logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

«Пальчикова академія»

Експериментальна програма з розвитку дрібної моторики і зрительно рухової координації у дітей 2-7 років.

Автор: Агішева Оксана Володимирівна, педагог-психолог, Муніципальне дошкільний навчальний заклад «Дитячий садок «Усмішка» р. Надим».

 

В умовах гуманізації і демократизації системи освіти, широкої варіативності діючих програм виховання і навчання дітей у дитячих садках і початкових класах школи, все більш актуальною стає проблема забезпечення наступності дошкільного та молодшого шкільного ланок освітньої системи. Вона найбільш гостро проявляється на практиці в недостатньої готовності дітей до систематичного, цілеспрямованого навчання в школі, занадто тривалої адаптації деяких першокласників до нових для них умов.
Синонімом готовності дітей до навчання в школі є поняття "шкільна зрілість", яка в психолого-педагогічній літературі трактується, як досягнутий рівень морфологічного, функціонального і інтелектуального розвитку дитини, який дозволяє йому успішно долати навантаження, пов'язані з систематичним навчанням, новим режимом дня в школі. Одним з важливих аспектів розвитку дошкільника в період підготовки його до школи, є розвиток дрібної моторики руки та координації рухів пальців рук.
На жаль, в дитячих садках в даний час цій проблемі приділяється недостатньо уваги. Аналізуючи педагогічний процес у педагогів дитячого садка з'ясувалося, що всі фахівці МДОУ займаються роботою з розвитку дрібної моторики руки, але в зв'язку з тим, що в дитячому саду немає єдиної системи, що ця робота є недостатньою.
Результати діагностичних зрізів, проведених в МДОУ за останні три роки (2009-2011) свідчать про низький рівень розвитку дрібної моторики руки і зорово-моторної координації майбутніх першокласників. Так, при обстеженні дітей підготовчих до школи груп було виявлено, що в 2011р. - 61% дітей від загальної кількості вихованців мають низький рівень розвитку дрібної моторики, у 2010р. - 56%, а в 2009р. - 37% дітей. Відповідно це свідчить про те, що кількість дітей з низьким рівнем розвитку моторики залишається стабільно високим. Психологи та вчителі шкіл звертають увагу на те, що велика кількість першокласників відчувають труднощі в оволодінні навичками письма. Саме тому виникла необхідність розробки спеціальної програми в ДНЗ, що сприяє розвитку дрібної моторики та зорово - рухової координації рук у дітей.
Теоретичною основою даної програми є праці сучасних вчених, так Сухомлинський В. А. писав, що «витоки здібностей і обдарування дітей - на кінчиках їх пальців, від них, образно кажучи, йдуть найтонші струмочки, які живлять джерело творчої думки»; Л. Ф. Фоміна в процесі численних досліджень встановила, що рівень розвитку мовлення у дітей завжди знаходився в прямій залежності від ступеня розвитку тонких рухів пальців рук, при цьому розвиток загальної моторики не завжди збігалося з розвитком мови. В лабораторії вищої нервової діяльності дитини в електрофізіологічному дослідженні, проведеному Т. П. Хризман і М. І. Звонарьової, було виявлено, що коли дитина робить ритмічні рухи пальцями, у нього різко посилюється узгоджена діяльність лобових і скроневих відділів мозку. Таким чином, дані дослідження говорять про те, що мовні області формуються під впливом імпульсів, що надходять від пальців.
Розвиток дрібної моторики у дітей як один із засобів розвитку мовлення пропонується давно. З кожним роком зростає кількість дітей, які мають недорозвинення промови. Це обумовлено низкою об'єктивних причин медичного і соціального характеру. Контингент логопедичних груп в нашому МДОУ складають діти із загальним недорозвиненням промови 2 і 3 рівня. При цій патології порушено формування всіх компонентів мовної системи: фонетики, лексики, граматики, що відносяться до її звукової і смислової стороні при нормальному слуху та інтелекті. Крім того, у таких дітей відзначається слабкий розвиток дрібної моторики пальців рук, яка характеризується рухової незручністю, малим обсягом рухів, недостатнім темпом і переключаемостью.
Педагоги-практики також приділяють особливу увагу проблемі розвитку дрібної моторики руки і зорово-рухової координації, оскільки одні з них віддають більшу перевагу штриховці і малювання (Е. В. Чорних, вчитель р. Москва), інші тіньового театру (А. В. Мельникова, р. Краснодар), треті ліплення, конструювання (З. В. Богатеева, р. Ульяновськ).
Вивчаючи літературу по теорії і практиці педагогіки можна зробити висновок, що багато автори займаються цією проблемою, видаються всілякі рекомендації, ігри з розвитку дрібної моторики. Соціальне замовлення суспільства передбачає надходження дитини в школу, готового до навчання, що має достатній рівень розвитку пізнавальної сфери та дрібної моторики рук. Найчастіше недостатній рівень готовності до шкільного навчання тягне за собою труднощі у засвоєнні навичок читання і письма, не бажання вчитися.
Пошук рішення даної проблеми призвів до необхідності вивести гіпотезу: застосовуючи на практиці спеціальну програму «Експериментальна програма з розвитку дрібної моторики руки і зорово-рухової координації у дітей 2х-7і років» (далі Програма)
в ДНЗ, ми забезпечимо кожній дитині достатній рівень розвитку дрібної моторики руки при вступі в школу і в подальшому успішне навчання в школі. Новизна даної програми полягає в тому, що вся робота систематизована і починається з першої молодшої групи.

Мета Програми - забезпечити дитині достатній рівень розвитку дрібної моторики руки, необхідний для успішного вступу в школу.

Завдання Програми:

 • Формувати графічні навички, підготувати руку дитини до оволодіння письмом:

- розвивати дрібну моторику пальців, кистей рук;
- розвивати точність і координацію рухів руки і око, гнучкість рук, ритмічність.

 • Розвивати психічні процеси:

- довільну увагу;
- логічне мислення;
- зорове і слухове сприйняття;
- пам'ять;
- мова дітей;

 • Виховувати вміння діяти за словесним інструкціям, зіставляючи індивідуальний темп виконання з заданим, і вміння самостійно продовжувати виконання поставленої задачі, контроль за власними діями.

Програма складається з двох частин.
У першій частині подано календарно-тематичне планування (ігри з розвитку дрібної моторики руки і зорово-рухової координації) для використання в роботі педагогами ДНЗ:

 • вихователями;
 • педагогом-психологом;
 • викладачем изодеятельности;
 • інструктором з фізичної культури;
 • музичним керівником;

у всіх вікових групах (починаючи з першої молодшої до підготовчої групи) з визначенням завдань у кожному місяці, ускладнюються від віку до віку.
У другій частині програми представлена картотека ігор і вправ для всіх вікових груп, а так само діагностика для оцінювання якості та рівня освіти дітей з 2-х до 7 років.
Передбачається, що здійснюючи роботу з розвитку дрібної моторики руки, всі фахівці і вихователі груп можуть використовувати ігри, передбачені даною програмою, як на заняттях, так в нерегламентованої діяльності і в індивідуальній роботі з дітьми.
Гра в дошкільному віці є основним видом діяльності дітей, вона дозволяє забезпечити потрібну кількість повторень на різному матеріалі при збереженні емоційно позитивного ставлення дітей до завдання. Тому вона є основною формою, що використовується в Програмі. Всі ігри, які представлені в програмі, допускають творче ставлення до них педагога:

 • підбір іншого ігрового матеріалу відповідного цілі і логіці гри;
 • зміни в ході гри у плані збагачення;
 • ускладнення у процедурі виконання;
 • внесення додаткових ігрових моментів в ході роботи.

Вихователі першої та другої молодшої групи проводять ігри за всіма видами діяльності самостійно без залучення фахівців МДОУ. З середньої групи по підготовчі групи гри проводять фахівці дитячого садка. Ігри та вправи проводяться кожним фахівцем один раз в тиждень. Кожен спеціаліст і вихователь може провести до 36 ігор і вправ в місяць для розвитку у дітей дрібної моторики руки і зорово-моторної координації. За кожною грою або вправою в плані закріплений свій номер. Картотека ігор повинна знаходитися у кожного фахівця і у вихователів на кожній віковій групі.
Дана програма була апробована протягом 2012-2014 навчального року у всіх вікових групах МДОУ «Дитячий садок «Усмішка» і продовжується в 2015 році.
Передбачуваний результат після п'яти років реалізації програми у кожної дитини повинні сформуватися:

 • психічні процеси;
 • контроль за своїми діями і поведінкою;
 • графічні навички та координацію рук і очей (розвиток ручної умелости, розвиток у дітей просторового орієнтування, зокрема, на аркуші паперу, розвиток почуття ритму, вміння узгоджувати темп і ритм рухів, слово і жест, розвиток образотворчих і графічних умінь дітей у процесі образотворчої діяльності дітей, а також за допомогою графічних вправ).

Передбачено, що на початку і в кінці кожного навчального року проводиться діагностичне обстеження дітей з метою виявлення рівня розвитку дрібної моторики руки і зорово-моторної координації. Отримані результати діагностичних обстежень використовуються для побудови розвиваючої роботи з дітьми.

Для цього можуть бути використані такі діагностичні матеріали:

 • Перші і другі молодші групи - таблиця з психолого-педагогічного обстеження дітей дошкільного віку (по Стребелевой Е. А.)
 • Середні групи - визначення розвитку точності рухів «Доріжки» (по Л. А. Венгеру).
 • Старші групи - методика «Будиночок» (розроблена Н.І. Гуткиной).
 • Підготовча група - на початок року методика «Будиночок», на кінець року методика «Графічний диктант»,

Дітей перших і других молодших груп обстежує вихователь групи. Дітей середніх, старших і підготовчих до школи груп діагностує педагог-психолог. За даними діагностичних обстежень можна буде легко прослідкувати динаміку розвитку дрібної моторики рук.
Успішність роботи за Програмою залежить від її систематичності та регулярності. Педагоги можуть гнучко розподіляти її утримання протягом дня. Дуже важливо, щоб педагоги, ще до початку своєї роботи, пояснили батькам цілі і завдання програми. Для ефективної реалізації програми батьки повинні виступати активними учасниками педагогічного процесу і виконувати рекомендації, які конкретно будуть запропоновані педагогами.
Програма може бути використана як педагогами дошкільних загальноосвітніх закладів, так і частково спеціалістами ДНЗ.

 

Вересень.

Завдання:

 • Вчити дій обстеження предметів, знайомити з кольором, збирати іграшки з двох частин, привертати увагу до предметів з різних матеріалів, що видає різне звучання.
 • Вчити орієнтуватися у двох предметах контрастною величини, виконувати взаємопов'язані прямі і зворотні дії з предметами.
 • Збагачувати досвід дітей.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

 «Кольорові кубики» N1
Мета: формувати навички відтворення будівель по наслідуванню, удосконалювати дрібну моторику рук.

«Зробимо намисто» N1
Мета: формувати узгодженість рухів обох рук, пінцетний, щипковий захоплення дрібних предметів, розвивати дрібну моторику рук.
 сприйняття.

«Різнокольорові барви» N1
Мета: формувати позитивне ставлення інтерес до малювання, розвивати моторику рук.

 

«Зберемо колечка» N1
Мета: спонукати дітей шукати, діставати колечка, приносити, нанизувати на паличку, розвиток навичок пересування в горизонтальному і вертикальному просторі, розвиток дрібної моторики.

«Слухняні ручки» N1
Мета: формувати інтерес до музичних ігор, вчити наслідувати дій дорослого. Розвивати дрібну моторику рук.

 

2
н
е
д
е
л
я

 «Що там?» (чудесний мішечок). N2
Мета: вчити вистачати великі предмети двома руками, розподіляти пальці на предметі, удосконалювати дрібну моторику рук, закріплювати уявлення про різних геометричних предметах.

 «Допоможи мишці» N2
Мета: продовжувати вчити розрізняти кольори, вчити орієнтуватися на колір як на значимий ознака, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Королева пензлик» N2
Мета: формувати позитивне ставлення та інтерес до малювання, розвивати моторику рук.

 

«Сходимо до ведмедика в гості» N2
Мета: удосконалювати навички ходьби, розвивати спритність, рівновага, дрібну моторику рук.

«Машина» N2
Мета: закріплювати позитивні емоції від спілкування з дорослим, вчити малюка звуконаслідування. Вчити вистачати предмети однією рукою.

 

 

3
н
е
д
е
л
я

«Зберемо башточку» N3
Мета: ознайомлювати з різними властивостями порожнистих предметів, складати башточки з однакових за формою та кольором, але різні за величиною, удосконалювати дрібну моторику рук.

«Зберемо колечка» N3
Мета: спонукати дітей шукати, діставати колечка, приносити, нанизувати на паличку, розвиток навичок пересування в горизонтальному і вертикальному просторі орієнтуватись у просторі, розвивати дрібну моторику рук.

«Каляки-моляки» N3
Мета: вчити дітей утримувати олівець і розвивати дрібну моторику рук.

 

 

«Доповзти до іграшки» N3
Мета: стимулювати у дитини навички повзання, розвивати моторику рук і утримувати рівновагу.

«Хто як кричить» N3
Мета: продовжувати формувати емоційний контакт з дорослим, вчити малюка звуконаслідування, пов'язуючи уявлення про тварин з певним звукосполученням. Розвиток координації рухів.

 

 

4
н
е
д
е
л
я

« Матрьошки» N4
Мета: розвивати більш тонкі зорові орієнтування, удосконалювати дрібну моторику пальців, координувати рух рук.

«Пірамідка» N4
Мета: вчити збирати пірамідки з 4-5 кілець, розвивати моторику пальчиків, виконувати дії з більш дрібними предметами.

«Вогники» N4
Мета: виховувати інтерес до малювання фарбами, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Курчата і квочка» N4
Мета: вчити дітей підлазити під перешкоди, діяти за сигналом, розвивати м'язи живота, спини, ніг. стимулювати у дитини навички повзання. Розвивати моторику рук..

«Наздожени зайчика» N4
Мета: вчити малюків грати разом з однолітками, розвивати дрібну моторику.

 

Жовтень.

Завдання:

 • Вчити виконувати завдання на співвіднесення предметів за формою і величиною, знайомити з кольором предметів, вчити підбирати предмети одного кольору.
 • Вчити виконувати прямі і зворотні дії.
 • Вчити збирати з допомогою дорослого пірамідку (з 2-3 кілець), а потім з чотирьох.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

«Кожній паличці своє колечко» N5
Мета: вчити вибирати предмети певного кольору з показу, а потім по словесному позначенню, продовжувати розвивати міміку, дрібну моторику пальців рук при нанизуванні на стрижень куль.

«Кольорові палички», N5
Мета: вчити фіксувати увагу на колірних властивості іграшки, формувати найпростіші встановлення тотожності і відмінність кольору однорідних предметів і розвивати дрібну моторику рук.

«Галявина для зайчика» N5
Мета: вчити дітей правильно тримати олівець, малювати на аркуші і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Проползем по містку» N5
Мета: розвивати моторику рук і удосконалювати навички повзання.

«Подружилися, покружляли обнялися» N5
Мета: закріплювати почуття взаємної довіри, внести елемент новизни в спілкування з дорослими, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

2
н
е
д
е
л
я

«Кубики» N6
Мета: звернути увагу дітей на розрізнення предметів за величиною, формувати розуміння слів «великий», «маленький», розвиток дрібної моторики руки.

«Будиночки» N6
Мета: закріпити вміння дітей групування однорідних за величиною предмети і співвідносити різнорідні предмети, здійснюючи одночасно підбір 2-х заданих величин, однакової форми, розвивати дрібну моторику рук.

«Щітка для ляльки» N6
Мета: вчити малювати короткі вертикальні лінії в різних напрямках, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

«Злови пташку» N6
Мета: вчити дітей дотягуватися, вставати на носочки, підстрибувати на двох ногах. переступати через перешкоду. Розвивати моторику рук.

«Веселі іграшки» N6
Мета: вчити малюка давати брязкальце дорослому, гриміти брязкальцем під спів дорослого і ховати за спину, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

3
н
е
д
е
л
я

 «Мозаїка» N7
Мета: вчити вистачати пучкою, знайомити з вказівним типом хапання, розвивати увагу, удосконалювати дрібну моторику пальців.

«Сховай кришечки» N7
Мета: вчити співвідносити форму предметів за допомогою проб і розвивати дрібну моторику рук.

«Листопад» N7
Мета: викликати інтерес до малювання розвивати дрібну моторику рук.

«Дожени м'яч» N6
Мета: вчити дітей бігати за м'ячем, брати великі та маленькі м'ячі; йти несучи м'яч в двох або в одній руці в залежності від розміру м'яча.

 

«Маленька полечка» N7
Мета: вчити малюка наслідувати дій дорослого, закріплюючи позитивні емоції від спілкування, розвивати дрібну моторику рук, формувати найпростіші уявлення про зв'язок музики і рухів.

 

4
н
е
д
е
л
я

«Кожній фігурці будиночок» N8
Мета: вчити співвідносити площинну і об'ємну форму в практичному дії з предметами, удосконалювати дрібну моторику рук.

«Матрьошки» N8
Мета: познайомити дітей з принципом складання матрьошок, розвивати дрібну моторику рук і викликати емоційно позитивне ставлення до іграшки та дії з нею.

«Вірьовочка для кульки» N8
Мета: вчити малювати прямі лінії, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Коти м'яч» N8
Мета: розвивати координацію рухів (кіст пальців рук), навчати різним прийомам гри в м'яч, розвивати моторику рук.

 

«Дзвіночки» N8
Мета: вчити малюків ритмічно діяти дзвіночком під музику, розвивати дрібну моторику рук.

 

Листопад.

Завдання:

 • Продовжувати формувати вміння розрізняти і порівнювати предмети, близькі за формою і величиною.
 • Розвивати орієнтування в кольорі, виконувати завдання з орієнтуванням на дві властивості.
 • Вчити збирати предмети за зменшенням величиною, розуміти слова «менше», «більше», «маленький», «великий».

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

«Чарівний мішечок», N9
Мета: вчити вибирати предмети за зразком на дотик, розвивати увагу, формувати емоційно-позитивне ставлення до гру, удосконалювати дрібну моторику.

«Шнурівка», N9
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Сховаємо зайчика», N9
Мета: вчити працювати акуратно, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Каті у ворота» N9
Мета: вчити дітей прокочувати м'яч у потрібному напрямку, удосконалювати навичку відштовхування при катанні, розвиток координації рухів рук та дрібну моторику.

«Гойдалки», N9
Мета: формувати почуття музичного ритму, темпу, вносячи в спілкування з однолітками момент гостроти і несподіванки, розвивати дрібну моторику.

 

2
н
е
д
е
л
я

«Пірамідка» N10
Мета: продовжувати вчити дітей порівнювати предмети за величиною, розвивати координацію рухів рук під зоровим контролем, удосконалювати дрібну моторику рук.
року життя».

 «Намотування ниток» N10
Мета: розвивати зорово рухові координації дрібну моторику рук.

 

«Трав для зайчат»N10
Мета: вчити малювати траву дрібними штрихами, розвивати дрібну моторику рук, закріпити зелений колір.

 

«Злови рибку» N10
Мета: вчити дітей дотягуватися, вставати на носочки, підстрибувати на двох ногах і розвивати моторику рук.

 

«Разом веселіше» N10
Мета: розвивати чутливість до змін. Темпу рухів, закріплювати позитивні емоції від спілкування з дорослим, розвивати дрібну моторику рук.
.

 

3
н
е
д
е
л
я

 «Чудесний мішечок» N11
Мета: закріплювати й розширювати знання дітей про предмети, розвивати тактильну чутливість долонь. Розвивати увагу і удосконалювати дрібну моторику пальців.

«Горошини» N11
Мета: продовжувати формувати інтерес до гри з кольором, активізувати увагу і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Іграшки-тваринки» N11
Мета: розвивати інтерес до малювання, вчити правильно тримати олівець, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

Спіймай м'яч» N11

Мета: вчити ловити м'ячі різної величини, розвивати координацію рухів, дрібну моторику рук і швидкість реакції.

«Веселий бубон» N11
Мета: вчити правильно діяти з бубном, наслідуючи дорослому, розвивати почуття музичного ритму, розвивати дрібну моторику.

 

 

 

4
н
е
д
е
л
я

 «Кулі» N12
Мета: вчити дітей вибирати предмети певного кольору з показу і по словесному позначенню, продовжувати розвивати міміку і моторику пальців рук.

«Килимок» N12
Мета: розвивати у дітей дрібну моторику рук і увагу

 

«Трава та кущі» N12
Мета: вчити малювати траву дрібними штрихами і проводити в різні напрямки довгі прямі лінії, закріпити зелений колір, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Цілься і кидай» N12
Мета: формувати навички метання м'яча в ціль, розвивати координацію і дрібну моторику рук, швидкість рухів у великих і дрібних м'язових групах.

«Ходимо бігаємо» N12
Мета: вчити малят виконувати рухи у відповідності з характером, ритмом і темпом музики, розвивати дрібну моторику.

 

 

Грудень.

Завдання:

 • Продовжувати вчити вибирати предмети за розміром і відповідно називати їх.
 • Розвивати орієнтування в кольорі, вчити підбирати парні предмети за зразком.
 • Вчити орієнтуватися в 3-4 предметах контрастною величини і в 3-4 близьких за формою, групувати і розрізняти однорідні предмети по одному з ознак (форма, величиною).

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

«Сухий басейн» N13
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

«Збери пірамідку» N13
Мета: розвивати зорово орієнтування на форму предметів, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Салютики» N13
Мета: продовжувати формувати інтерес до малювання, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Влуч у ціль», N13
Мета: вчити малюка захоплювати предмет всією долонею, кидати в ціль, утримуючи рівновагу, розвивати дрібну моторику рук.

«Дзвени дзвіночок» N13
Мета: розвивати орієнтування на звук навколишнього середовища, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

.

 

2
н
е
д
е
л
я

«Грибочки» N14
Мета: формувати поняття про кількість предметів, розуміти слова «один», «багато». Удосконалювати моторику рук.
року життя».

 «Злови кулька» N14
Мета: викликати інтерес до дій з предметами навколишнього світу, розвивати дрібну моторику рук і зорову орієнтування на форму предмета.

«Ягідки для пташки» N14
Мета: формувати інтерес до малювання, вчити малювати фарбами і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Сопілочка» N14
Мета: вчити дітей содружественному руху рук і пальців, утримувати тонкий круглий предмет всіма пальцями обох рук, розвивати моторику тук.

«Заведи дзигу» N14
Мета: розвивати орієнтування на звук, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

 

3
н
е
д
е
л
я

«Формочки» N15
Мета: вчити бачити форму предмета, співвідносити форму прорізи і вкладки підбираючи з допомогою проб і примеривания. Удосконалювати дрібну моторику рук.

«Силач» N15
Мета: розвивати дрібну моторику рук, мислення.

 

«Засвітилися вогники на ялинці» N15
Мета: розвивати дрібну моторику рук, виховувати інтерес до малювання фарбами.

«Спіймай комара» N15
Мета: вчити дітей дотягуватися, вставати на носочки, підстрибувати на двох ногах, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Спи мій ведмедик» N15
Мета: вчити малюків підспівувати, виконувати дії самостійно чи з допомогою дорослого, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

4
н
е
д
е
л
я

«Допоможи» N16
Мета: закріпити уміння дітей співвідносити різнорідні предмети за величиною, розширювати активний словник, удосконалювати моторику рук.

 «Переполох» N16
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Намисто» N16
Мета: розвивати дрібну моторику, вчити знаходити схожість намальованих плям із зображенням предмету, виховувати інтерес до малювання фарбами.

«Літачок-літак» N16
Мета: вчити виконувати дії по наслідування дорослого. Розвивати дрібну моторику.

«Біжи в свій будиночок» N16
Мета: розвивати орієнтування на звуки навколишнього середовища, розвивати дрібну моторику.

 

Січень.

Завдання:

 • Формувати зорово-слухове сприйняття дітей у процесі ігрових дій.
 • Розвивати розуміння елементарних інструкцій обумовлених ситуацій, вчити виконувати їх по наслідуванню.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

«Знайди своє віконце» N17
Мета: на емоційно-чуттєвій орієнтовною основі закріплювати уявлення про різних геометричних фігурах, продовжувати розвивати моторику пальців рук.

«Шукачі » N17
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Грибок» N17
Мета: вчити правильно тримати пензлик і розвивати дрібну моторику.

 

«Шумить ліс» N17
Мета: вчити виконувати дії по наслідуванню дорослому, розвивати моторику рук.

 

 

«Пограємо на сопілочці» N17
Мета: розвивати орієнтування на звуки навколишнього середовища, розвивати дрібну моторику рук, вчити викликати звук музичного інструменту.

 

 

2
н
е
д
е
л
я

«Допоможи Петрушці» N18
Мета: закріплювати вміння дітей групувати предмети за кольором, вчити знаходити по словесної інструкції, удосконалювати дрібну моторику пальців і розвивати увагу.

«Допоможемо Попелюшку» N18
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Доріжка для колобка» N18
Мета: вчити правильно тримати пензлик, виконувати рівні горизонтальні лінії, прищеплювати інтерес до малювання і розвивати дрібну моторику рук.

«Покатаємо ляльок на машині» N18
Мета: вчити малюка утримувати мотузочку в руці, не випускаючи її з пальців при ходьбі, розвивати моторику рук.

 

«Дзвінкий трикутник» N18
Мета: вчити малюків розрізняти звучання трикутника і дзвіночка, закріплюючи позитивні емоції від спільної гри з однолітками, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

3
н
е
д
е
л
я

«Пірамідки» N19
Мета: вчити складати пірамідки з різних геометричних фігур, підбирати їх в різних варіантах, удосконалювати дрібну моторику пальців.

«Рибка», N19
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Травичка для Колобка» N19
Мета: вчити правильно тримати пензлик, виконувати рівні горизонтальні лінії, прищеплювати інтерес до малювання і розвивати дрібну моторику.

«Пручайся як бичок » N19
Мета: вчити малюка міцно стояти на ногах, тримаючись обома руками за обруч., розвивати ручну моторику.

«Заспівай пісеньку» N19
Мета: розвивати орієнтування на звуки навколишнього середовища, розвивати дрібну моторику рук.

 

4
н
е
д
е
л
я

«Квадратики» N20
Мета: вчити дітей враховувати форму предмета при складанні візерунка з мозаїки, розвивати координацію рухів пальців рук, увагу.

«На галявині» N20
Мета: розвивати дрібну моторику рук і зорову орієнтування на колір предметів методом звірення.

«Колеса» N20
Мета: продовжувати виховувати у дітей чуйність, вчити малювати кола, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

«Карусель» N20
Мета: розвивати вестибулярний апарат, навички бігу, підвищувати емоційний тонус, розвивати моторику рук.

 

«Брязкальця» N20
Мета: вчити малят виконувати рухи танцю, орієнтуючись на музичний супровід, наслідуючи сверстнику, розвивати дрібну моторику рук.

Лютий.

Завдання:

 • Продовжувати вчити розуміти і виконувати елементарні спонукальні інструкції в процесі обігравання іграшок та узагальнення з дорослими.
 • Удосконалювати координацію рухів рук при зоровому контролі.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

«Веселі малярі» N21
Мета: вчити виділяти кожен палець окремо, виконувати певні дії, розвивати дрібну моторику рук.

«Викладання з гудзиків» N21
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Кульки в коробці» N21
Мета: продовжувати виховувати у дітей чуйність, вчити малювати кола, розвивати дрібну моторику рук.

«Сховаємо зайчика в будиночок» N21
Мета: вчити дитину ходити по обмеженому простору і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Злови мене» N21
Мета: розвивати орієнтування на звуки навколишнього середовища, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

2
н
е
д
е
л
я

«Поштова скринька» N22
Мета: продовжувати вчити співвідносити площинну і об'ємну форми в практичному дії з предметами, розвивати увагу, закріплювати знання назви форм, удосконалювати дрібну моторику.

«Здрастуй пальчик» N22
Мета: вчити з'єднувати пальці обох рук, розвиток дрібної моторики.

 

«Листопад» N22
Мета: ознайомити з прийомами малювання за трафаретами, прищеплювати художній смак, розвивати дрібну моторику.

 

 

«Будемо митися»
N 22
Мета: вчити дітей переступати через перешкоду і розвивати дрібну моторику рук.

«Хто грає» N22
Мета: вчити диференціювати звуки музичних інструментів, розвивати дрібну моторику руку.

 

 

3
н
е
д
е
л
я

«Пальчики у нас потанцюють» N23
Мета: розвивати моторику рук.

«Сопілочка» N23
Мета: вчити содружественному руху рук і пальців, вчити виконувати «раскатывающие» рухи пальцями обох рук одночасно, розвивати дрібну моторику рук.

«Тарілки», N23
Мета: продовжувати виховувати у дітей чуйність, вчити малювати кола, орієнтуючись на зовнішню опору у вигляді круглого листа, розвивати дрібну моторику рук.

«Дістань яблуко» N23
Мета: вчити дотягуватися вставати на носочки, підстрибувати на двох ногах, розвивати моторику рук.

«Вгадай інструмент» N23
Мета: розвивати слухове увагу і дрібну моторику рук.

 

 

4
н
е
д
е
л
я

«Мозаїка» N24
Мета: розвиток дрібної моторики, сприйняття кольору.

«Вийшли пальчики гуляти» N24
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Домалюй ниточку» N24
Мета: розвивати зорову орієнтування на колір предметів методом звірення, розвиток дрібної моторики.

 

 

«Збий кеглю» N24
Мета: вчити дітей прокочувати м'яч у потрібному напрямку, удосконалювати навичку відштовхувати при катанні, розвиток координації рухів рук та розвиток дрібної моторики.

«Веселі ложки» N24
Мета: вчити малюків починати і закінчувати гру всім одночасно і разом з музикою, розвивати почуття ритму, м розвивати дрібну моторику рук.

Березень.

Завдання:

 • Продовжувати вчити брати дрібні предмети пучкою.
 • Розвивати координаційні дії обох рук.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

« Зайкины вушка» N25
Мета: розвивати дрібну моторику обох рук.

 

 «Ворона» N25
Мета: вчити розвивати співдружні рухи пальчиками, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Печиво для лісового магазину» N25
Мета: вчити дитину утримувати олівець, виховувати чуйність, вчити малювати кола орієнтуючись на зовнішню опору у вигляді круглого листа, розвивати дрібну моторику рук.

«Проползем по містку - 2» N25
Мета: розвивати моторику рук, удосконалювати навички повзання.

 

«Подружилися» N25
Мета: вчити малят виконувати рухи відповідно до частин музичного твору, з любов'ю ставиться до сверстнику, розвивати дрібну моторику рук.

 

2
н
е
д
е
л
я

«В гості» N26
Мета: вчити виконувати ігрові завдання з використанням тактильних доріжок, розвивати дрібну моторику обох рук.

 

«Гудзики на сукні» N26
Мета: вчити співвідносити кольори і їх назви, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Листя жовті летять» N26
Мета: вчити малювати пензликами, ритмічно наносити відбиток на смужку паперу, розвивати дрібну моторику рук.

«Наші пальчики» N26
Мета: розвиток дрібної моторики руки.

 

«Покатаємо Машу» N26
Мета: вчити малюків підспівувати, виконувати дії за інструкцією дорослого, чекаючи своєї черги, розвивати дрібну моторику рук.

 

3
н
е
д
е
л
я

«Пальчиковий театр» N27
Мета: розвивати дрібну моторику обох рук.

 

«Гудзики до сукні - 2 » N27
Мета: вчити співвідносити кольори і їх назви, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Овочі на зиму» N27
Мета: вчити зафарбовувати готові графічні зображення на папері олівцем. Виховувати у чуйність і доброту. Розвивати дрібну моторику руки.

«Йдемо по стежці до сніговикові» N27
Мета: вчити ходити по обмеженій поверхні, розвивати спритність, дрібну моторику, розширювати пасивний словниковий запас.

 

«Ай, да м'ячик » N27
Мета: Вчити малюків зберігати рівновагу на гімнастичному м'ячі, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

 

4
н
е
д
е
л
я

« Зробимо намисто» N28
Мета: формувати узгодженість рухів обох рук. Вчити щипковому захоплення дрібних предметів. Удосконалювати дрібну моторику рук.

«»Хованки» » N28
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Сніг іде» N28
Мета: вчити малювати сніжинки пензликом способом примакивания, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Збери гудзики для шубки» N28
Мета: координувати рухи рук і ніг, розвивати моторку рук, поповнити пасивний словник.

«У нас оркестр» N28
Мета: вчити малюків ритмічно грати на різних дитячих музичних інструментах, починаючи і закінчуючи гру одночасно з усіма, розвивати дрібну моторику рук.

Квітень.

Завдання:

 • Продовжувати вчити розрізняти і порівнювати предмети.
 • Вчити розуміти прості інструкції та розвивати дрібну моторику пальців рук.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

1
н
е
д
е
л
я

«Бабусині окуляри» N29
Мета: вчити утримувати разом пальці рук, з'єднуючи великий і вказівний пальці. Удосконалювати дрібну моторику рук.

 «Веселий паровозик» N29
Мета: вчити розрізняти кольори і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Огірки і цибуля» N29
Мета: виховувати у дітей чуйність, вчити малювати кола, розвивати дрібну моторику рук.

«Збери сніжки» N29
Мета: координувати рухи рук і ніг, розвивати дрібну моторику рук, поповнювати пасивний словник.

«Сховай м'ячик в долоньку» N29
Мета: вчити малюків стискати і розтискати м'ячик в долоньці ритмічно під музику, розвивати моторику рук.

 

2
н
е
д
е
л
я

«Посади квіточки на лужок» N30
Мета: формувати зорово-рухову координацію. Удосконалювати дрібну моторику рук.

«Наші ручки», N30
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«Пошили Тані сарафан» N30
Мета: закріпити вміння малювати пальцем, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Миємо посуд» N30
Мета: виконувати рухи відповідно з заданим текстом, орієнтуватися в просторі, виконувати дії відповідно з текстом, зміцнювати м'язи ніг, розвивати дрібну моторику рук, розширювати пасивний словниковий запас.

«Сніжки» N30
Мета: вчити малюків змінювати рухи зі зміною музики розвивати дрібну моторику рук і зберігати рівновагу.

 

 

3
н
е
д
е
л
я

«Прикрасимо ведмедя шнурочками» N31
Мета: вчити працювати шнурок в дірку. Розвивати дрібну моторику і увагу.

«Намисто для мами» N31
Мета: розвивати дрібну моторику і вчити розрізняти кольори.

 

«Щітки» N31
Мета: продовжувати виховувати у дітей чуйність, вчити малювати штрихи і проводити в рівних напрямках довгі і короткі прямі лінії, розвивати дрібну моторику рук.

«Принеси м'яч» N31
Мета: координувати руху, удосконалювати дрібну моторику рук, розвивати спритність.

 

«Веселі тварини» N31
Мета: вчити малюків підспівувати, повторювані склади, викладати на фланелеграфе персонажі з інструкції дорослого, розвивати дрібну моторику рук.

 

 

4
н
е
д
е
л
я

«Пальчики побігли» N32
Мета: вчити розуміти про що йдеться в потешке, співвідносити слова з діями пальців.
 

«Сніданок для Каті» N32
Мета: вчити розрізняти кольори і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Стрічки» N32
Мета: продовжувати виховувати у дітей інтерес до малювання, вчити малювати фарбами одного кольору прямі лінії, розвивати дрібну моторику рук.

«Збери кулька» N32
Мета: координувати руху, удосконалювати загальну та дрібну моторику рук.

«Пиріжки» N32
Мета: вчити малюків підспівувати, супроводжуючи діями по тексту, розвивати дрібну моторику.

 

Травень.

Завдання:

 • Формувати зорово-слухове сприйняття дітей у процесі ігрових дій.
 • Знайомити дитину з навколишньою дійсністю.

 

N

 

Психологічна діяльність

 

Педагогічна діяльність

 

Образотворча діяльність

 

Фізкультурна діяльність

 

Музичний керівник

 

1
н
е
д
е
л
я

«Перемо хусточки» N33
Мета: розвивати моторику рук з використання «пальчикового басейну»

«Моя сім'я», N33
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

«М'ячики котиться по доріжці»N33
Мета: продовжувати виховувати у дітей інтерес до малювання, вчити малювати фарбою одного кольору прямі лінії, розвивати дрібну моторику рук.

«Киньте м'яч» N33
Мета: координувати руху, удосконалювати загальну та дрібну моторику.

 «Співуча танець» N33
Мета: вчити малят виконувати танцювальні рухи в парі з однолітками відповідно до характеру музики, розвивати дрібну моторику рук.

 

2
н
е
д
е
л
я

«Віник» N34
Мета: розвивати дрібну моторику обох рук

«Вгадаємо» N34
Мета: вчити розрізняти кольори і розвивати дрібну моторику рук.

 

«Бублики»N34
Мета: вчити дітей малювати пензлем круглі замкнуті лінії, вправляти в координації рухів, розвивати дрібну моторику рук, закріпити вміння називати за зразком знайомі предмети.

«М'яч в будиночку» N34
Мета: координувати руху, удосконалювати загальну та дрібну моторику рук.

 

«Веселі тварини» N34
Мета: вчити малюків підспівувати, повторювані склади, викладати на фланелеграфе персонажі з інструкції дорослого. Розвиток моторики.

 

 

3
н
е
д
е
л
я

«Поїхали, поїхали в ліс ми за горіхами» N35
Мета: учити дитину робити дії руками згідно з віршованим текстом, удосконалювати дрібну моторику рук.

 

«Весело граємо » N35
Мета: розвивати дрібну моторику рук і запам'ятати геометричні фігури.

 

«Повітряні кулі» N35
Мета: вчити дітей малювати пензлем круглі замкнуті лінії, розвивати дрібну моторику рук, закріпити вміння називати за зразком знайомі предмети.

 

«Збий кеглю» N35
Мета: координувати руху, удосконалювати загальну та дрібну моторику рук.

 

«Граємо з ялинковим дощем» N35
Мета: вчити малят виконувати рухи з подорожчання дорослого відповідно до характеру музики, створюючи позитивний емоційний настрій від спільної гри з однолітками, розвивати дрібну моторику рук.

4
н
е
д
е
л
я

«Пальчики побігли» N36
Мета: розвивати дрібну моторику рук.

 

                

«Наші пальчики» N36
Мета: розвиваємо дрібну моторику рук.

«Сонечко» N36
Мета: вправляти дітей в кругових рухах пензлем, розвивати дрібну моторику рук.

 

«Ток, ток» N36
Мета: координувати руху, удосконалювати загальну та дрібну моторику рук.

 

«Тихо - голосно» N36
Мета: вчити виконувати дії відповідно динаміці музики, закріплюючи позитивні емоції від спілкування з однолітками. Розвивати дрібну моторику рук.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове