logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Проектування моделі управління якістю освіти в МАДОУ «Казка» ГО Богданович

Автор: Попова Наталія Сергіївна, старший вихователь МАДОУ Центр розвитку дитини - Дитячий садок «Казка» ГО Богданович.

 

Керуючи якістю, слід чітко уявляти, на які результати орієнтоване управління, якими можливостями (ресурсами, потенціалом) має ДОУ при забезпеченні якості, яке панує розуміння якості (ставлення до якості), який досвід освітньої діяльності?
У процесі аналізу управління якістю освіти в МАДОУ «Казка», були виявлені напрямки, які потребують вдосконалення:

 • управління якістю педагогічного складу (підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, організація і супровід інноваційної педагогічної діяльності, мотивація і стимулювання (організація роботи лабораторії по супроводу процесів вдосконалення педагогічної майстерності «Співдружність»);
 • управління якістю споживача послуг (вихованці). Взаємодія у вікових групах з урахуванням соціально-психологічних характеристик, формування дитячих колективів (вдосконалення служби психолого-педагогічного супроводу дитини);
 • управління якістю технології освіти передбачає використання не просто сучасних технологій, а варіювання технологічними характеристиками освіти залежно від контингенту вихованців, їх індивідуальних можливостей, матеріально-технічних можливостей, концепції виховного процесу тощо (організація творчої лабораторії «Інсайт»);
 • управління інформаційно-методичним забезпеченням, управління якістю інфраструктури освіти передбачає регулювання процесів пошуку та отримання необхідної навчальної і наукової інформації, використання найбільш ефективних методичних схем освітнього процесу (організація служби «Інформаційного обміну»);
 • управління якістю освітньої програми, що включає вдосконалення моделі випускника і компетенції випускника (відповідно ДО ФГОС), навчальний план, організацію різних видів дитячої діяльності (пріоритет освітньої діяльності здійснюється в режимних моментах) («командний менеджмент»).

Таким чином, адміністративної командою була збудована адаптивна модель, яка оптимально забезпечить якість дошкільної освіти, включивши в процес управління представників громадськості, педагогів і батьків.
Модель враховує вимоги процесного підходу і включає десять основних етапів, взаємопов'язана послідовність яких дозволяє, з одного боку, врахувати всі необхідні засоби й умови, а з іншого боку - оперативно вносити науково обґрунтовані корекції в освітній процес.

таблиця 1

Перший етап реалізації моделі управління якістю освіти передбачає вивчення попиту і потреб замовників освітніх послуг. Обробка даних, отриманих в ході анкетування, дозволяє сформулювати ряд основних вимог споживачів послуг дошкільного навчального закладу, з урахуванням чого в ДНЗ здійснюється освітня діяльність (суспільний характер освіти).

На підставі результатів першого етапу реалізації моделі вибудовується наступна схема:

таблиця 2

На другому етапі здійснюється визначення місії ДОУ, основних цілей та напрямків діяльності виходячи з: федерального державного освітнього стандарту, соціального замовлення батьків, аналізу інформації про освітні послуги, що надаються іншими ДОУ, установами додаткової освіти, що входять в освітню систему ГО Богданович (вивчення конкурентоспроможності).
На третьому етапі здійснюється планування та відбір освітніх програм і технологій (у тому числі інноваційних) у відповідності з місією і основними цілями МАДОУ.
Четвертий етап вирішує завдання нормативно-правового та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. У відповідності з вимогами до середовища розвитку дитини (середа дружня до дітей) предметно-просторова організація приміщень і території МАДОУ, забезпечує розвиток та емоційне благополуччя дитини, її комфортне перебування в дитячому саду, з урахуванням його інтересів і потреб.
П'ятий етап моделі управління являє собою систему підбору та розстановки кваліфікованих кадрів, підвищення їх кваліфікації. Він оцінюється як за формальними показниками (відсутність або наявність дефіциту педагогічних кадрів за номенклатурою, кваліфікація по диплому, атестаційний рівень і ін), так і за кількісними та якісними показниками якості освіти дітей.
На шостому етапі з метою вивчення освітніх можливостей вихованців їх інтересів, нахилів, потреб проводиться первинна діагностика (вивчення зони актуального розвитку вихованця). Первинна діагностика дозволяє визначити оптимальну освітню траєкторію дитини для отримання подальшої динаміки результатів його розвитку.
Сьомий етап моделі управління якістю освіти в МАДОУ вирішує питання організація освітнього процесу. Система управління якістю спрямована на організацію розвивального, особистісно-орієнтованого, компетентнісного освіти, інтегративний підхід до його організації.
Восьмий етап забезпечує поточний контроль освітнього процесу в МАДОУ. Щоб керувати не формально, а реально, щоб приймати правильні, науково-обґрунтовані рішення, адміністрації МАДОУ необхідно мати фактичні дані про хід освітнього процесу. Таку зворотний зв'язок здійснює контроль в різних його формах і методах (способах, засобах), що забезпечує безперервність і циклічність управління освітньою системою.
Якщо отримані результати не відповідають прогнозу, тобто цілей, то далі послідовно виконується процедура (організаційний механізм) проблемно-орієнтованого аналізу причин виникнення невідповідностей. Функція контролю переходить в функцію аналізу. У практиці управління контроль і аналіз - процедури різні, але взаємодоповнюючі. Контроль констатує факт відхилення від норми, стандарту, еталону, а аналіз дає пояснення причин цього відхилення.
Після визначення причин розробляються коригувальні заходи по їх усуненню, які можуть бути спрямовані на поліпшення забезпечення навчального процесу, вдосконалення підготовки педагогічних кадрів, форм і методів освітньої роботи з вихованцями.
На дев'ятому етапі проводиться підсумкова діагностика вихованців. Дані підсумкової діагностики співвідносяться з прогнозованими результатами і, в процесі аналізу, визначається ступінь досягнення цілей педагогічного процесу.
Аналізуючи відповідність (невідповідність) бажаних і досягнутих результатів освіти і ефективність освітнього процесу, можна визначаються причини, що перешкоджають реалізації наміченого. На даному етапі заходи спрямовані на корекцію програм і технологій освітнього процесу.
Десятий етап є заключним. Даний етап дозволяє відстежити в дошкільних освітніх установах, що реалізують основну загальноосвітню програму, що сприяє адекватному реагуванню побудованої моделі на зовнішні зміни і постійному соціальну адаптацію випускників та їх соціальну активність на наступному ступені освіти, що стало можливим, насамперед, через встановлення міцних зв'язків із середніми загальноосвітніми установами чому сприяла робота в рамках територіальної експериментального майданчика ФГБОУ ВПО Урдпу в напрямку організації спадкоємних зв'язків ДНЗ і школи.
Таким чином, представлена адаптивна модель управління якістю освіти в МАДОУ «Казка» враховує правові норми і вимоги щодо забезпечення якості освіти та внутрішнього самовдосконалення.
В результаті вибудовується система управління якістю освіти.
Система управління - це сукупність дій, необхідних для здійснення впливу на об'єкт управління і забезпечують його рух у напрямку цілі. Всі дії групуються за функціями управління та взаємопов'язаних між собою підрозділів або ланкам.

таблиця 3

Важливим моментом створення моделі управління якістю освіти в МАДОУ «Казка» є усвідомлення педагогічним та батьківським колективом того, що мета створення даної моделі - це перехід до оцінки успішності дошкільника в процесі освоєння знань, щоб намітити як для педагога, так і для вихованця шляхи удосконалення, поглиблення, уточнення знань і вмінь, формування ключових компетенцій, визначити перспективи роботи з даними дитиною.
Розроблена модель управління якістю освіти повинна спонукати співробітників проявляти ініціативу в постійному поліпшенні якості діяльності дошкільного закладу. Головні ресурси підвищення якості освіти в ДНЗ - командна організація роботи, професійно-особистісне зростання співробітників, керівника ДНЗ. Розроблена модель передбачає проведення моніторингового дослідження.
Таким чином, модель управління якістю освіти в МАДОУ знаходиться в стадії становлення, безсумнівно, потребує подальшого уточнення, але вже сьогодні можна стверджувати, що вона дозволяє перевести дошкільна освітня установа в режим інноваційного розвитку.
Управляти якістю освіти не означає, що треба примушувати до пошуку нової якості, а мотивувати педагогів на освоєння нових схем освітнього процесу.
Таблиця 3
План дій та фінансові витрати по реалізації запропонованої моделі управління якістю освіти в ДНЗ:

N

Дії

Хто здійснює

Обсяг фінансування (руб)

1

Прогнозування і планування якості освіти, з урахуванням тенденцій його зміни:

 • робота Ради при директорі

Управлінська команда

 

2

Організація функціонування системи управління якістю освіти, спеціалізація функцій, їх розподіл, закріплення та реалізація
(командний менеджмент)

Управлінська команда

 

3

Контроль якості освіти за параметрами його потенціалу, процесу і результату

 • придбання і розробка (вдосконалення) діагностичного інструментарію

Управлінська команда

 

4

Регулювання якості освіти, забезпечення відповідності та гармонії його характеристик:

 • придбання методичного

супроводження технологій розвивального навчання дітей дошкільного віку;

 • вивчення, адаптування,

удосконалення системи моніторингу освітніх досягнень дітей дошкільного віку
(робота творчої лабораторії «Інсайт»)

Члени ТЛ «Інсайт»

 

5

Оцінка якості освіти, визначення його рівня і можливостей підвищення

 • діагностичне забезпечення (ІКТ в оцінці якості освіти)

Члени ТЛ «Співдружність»

 

6

Аналіз якості освіти в області причин та джерел його формування, критичних факторів, обмежень, негативних впливів, пріоритетів

Управлінська команда
Члени ТЛ «Інсайт»,
«Співдружність»

 

7

Мотивація педагогів до забезпечення підвищення якості освіти:

 • підвищення кваліфікації (курсова підготовка та перепідготовка);
 • стимулювання інноваційної діяльності

Управлінська команда

 

8

Інформаційне забезпечення результатів:

 • газета «Сказання про «Казці»;
 • ЗМІ ГО Богданович;
 • Сайт МАДОУ «Казка»

Служба інформаційного обміну

 

9

Подання результатів діяльності з управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі в умовах модернізації дошкільної освіти:

 • публікації;
 • організація семінарів, РМО, науково-практичних конференцій з проблеми

Управлінська команда
Служба інформаційного обміну

 

Разом:

 

Очікуваний результат впровадження розробленої моделі управління якістю освіти в МАДОУ «Казка»:

 • вдосконалення якості освітнього процесу в ДНЗ;
 • чітка координація діяльності всіх членів педагогічного колективу, прийняття кожним співробітником мети і завдань роботи по вдосконаленню якості освіти - обов'язкова умова досягнення результативності;
 • створення інформаційного забезпечення, заснованого на фактах, допомагає впорядкувати інформаційні потоки, чітко класифікувати їх;
 • система отримання даних про стан якості освіти в ДНЗ та прийняття обґрунтованих рішень може бути забезпечена за допомогою моніторингу;
 • своєчасні дії, спрямовані на регулювання і корекцію процесів є невід'ємними для поліпшення якості освіти в ДНЗ;
 • підвищення професійної майстерності педагогічного колективу;
 • представлення діяльності з управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі в умовах модернізації дошкільної освіти педагогічному співтовариству ГО, регіону, РФ.

Таким чином, представлена модель і система управління якістю освіти в ДНЗ дозволить удосконалювати процес управління якістю освіти в процесі її реалізації.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове