logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду

Адміністрація Красноармійського району
Відділ освіти

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

муніципального дошкільного освітнього закладу дитячого садка загальнорозвиваючого виду N 169 Красноармійського р айона р . Волгограда на 2002-2004 р. р .

Затверджено загальними зборами працівників

"__" ______200_г

Завідувач

Стекольникова

Наталія Володимирівна

____________________

Голова ПК

Журавська

Світлана Володимирівна

_____________________

ЗМІСТ:

Загальні положення .

I . ОРГАНІЗАЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

II . УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФКОМУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ..

III . ОПЛАТА ПРАЦІ ..

IV . ГАРАНТІЯ ЗАЙНЯТОСТІ ..

V . РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ..

VI . УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ ..

VII . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦЮЮЧИХ В МОУ ДИТЯЧОГО САДКА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ НА СТРАХОВИХ ПРИНЦИПАХ

VIII . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБОРНОГО ПРОФСПІЛКОВОГО ОРГАНУ ..

IX . КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ..

X . ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ..

XI . ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО

 

ДОДАТКИ:

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку

 2. Кошторис витрат

 3. Графік роботи технічного персоналу

 4. Графік відпусток співробітників дитячого саду

 5. Перелік професій, працівники яких забезпечуються спецодягом та миючими засобами

 6. Угода з охорони праці

 7. Штатний розклад

 8. Тарифікаційний список

 9. Положення про доплати і надбавки

 10. Положення про преміювання

Загальні положення

Колективний договір є правовим актом, що регулює соціально-трудові відносини працівників і роботодавця. Колективний договір складено у відповідності з Трудовим Кодексом РФ, Законом "Про освіту". Законом РФ "ПРО професійні спілки". Законом РФ "ПРО колективних договорах і угодах", Статутом дитячого садка. Договір спрямований на регулювання соціально-трудових, професійних відносин між роботодавцем і працівниками саду на збереження соціального миру в організації.

Колективний договір укладається між роботодавцем в особі завідуючої дитячим садом Стекольниковой Н.В. і працівниками в особі голови профспілкового комітету Журавської С. В.

Предметом цього договору є додаткові положення про покращення умов праці і його оплати, соціального та житлового обслуговування працівників, гарантій і пільг, що надаються роботодавцем.

Особи, що знов приймаються на роботу, повинні бути ознайомлені з чинним колективним договором.

Роботодавець і профспілковий комітет визнають і поважають права кожної із сторін і сумлінно виконують свої зобов'язання

I . ОРГАНІЗАЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні завдання - забезпечення чітко налагодженої навчально-виховної роботи дитячого садка, впровадження науково обгрунтованих форм організації управління, оперативного і дієвого всередині-садового інспектування, корекційного педагогічного впливу на учнів з особливими освітніми потребами, матеріальна зацікавленість працівників. З метою виконання поставлених завдань.

Роботодавець зобов'язується (ст. 22 ТК):

 • визнати і прийняти на себе зобов'язання тристоронньої угоди (районного, міського);

 • приймати локальні нормативні акти, містять норми трудового права, у відповідності з законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і Волгоградської області, колективним договором, враховуючи думку профспілкового комітету (за погодженням з профкомом) (ст. 8 ТК);

 • питання трудових відносин з працівниками здійснювати у відповідності з Правилами внутрішнього трудового розпорядку (додаток 1), Трудовим Кодексом та іншими актами законодавства;

 • своєчасно вносити зміни в Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статут дитячого сала, посадові обов'язки при зміні умов праці та вимог законодавства;

 • передбачити в Кошторисі статті витрат, що забезпечують ефективну реалізацію пунктів колективного договору (додаток 2);

 • обов'язково знайомити знову прийнятих на роботу з колективним договором, посадовими інструкціями та іншими локальними актами,

 • забезпечувати зайнятість працівників; створювати умови, необхідні для забезпечення освітньої діяльності працівників;

 • надавати працівникам роботу, обумовлену трудовим договором.

 • виплачувати в повному розмірі належну працівникам заробітну плату в строки, встановлені колективним договором;

 • гарантувати працівникам певний рівень заробітної плати і пільг, що забезпечують задовільний рівень життя;

 • забезпечувати безпеку праці та умови, відповідальні вимогам охорони і гігієни праці;

 • забезпечувати працівників устаткуванням, інструментами та іншими засобами, необхідними для виконання ними трудових обов'язків,

 • вести колективні переговори, а також укладати колективний договір;

 • надавати профспілковому комітету повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення колективного договору і контролю за їх виконанням;

 • розглядати подання профспілкового комітету про виявлені порушення законів та інших нормативних правових актів, містять норми трудового правлячи, вживати заходів щодо їх усунення і повідомляти про вжиті заходи;

 • створювати умови, які забезпечують участь працівників в управлінні установою;

 • забезпечувати побутові потреби працівників, пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;

 • здійснювати обов'язкове страхування працівників;

 • відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникам у зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків, а також компенсувати моральну шкоду в порядку та на умовах, які встановлені Трудовим Кодексом і нормативними правовими актами.

Профспілковий комітет зобов'язується (ст. 370 ТК):

 • надавати, відстоювати і захищати права та інтереси членів профспілки, у т ч при їх зверненнях до Комісії по трудових спорах і

 • судові органи, з питань відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю на виробництві;

 • здійснювати контроль за додержанням роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних актів, що містять норми трудового права, виконання колективного договору;

 • проводити незалежну експертизу умов праці та забезпечення безпеки працівників та вихованців;

 • брати участь у розслідуванні нещасних випадків на робочому місці;

 • пред'являти роботодавцю вимоги про припинення робіт у випадках безпосередньої загрози життю і здоров'ю працівників;

 • надсилати роботодавцю подання про усунення виявлених порушень законів та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, обов'язкові для розгляду;

 • здійснювати перевірку стану умов і охорони праці, виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених колективним договором;

 • приймати участь в роботі комісії по прийому в експлуатацію будівлі дитячого садка до нового навчального року;

 • брати участь у розгляді трудових спорів, пов'язаних із порушенням законодавства про охорону праці зобов'язань, передбачених колективним договором, а також зі змінами умов праці;

 • звертатися до відповідних органів з вимогою про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законів та інших актів, містять норми трудового права;

 • постійно інформувати членів первинної профспілкової організації про роботу профкому, події профспілкового життя;

 • надавати допомогу в отриманні консультацій, пов'язаних з роботою, її умов, вирішення соціально-побутових проблем;

 • представляти інтереси працівників, які з якихось причин вийшли з профспілки або не перебували у профспілці, у ході колективних переговорів, укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до колективного договору і контроль за його виконанням.

Працівники зобов'язуються (ст. 21 ТК):

 • сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені трудовим договором;

 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку організації;

 • дотримуватися трудову дисципліну;

 • виконувати встановлені норми праці;

 • дотримуватися вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці;

 • дбайливо ставитися до майна дитячого садка;

 • негайно повідомляти роботодавцю про виникнення ситуації, становить загрозу життя і здоров'ю людей, цілості майна.

II . УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФКОМУ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Сторони зобов'язуються:

 • проводити взаємні консультації з соціально-трудових питань та пов'язаним з ними економічними питаннями працівників дитячого садка з питань прийняття локальних нормативних актів, містять норми трудового права.

Роботодавець зобов'язується:

 • враховувати думку профкому у випадках, передбачених Трудовим Кодексом та колективним договором;

 • надавати профкому інформацію з питань, що безпосередньо зачіпають інтереси працівників,

 • обговорювати з профкомом питання про роботу саду, приймати пропозиції від профкому щодо її вдосконалення;

 • до складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку включати представників профкому (ст. 82 ТК);

 • сприяти широкому доступу працівників до інформації про перебіг справ в освітній установі, до участі в управлінні і контролі;

 • інформувавши працівників про можливі плани розвитку та перспективи організації;

 • проводити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників.

Профком зобов'язується:

 • проводити роботу з трудовим колективом, спрямовану на зміцнення трудової дисципліни, формування почуття відповідальності, розвиток творчої ініціативи і інших форм активної участі працівників в житті МОУ дитячого садка.

III . ОПЛАТА ПРАЦІ

Роботодавець зобов'язується:

 • здійснювати оплату праці відповідно до розрядів і тарифних коефіцієнтів ЄТС (Постанова Уряду Російської Федерації N 795 від 14.10.92 р. постанова Міністерства праці РФ N 46 від 17.08.95 р. наказу Міністерства освіти РФ N 463/1268 від 31.08.95 р.), згідно зі штатним розкладом, встановленого розряду і фактично відпрацьованого часу (додаток 7);

 • виплату заробітної плати проводити два рази на місяць _________________________ ____________________________________________

 • у разі заборгованості з оплати праці (ст. 236 ТК): роботодавець зобов'язаний виплатити заробітну плату з сплатою відсотків (грошової компенсації) у розмірі не нижче 1/300 діючої в цей час ставки рефінансування ЦБ Російської Федерації від невиплачених в строк сум за кожний день затримки, починаючи з наступного дня після встановленого строку виплати по день фактичного розрахунку включно; у разі затримки виплат заробітної плати по день фактичного розрахунку включно; у разі затримки виплати заробітної плати на термін більше 15 днів працівник має право, сповістивши роботодавця в письмовій формі, припинити роботу на весь період до виплати затриманої суми (ст. 142 ТК);

 • гарантує першочерговість виплати заробітної плати перед іншими платежами згідно з чинним законодавством та нормативними актами;

 • складати зведені відомості тарифікації педагогічних і керівних працівників на 1 вересня і погоджувати з профкомом (додаток 8);

 • своєчасно протягом навчального року установлювати педагогічним працівникам нові ставки заробітної плати у зв'язку з зміною у них робочого стажу, кваліфікації, освіти. звань за підсумками атестації;

 • обов'язково оплачувати роботу, виконану із згоди працівника понад встановлену посадовими обов'язками (Положення про доплати і надбавки, погоджене з профспілковим комітетом), або надавати відгули (додаток 9);

 • за зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення якості праці; творчу ініціативу та інші досягнення у праці застосовувати заохочення, передбачені ст. 191 ТК і Положенням про преміювання за погодженням з профкомом (додаток 10);

 • проводити щомісячну виплату допомоги у встановленому розмірі на придбання методичної літератури.

Профком зобов'язується:

 • організовувати громадський профспілковий контроль, спрямований на ліквідацію простроченої заборгованості по оплаті праці;

 • за несвоєчасну виплату заробітної плати може:

а) вимагати відповідно ст. 30 Закону україни "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" притягнення роботодавця до дисциплінарної відповідальності;

б) звернутися до органів Рострудинспекции з пропозицією притягнути до адміністративної відповідальності (штрафу) посадових осіб за невиконання або порушення колективного договору (ст. ст. 41-3, 210 Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення);

в) вести переговори з роботодавцем з метою врегулювання розбіжностей між роботодавцем і трудовим колективом (ст. 372 ТК):

г) за власною ініціативою або на прохання членів профспілки звернутися до суду відповідно до ст. 23 Закону україни "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". У цьому разі повинні бути дотримані наступні умови:

якщо комісія по трудових спорах (КТС) в організації відсутній;

якщо КТС у 10-денний строк не розглянула трудовий спір (за винятком перенесення терміну з-за неявки працівника (ст. 390 ТК);

якщо працівники та профком не згодні з рішенням КТС (ст. 390 ТК).

IV . ГАРАНТІЯ ЗАЙНЯТОСТІ

Роботодавець зобов'язується:

 • Забезпечити зайнятість працівників у Відповідності з їх професією, кваліфікацією і посадою;

 • у випадках неминучого вивільнення працівників у зв'язку з скороченням чисельності груп або штату інформувати про це профком не менш ніж за два місяці;

 • звільнення працівників, які є членами профспілки за скороченням штатів здійснюється тільки з урахуванням думки профкому (ст. 82 ТК). У разі скорочення перевагу отримують співробітники, які мають вищу кваліфікаційну категорію.

V . РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

Встановити тривалість робочого тижня - 5 днів.

Завідувачка та її заступники працюють у режимі ненормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня.

Фахівці працюють за графіком, складеним виходячи з 36-годинного робочого тижня.

Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов'язками, покладеними на них Статутом САДУ, і Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Тривалість робочого дня обслуговуючого персоналу визначається графіком змінності, який укладається з додержанням установленої тривалості робочого часу за тиждень.

Розклад занять складається та затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням забезпечення педагогічної доцільності, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та максимальної економії часу вихователя.

Тривалість робочого дня обслуговуючого персоналу визначається графіком змінності, який укладається з додержанням установленої тривалості робочого часу за тиждень і затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом (додаток 3).

Черговість надання щорічних відпусток встановлюється роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи дитячого садка і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 20 грудня поточного року і доводиться до відома всіх працівників (додаток 4)

Про час початку відпустки працівник повинен бути повідомлений не пізніше, ніж за два тижні до його початку

Середній денний заробіток для оплати відпусток і виплати компенсації за невикористані відпустки обчислюється за останні три календарних місяця шляхом ділення суми нарахованої заробітної плати на 3 і на 29,6 (середньомісячне число календарних днів).

Працівникам, які зіткнулися з особливими обставинами особистого характеру (одруження, народження дитини, смерть близьких, серйозна аварія в будинку, переїзд на нове місце проживання) надається відпустку (до семи календарних днів) за свій рахунок (ст. 128 ТК).

Працівникам, які мають двох і більше дітей у віці до 14 років, які мають дитину-інваліда до 18 років, одинокі матері, які виховують дитину у віці до 14 років; батьку, який виховує дитину віком до 14 років без матері, мають право на щорічну додаткову відпустку без збереження заробітної плати у зручний дні них час (ст. 128 ч. 2, ст. 263 ТК).

Педагогічні працівники не рідше ніж через кожні 10 років безперервне викладацької роботи мають право на тривалу відпустку строком до одного року, порядок і умови надання якого визначається Статутом дитячого садка (ст. 335 ТК).

 

VI . УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

Роботодавець зобов'язується:

 • забезпечувати установа нормативними правовими актами, що містять вимоги охорони праці у відповідності зі специфікою діяльності;

 • забезпечувати розробку локальних нормативних правових актів, містять вимоги охорони праці працівників, та затвердити з урахуванням думки профкому;

 • забезпечувати безпеку працівників при експлуатації будівель, споруд, обладнання, забезпечити застосування індивідуальних і колективних засобів захисту:

 • встановлювати режим праці та відпочинку відповідно до законодавством РФ.

 • забезпечити відповідні вимогам охорони праці умови праці на кожному робочому місці;

 • забезпечувати за рахунок коштів муніципального бюджету спеціальним одягом, взуттям та іншими ЗІЗ, смывающими і знешкоджувальними засобами згідно із встановленими нормами працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці (додаток 5);

 • проводити інструктаж з охорони праці, стажування і перевірку знань вимог охорони праці.

 • організовувати проведення за рахунок коштів муніципального бюджету обов'язкових та періодичних оглядів (обстежень) працівників із збереженням за ними місця роботи, середнього заробітку на час проходження медоглядів;

 • не допускати працівників до виконання ними трудових обов'язків без проходження обов'язкових медичних оглядів;

 • проводити розслідування та облік нещасних випадків в установі;

 • при нещасному випадку на роботі здійснювати виплату одноразової компенсації понад установлений відшкодування збитку в розмірі мінімальної заробітної плати;

 • не застосовувати жодних санкцій до працівника, який відмовляється від виконання роботи у разі виникнення безпосередньої небезпеки для його життя і здоров'я. Зберегти за працівником на час зупинення робіт не з вини працівника місце роботи, посада, середній заробіток;

 • забезпечити виконання плану заходів з охорони праці (додаток 6).

Права профспілкового комітету:

 • здійснювати дійсний контроль над дотриманням законодавчих і нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів з праці та уповноваженого з охорони праці;

 • надавати уповноваженим особам профкому з контролю над станом та умовами охорони праці додаткова оплачувана відпустка від 3 до 5 календарних днів за погодженням з профкомом

VII . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ПРАЦЮЮЧИХ В МОУ ДИТЯЧОГО САДКА

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ НА СТРАХОВИХ ПРИНЦИПАХ

Роботодавець зобов'язується:

 • забезпечувати права працівників на обов'язкове страхування (ст. 2 ТК) і здійснювати обов'язкове соціальне страхування працівників у порядку, встановленому Федеральними Законами (ст. 22 ТК);

 • здійснювати страхування працівників закладу від нещасних випадків на виробництві;

 • забезпечувати обов'язкове медичне страхування працюючих з видачею полісів медстрахування.

 • своєчасно перераховувати кошти в страхові фонди (медичного, соціального, пенсійного) у розмірах, визначених законодавством;

 • впроваджувати в установі персоніфікований облік відповідно до Законом РФ. "Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі державного пенсійного страхування"; своєчасно і достовірно оформляти відомості про стаж та заробітну плату працюючих для подання їх в пенсійні фонди;

 • забезпечити збереження архівних документів, що дають право працівникам на оформлення пенсії, інвалідності, отримання додаткових пільг і т. д.;

 • своєчасно оформляти вперше надходять на роботу страхове свідоцтво Державного пенсійного страхування (ст. 65 ТК).

Профком зобов'язується:

 • забезпечувати контроль за дотриманням права працівника на обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених Федеративними Законами (у відповідності зі ст. 21 ТК);

 • здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням коштів у фонди медичного і соціального страхування, пенсійний;

 • сприяти забезпеченню працюючих медичними полісами,

 • сприяти впровадженню персоніфікованого обліку працівників у відповідності з Федеральними Законами та постановою облпрофради N53-1 від 16 березня 1999 року; встановлювати контроль над своєчасністю і достовірністю надаються в органи Пенсійного фонду роботодавцем відомостей про стаж і заробіток застрахованих членів трудового колективу:

 • контролювати збереження архівних документів, що дають право працівникам на оформлення пенсії, одержання додаткових пільг і т. д.

VIII . ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ВИБОРНОГО ПРОФСПІЛКОВОГО ОРГАНУ

Роботодавець визнає профспілковий комітет єдиним представником і захисником прав та інтересів працівників у питаннях, пов'язаних з трудовими, соціальними та економічними відносинами.

Роботодавець визнає право профспілки на інформацію з наступних питань (ст. 53 МК):

 • економічного становища організації;

 • реорганізації або ліквідації установи;

 • передбачуваного вивільнення працівників у зв'язку зі скороченням робочих місць і реорганізацією або ліквідацією установи;

 • передбачуваного введення або зміни норм оплати праці;

 • професійної підготовки, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників;

 • роботодавець визнає право профспілки на здійснення контролю над дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів; містять норми трудового права та право вимагати усунення виявлених порушень (ст. 370 ТК)

В цілях створення умов діяльності профспілок роботодавець надає профкому у безкоштовне користування обладнане приміщення, оргтехніку, засоби зв'язку, транспорт, організовує за свій рахунок прибирання приміщень та ремонт оргтехніки (ст. 370 ТК, ст. 28 п. 1 Закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

Члени профкому, не звільнені від основної роботи, уповноважені профспілки з охорони праці, представники профспілки у спільній комісії по охороні праці звільняються від основної роботи на час короткостроковій навчання з збереженням середнього заробітку.

Члени профкому, не звільнені від основної роботи, звільняються від роботи для участі як делегатів скликаються професійними спілками з'їздів, конференцій, а також для участі в роботі їх виборних органів. На цей час за ними зберігається середня заробітна плата.

Члени профспілки користуються додатковими порівняно з іншими працівниками правами і пільгами:

 • безкоштовна юридична консультація;

 • захист профкому у випадку індивідуальних трудових спорів;

 • безкоштовна захист у суді трудового конфлікту з роботодавцем;

 • отримання матеріальної допомоги з коштів профспілки.

IX . КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ

Контроль за виконанням колективного договору роботодавець і профспілковий комітет здійснює постійно.

При здійсненні контролю кожна із сторін зобов'язана надавати іншій стороні необхідну для цього наявну у неї інформацію

Два рази в рік сторони звітують про виконання колективного договору на зборах працівників;

Сторони несуть відповідальність за невиконання колективного договору.

Роботодавець

 • на вимогу профкому розриває трудовий договір з посадовою особою, винних у невиконанні зобов'язань колективного договору;

 • у разі невиконання зобов'язань з боку профкому може інформувати членів профспілки про невиконання зобов'язань за договором з боку профспілкового комітету, а також вносити пропозиції на зборах профспілкової організації по переобранню профкому.

Профком

 • інформує роботодавця про порушення умов колективного договору надсилає йому вимогу про усунення виявлених порушень;

 • у разі невиконання зобов'язань з боку роботодавця має право застосовувати громадські норми впливу, відповідно до законодавством РФ звертатися у вищі органи, в суд про притягнення до відповідальності роботодавця у невиконанні колективного договору або у відповідні органи по праці про застосування заходів адміністративного впливу.

X . ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Для вирішення індивідуальних трудових спорів, що виникають при реалізації колективного договору, залучається комісія по трудових спорах, що функціонує в дитячому саду і діє згідно з законодавством. У разі незгоди з рішенням комісії, невиконання рішення або нерозгляду спору комісією по трудових спорах працівник чи роботодавець мають право у встановлені терміни звернутися до суду (ст. 381-397 ТК).

Колективні спори (конфлікти)з питань, що виникають у процесі реалізації договору, вирішуються в суворій відповідності з трудовим законодавством (Глава 61 ТК).

 

XI . ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

Колективний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і є дійсним протягом трьох років.

Зміни і доповнення до колективного договору протягом строку дії здійснюються в порядку, установленому Трудовим Кодексом для його укладення (ст. 44 ТК).

Зміни і доповнення додатків до колективного договору здійснюються за взаємною згодою сторін з обов'язковою реєстрацією в органах з праці, при цьому умови колективного договору не можуть бути змінені у бік погіршення становища працівників.

При необхідності внесення, у додатку колективного договору Принципових і значних змін і доповнень необхідно обговорювати це питання тільки на загальних зборах працівників дитячого садка. З ініціативою щодо внесення змін і доповнень може виступати будь-яка із сторін. При цьому сторона, яка виступає з ініціативою щодо внесення змін та доповнень у додатки до колективного договору, повинна повідомити про це іншу сторону, не пізніше, ніж за 7 днів письмово із зазначенням причин, що викликали зміни або доповнення.

Будь-які зміни та доповнення до колективного договору, в додатку до колективного договору слід довести до всіх працівників організації з поясненням причин їх викликали.

Якщо працівники організації на зборах висловляться проти запропонованих змін, то розбіжності повинні вирішуватися в суворій відповідності з Законом РФ "ПРО порядок дозволу колективних трудових суперечок" і ст. 372 ТК.

Завідуюча дитячим садком

Н.В. Стекольникова

____________________

"___"____________200_г.

Голова ПК

С. В. Журавська

____________________

"___"____________200_г.


ПЕРЕЛІК

професій, працівники яких забезпечуються спецодягом та миючими засобами
Спецодягом:

1. Кухар

2. Підсобний робітник

3. Комірник

4. Кастелянша

5. Заступник завідуючої з АГЧ

6. Медсестра

7. Прибиральниця

8. Робітник з комплексного обслуговування будівлі

Миючі засоби:

1. Кухар

2. Підсобний робітник

3. Прибиральниця

4. Медсестра

Голова ПК

С. В. Журавська

_______________

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове