та обсягом навчального навантаження дітей дошкільного віку;
 • введення в роботу освітньої програми додаткової освіти «Азбука пожежної безпеки»;
 • відповідність стану та утримання будівлі та приміщень Установи санітарним і гігієнічним нормам, нормам пожежної безпеки, вимогам охорони здоров'я вихованців
 • наявність і необхідне оснащення приміщень для харчування вихованців, а також для зберігання і приготування їжі;
 • організацію якісного гарячого харчування дітей, в тому числі гарячих сніданків;
 • оснащеність кабінетів, фізкультурного залу, спортмайданчиків необхідним ігровим та спортивним обладнанням та інвентарем;
 • наявність приміщень для медичного персоналу;
 • наявність необхідного (у розрахунку на кількість вихованців) та кваліфікованого складу фахівців, що забезпечують оздоровчу роботу з вихованцями (логопеди, вихователі з фізичної культури, психологи, медичні працівники);
 • суворе дотримання всіх вимог до використання технічних засобів навчання, у тому числі комп'ютерів та аудіовізуальних засобів.

В будівлі дитячого саду створені необхідні умови для збереження здоров'я вихованців. Всі наявні приміщення відповідають санітарним і гігієнічним нормам, нормам пожежної безпеки, вимогам охорони здоров'я та охорони праці вихованців.

Інфраструктура Закладу.

N п/п

об'єкт

інфраструктура

1

Будівля дитячого саду

Типове, муроване, двоповерхова з центральним водопостачанням, каналізацією, своєю системою опалення, розраховане на чотири групи. Оснащено пожежною сигналізацією, сигналізацією термінового виклику поліції позавідомчої охорони, світловим освітленням запасних виходів і евакуаційним освітленням.

2

Територія дитячого садка

Ізольовані ігрові ділянки кожної вікової групи, спортивний майданчик, дитячий город. Навколо будівлі асфальтна доріжка з розміткою для навчання дітей правилам дорожнього руху. На господарській території розташовані: овочесховище, пральня та котельня, контейнер для ТПВ.

3

Групові приміщення

Групи ізольовані, мають раздевальные, умивальні і туалетні приміщення. Стаціонарних спалень немає.
Денний сон, харчування, безпосередньо освітня діяльність, спільна діяльність дорослого і дітей в ході режимних моментів, свята, дозвілля розваги організовуються у групових кімнатах.
Побутові умови в групових приміщеннях та кабінетах відповідає сучасним вимогам - проведено гаряче водопостачання, замінена електропроводка та лампи штучного освітлення, своєчасно проводиться промивка системи опалення.
Розвиваюче середовище в групах для самостійної діяльності дітей поділена на ігрові центри з урахуванням віку, інтересів та статевої відмінності дітей. У кожній віковій групі є паспорт групи.

4

Музичний зал

Відсутня.

5

Спортивний зал

Відсутня.

6

Методичний кабінет

Кабінет укомплектований навчальним обладнанням, навчально-методичними посібниками, необхідними для виконання освітньої програми дошкільної освіти Установи, в тому числі і для прищеплення дітям навичок здорового способу життя. Є електронне робоче місце старшого вихователя і вихователів, оргтехніка та технічні засоби навчання.
Забезпечується ведення педагогічної документації і планування. Кабінет обслуговується старшим вихователем. Години роботи кабінету з 8.00 - 16.00.

7

Медичний та кабінети щеплень

Є спеціальна медична меблі, холодильник для зберігання медикаментів, контейнери для відходів різних категорій, стаціонарна бактерицидна лампа. Медичний кабінет обслуговує фельдшер ДНЗ. Години роботи кабінету з 8.00 - 16.00. Прищепний кабінет функціонує по мірі необхідності, попередньо проводиться прибирання та обробка приміщення, кварцування.

8

Харчоблок

Приміщення обладнано електричною плитою, пароконвектоматом, електричної овощерезательной машиною, електричної протирочно - овощерезательной машиною, обробними столами з нержавіючої сталі, ванної, раковинами, водонагрівачем, электромясорубкой, холодильником для напівфабрикатів, холодильником для добових проб, витяжкою. Є котли і гастроємкості для роботи з напівфабрикатами. Все електрообладнання заземлено. На вводі встановлений очисний водозабірний фільтр, водолічильник.
Харчування чотириразове, гаряче, здійснюється відповідно до примірного 10-ти денного меню, складеного на основі Санпін та затвердженого начальником Управління освіти.
Харчоблок працює на напівфабрикатах, продукти зберігаються на складі, обладнаному холодильниками, і в овочесховищі.

9

Пральня

Обладнана автоматичною пральною машиною, водонагрівачем, душовою кабіною, санвузлом, сушаркою для білизни, електричним праскою та прасувальною дошкою.

Примітка

В даний час відбувається складання проектно - кошторисної документації на заміну асфальтного покриття навколо Установи, ремонт овочесховища та будівництво фізкультурного та музичного залу.

 Склад фахівців, що забезпечують оздоровчу роботу з дітьми.

Посаду

Кількість

Освіта

Кваліфікаційна категорія

Вища

Середньо - спеціальна

Перша

Друга

Старший вихователь

1

100%

-

100%

-

Вихователь

9

33,3%

66,6%

44,4%

11,1%

Музичний керівник

1

-

100%

100%

-

Разом:

11

36,3%

63,6%

54,5%

9,1%

Раціональна організація освітньої діяльності.

Раціональна організація спільної і самостійної діяльності дітей, спрямована на підвищення ефективності освітнього процесу, зниження при цьому надмірного функціонального напруження і стомлення, створення умов для зняття перевантаження, нормального чергування праці і відпочинку, включає:

 • дотримання гігієнічних норм і вимог до організації та обсягом навчального навантаження вихованців кожного вікового періоду;
 • використання методів та методик навчання, адекватних віковим можливостям і особливостям дітей дошкільного віку;
 • введення будь-яких інновацій в педагогічний процес тільки під контролем фахівців;
 • суворе дотримання всіх вимог до використання технічних засобів навчання, у тому числі комп'ютерів та аудіовізуальних засобів;
 • індивідуалізація навчання (врахування індивідуальних особливостей розвитку: темпу розвитку і темпу діяльності), робота за індивідуальними програмами дошкільної освіти (адаптовані програми);
 • ведення систематичної роботи з дітьми з ослабленим здоров'ям та дітьми з обмеженими можливостями здоров'я під суворим контролем медичних працівників.

Розрахунок часу (розрахунок представлений на один день)

 

2 молодша гр.

Середня гр.

Старша гр.

Подгот. Гр.

Загальний час на реалізацію обов'язкової частини Програми

7ч 48мин

7ч 48мин

7ч 48мин

7ч 48мин

НСД

30

40

50

90

Режимні моменти + самостійна діяльність + взаємодія з батьками

7ч 18мін

7ч 8мин

6ч 43мін

6ч 24мин

Режимні моменти

2ч 43мін

4ч 23мін

2ч 46мин

3ч 41мин

2ч 03мин

2ч 59мин

1ч 47мин

2ч 32мин

спільна освітня діяльність

100мин

55мін

56мін

45хв

Самостійна діяльність

2ч 45хв

3ч 17мин

3ч 34мин

3ч 44мин

Взаємодія з батьками

10хв

10хв

10хв

10хв

Циклограма освітньої діяльності

Безпосередньо освітня діяльність

Спільна діяльність дорослого і дітей в режимних моментах

Самостійна діяльність дітей

Робота з батьками

Інтеграція освітніх галузей:

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА
ЗДОРОВ'Я
БЕЗПЕКА
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
ПРАЦЯ
ПІЗНАННЯ
КОМУНІКАЦІЯ
ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ
МУЗИКА

Ранок: розвиваючі ігри, чергування, індивідуальна робота, доручення, КГН, ранкова гімнастика, сніданок, дидактичні ігри, читання художньої літератури, бесіда, артикуляційна та пальчикова гімнастика.

Активізація дітей на самостійну діяльність в центрах: книги, природи, художньої творчості, чергування, сюжетно-рольової гри; самообслуговування, моделювання, ведення календаря природи.

Бесіди,
консультації (індивідуальні, групові); спільні свята, дозвілля, розваги; спільна творчість.
Організація спільної трудової діяльності, суботники.
Сімейні творчі проекти, презентації, конкурси.
Батьківські збори, консультації-практикуми, семінари, творчі майстерні.
Анкетування, тестування, інтерактивна взаємодія через сайт ДНЗ.
Оформлення батьківських куточків, буклети, інформаційні листи, фотоальбоми.
Газета для сімейного читання, робота інтернет--представництва ДНЗ.
Спільні екскурсії, походи. Читання дітям, заучування напам'ять.
Показ вистав лялькового театру.

Ігри, підготовка до прогулянки.
Прогулянка: рухливі ігри, спортивні ігри, спостереження, праця, індивідуальна робота, цільові прогулянки, екскурсії, сюжетно-рольові ігри, експериментування, дослідницька діяльність.

Самообслуговування; сюжетно-рольові, дидактичні ігри; ігри з піском, снігом та водою; експериментування (пісок, вода, глина, сніг); моделювання, досліди, продуктивна діяльність.

Повернення з прогулянки, КГН, читання художньої літератури, обід, робота перед сном.

Самостійна діяльність дітей у різних центрах активності; самообслуговування.

Вечір: оздоровчі та загартовуючі процедури; КГН, ущільнений полуденок; сюжетно-рольові, дидактичні, розвиваючі ігри; читання художньої літератури, вікторини, дозвілля, розваги; спільна праця; продуктивна діяльність; виставки, драматизації, постановка вистав; індивідуальна робота, самостійна діяльність дітей.

Ігри - експериментування; сюжетні, самодіяльні, дидактичні, настільні ігри; самостійна художня діяльність, творчі завдання; ведення календаря природи, чергування; робота в центрах: книги, природи, художньої творчості,; споруди для сюжетно-рольових ігор; продуктивна діяльність.

Ефективна організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Ефективна організація фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямована на забезпечення раціональної організації рухового режиму вихованців, нормального фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку, підвищення адаптивних можливостей організму, збереження й зміцнення здоров'я вихованців та формування культури здоров'я, включає:

 1. повноцінну та ефективну роботу з дітьми всіх груп здоров'я (на заняттях фізкультурою, спільної рухової діяльності, на прогулянці, в індивідуальній роботі);
 2. раціональну і відповідну організацію освітньої діяльності з фізичної культури і спільної діяльності в режимних моментах;
 3. організацію динамічних змін, фізкультхвилинок під час педагогічного процесу, які сприяють емоційному розвантаженню і підвищенню рухової активності;
 4. організацію роботи спортивних гуртків та секцій (додаткова освіта) та створення умов для їх ефективного функціонування;
 5. регулярне проведення спортивно-оздоровчих заходів (днів здоров'я, змагань, олімпіад, походів тощо).

Реалізація цього блоку залежить від адміністрації Установи, вихователя з фізичної культури, вихователів і медичного працівника.

Руховий режим Установи.

Форми організації

молодший вік

старший вік

молодша
група

середня
група

старша
група

подготови
тільна до школи група

Організована діяльність

годинник НОД з фізичної культури на тиждень

 

40 хвилин

60 хвилин

90 хвилин

90 хвилин

Ранкова гімнастика

 

5 хвилин

5-7 хвилин

7-10 хвилин

10-12 хвилин

 

Вправи після денного сну

5-7 хвилин

5-7 хвилин

5-7 хвилин

5-7 хвилин

Рухливі ігри

5-10 хвилин

10-15 хвилин

 

15-20 хвилин

15-20 хвилин

не менше 2-4 разів на день

Спортивні вправи

цілеспрямоване навчання не рідше 1 рази в тиждень

 

10 хвилин

10 хвилин

15 хвилин

20 хвилин

Фізичні вправи на прогулянці

щодня по підгрупах

 

5-7 хвилин

10-12 хвилин

10-15 хвилин

10-15 хвилин

Спортивні свята

20-30 хвилин

40 хвилин

 

60-80 хвилин

60-80 хвилин

2-4 рази на рік

 

День здоров'я

1 раз в місяць

 

Тиждень здоров'я

не рідше 1 разу в квартал

 

Спільна рухова діяльність

4 рази в тиждень

План оздоровчої роботи Установи.

N
п/п

Форми
і методи

Зміст

Контингент дітей

1

2

3

4

1

Режим перебування

- щадний режим (адаптаційний період);
- гнучкий режим
- визначення оптимального навантаження з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.

Всі групи

2

 

Повітряно-температурний режим:

- одностороннє провітрювання
- наскрізне провітрювання (у відсутності дітей)
вранці перед приходом дітей,
перед поверненням дітей з прогулянки,

Всі групи

3

Гігієнічні водні процедури

- велике умивання;
- миття рук до ліктя;
- ігри з водою;
-забезпечення чистоти довкілля
-полоскання порожнини рота
-контрастне обливання ніг (теплий період року)
- питний режим.

Всі групи

4

Повітряні ванни

- прогулянки на свіжому повітрі;
- забезпечення температурного режиму і чистоти повітря
-повітряні ванни (полегшена одяг)
- прийом дітей на вулиці,
- ранкова гімнастика,
- гімнастика після сну,
- фізкультура,
- ходіння босоніж,
-денний сон,
-гігієнічні процедури

Всі групи

5

Активний відпочинок

- розвага, свята, ігри, забави; походи
- дні здоров'я;
- канікули

Всі групи

6

Музикотерапія

- музсопровождение режимних моментів;
- музоформление фону занять;
- музтеатральная діяльність

Всі групи

Загартовування проводиться на тлі теплового комфорту організму дитини.
Враховуються індивідуальні особливості стану здоров'я дітей та їх емоційний настрій.

Реалізація додаткових освітніх програм.

Реалізація додаткових освітніх програм передбачає:

 • впровадження в систему роботи навчального закладу програм, спрямованих на формування цінності здоров'я і здорового способу життя, в якості окремих освітніх модулів або компонентів, включених в педагогічний процес («Розмова про правильне харчування», «Ростимо здорових, бадьорих, сміливих», «Додаткові заняття з ПДР», «Вивчення основ пожежної безпеки», «Особиста безпека»);
 • проведення днів здоров'я, конкурсів, свят і т. п.
 • взаємодія з соціумом в даному напрямку роботи (ГИБДД, пожежна частина, дитяча поліклініка і т. д.),

Програми, спрямовані на формування цінності здоров'я і здорового способу життя, передбачають різні форми організації діяльності на основі інтеграції освітніх галузей:

 • проведення годин здоров'я (бесіди, ігри, практичні заняття);

• заняття в гуртках, секціях («Азбука рухи», «Аеробіка» тощо);

 • проведення дозвіллєвих заходів: ігор - естафет, спортивних свят, вікторин, екскурсій тощо;

• організації днів здоров'я, тижнів здоров'я.

Додаткові освітні програми Установи.

Назва програми

Автор

Періодичність

Вік

«Азбука пожежної безпеки»

Освітня програма додаткової освіти ДНЗ

1 раз в тиждень
понеділок,
друга половина дня

5 - 7 років

«Азбука телодвижений»

Пономарьова Н.З., вихователь ДНЗ

1 раз в тиждень
четвер
друга половина дня

4-7 років

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове