logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Планування роботи з батьками.

Методичні рекомендації для вчителів-логопедів.

Автор: Газізулліна Юлія В'ячеславівна, вчитель-логопед, Муніципальне автономне дошкільний освітній заклад «Дитячий садок N27 комбінованого виду з вихованням і навчанням татарською мовою» р. Казані Республіки Татарстан.

Введення

Тема роботи безсумнівно є дуже важливою і актуальною. Логопед, займаючись з дитиною, проводить з ним занадто мало часу. Цього часу буває недостатньо для ефективного усунення дефектів звуковимови і всебічного розвитку мови. Батьки проводять з дитиною набагато більше часу, спілкуються з ним, чинять на нього вплив, постійно взаємодіють з ним. І в силу всього цього саме вони можуть надати неоціненну допомогу логопеда у роботі з розвитку мовлення дитини. Але роль батьків у мовному розвитку дитини може бути справді величезна тільки в тому випадку, якщо логопед правильно організовує спільну роботу з сім'єю. Тільки чітко вибудувана, продумана, послідовна робота може дати безсумнівно гарні результати.
Об'єктом даного дослідження є батьки, діти яких відвідують старшу логопедичну групу дитячого саду.
Предметом даного дослідження є планомірна робота з батьками.

Завдання даної роботи:
1) розкрити необхідність взаємодії логопеда з родиною;
2) показати різноманітні форми й методи роботи з батьками;
3) уявити приблизну планування цієї роботи логопедом.
4) з'ясувати, чи впливає робота вчителя-логопеда по взаємодії з сім'єю на зміну ставлення батьків до мовного розвитку дітей.

Гіпотеза. Планомірна робота вчителя-логопеда з батьками дозволяє змінити ставлення батьків до мовного дефекту дитини, привести їх до усвідомлення значущості своєї ролі в процесі мовного розвитку, а так само збільшує їх обізнаність у способах підвищення рівня розвитку промови дітей і залучає їх на шлях співпраці з учителем-логопедом і вихователями групи.

Розділ 1. Теоретичний аналіз дослідження проблеми планування роботи вчителя-логопеда з батьками в методичній літературі.

1.1. Огляд літератури з проблеми планування роботи вчителя-логопеда з батьками

Проблему роботи з батьками торкаються автори багатьох книг і підручників з логопедії. Цієї теми стосується М. Ф. Фомічова в своїй книзі «Виховання у дітей правильної вимови», про роботу з сім'єю говорить А. В. Максаков в книзі «чи Правильно говорить ваша дитина», приділяють цій темі увагу Т. Б. Филичева, Н.А.Чевелева і Р. В. Чиркіна та ін Однак, на наш погляд, належну увагу цей аспект роботи логопеда став набувати саме на сучасному етапі розвитку логопедії. Саме зараз проблема взаємодії логопеда з батьками стала виходити на передній план. І дуже яскраво вона висвітлена у програмі «З дитинства в отроцтво», де велике значення надається взаємодії дошкільних освітніх установ з родиною. У методичних посібниках до цієї програми описані багато нещодавно розроблені форми взаємодії. Цей методичний посібник для вихователів дошкільних освітніх установ «Розвиток мовлення дітей 4 - 5 років» під редакцією Т. В. Гризик і К. Е. Тимощук та допомога по взаємодії дошкільних освітніх закладів і батьків «Разом із сім'єю» під редакцією Т. Н.Дороновой, Р. В. Глушковой, Т. В. Гризик та ін. Всебічно дана тема висвітлюється в статті О. Ю. Розумовської «Взаємодія логопеда і батьків у процесі корекційної роботи з дітьми», де розглядаються різноманітні методи і форми спільної роботи вчителя-логопеда і батьків.
Прекрасний матеріал про те, як побудувати роботу з батьками пропонується у статті Т. Н.Дороновой в журналі «Дошкільне виховання» N 1, 2004 р., де викладається структурно-функціональна модель взаємодії дошкільного навчального закладу з батьками.

1.2. Обґрунтування необхідності взаємодії вчителя-логопеда з батьками у роботі з розвитку мовлення дітей.

В останні роки, зазначають Т. Н.Доронова, Л. Р. Голубєва, Н.А.Гордова та ін. у програмі «З дитинства в отроцтво», спостерігається різке зниження рівня мовленнєвого розвитку дошкільнят. Важливою причиною зниження рівня мовного розвитку, на їх думку, є пасивність і необізнаність батьків у питаннях даної області. Участь батьків у мовному розвитку дитини відіграє колосальну роль. Мова дітей формується під впливом мови дорослих. Воно добре, коли дитина чує нормальне мова, живе у здорової, культурної обстановці. Порушення такого вплив спотворює його мовленнєвий розвиток.[10]
Сім'я, як зазначає у своїй статті О. Ю. Разумовська, - перша соціальна спільність, яка закладає основи особистісних якостей дитини. У родині він здобуває початковий досвід спілкування. Тут же у нього виникає почуття довіри до навколишнього світу, до близьких людей, а вже на цьому ґрунті з'являються цікавість, допитливість, пізнавальна і мовна активність і багато інші особистісні якості. Все це необхідно враховувати, плануючи роботу з сім'єю.[18]

Необхідною умовою нормального розвитку мови є наявність сприятливого мовного середовища. Чим більше дитина спілкується з близькими людьми та батьками, тим інтенсивніше і якісніше відбувається його мовленнєвий розвиток.
У віці 4-7 років коло проблем та завдань мовленнєвого розвитку дитини різко розширюється. Сім'ї вирішувати їх самостійно стає складно, і тоді багато батьків приймають рішення розширити коло спілкування малюка. Так в життя сім'ї входить дитячий садок.
Але сім'я відіграє головну роль у вихованні дитини, і від її настрою залежить, наскільки ефективним буде педагогічне вплив дошкільного навчального закладу на мовленнєвий розвиток дитини.
В період від 4 до 7 років, коли стають очевидними недоліки мовного розвитку дитини, йде інтенсивна робота над якістю мови, закладаються основи подальшого успішного навчання в школі, без узгоджених дій педагогів і сім'ї досягти позитивних результатів дуже складно, а в деяких випадках і неможливо. Тут очевидна обопільна зацікавленість.
Батькам на даному етапі мовного розвитку не вистачає спеціальних знань. Діючи стихійно, по інтуїції (що дуже яскраво видно на прикладі навчання читання), вони не допомагають дитині, а часто прирікають його на серйозні труднощі у подальшому навчанні писемною формами мовлення. Більшість сучасних батьків підміняють розвиток мовлення навчанням грамоті; їх цікавить результат - моя дитина читає, а шлях до результату не входить в коло хвилюючих їх проблем. А даремно!
Читання і письмо - це певний етап у мовному розвитку дитини. Тому в процесі формування читання та письма більш значущий шлях (методика), який повинен бути пройдений грамотно, не поспішаючи, з урахуванням специфіки мови і, звичайно, вікових та індивідуальних особливостей дитини.
Педагоги володіють усіма необхідними методиками для успішного розвитку мовлення кожної дитини і підготовки його до школи. Вони можуть виявити труднощі мовного розвитку дитини, грамотно дати необхідні знання, сформувати необхідні вміння та навички. Але без системи індивідуальних вправ на закріплення (яку складно реалізувати без допомоги батьків) всі вони швидко згасають і губляться.
Тільки узгоджені дії батьків, вихователів і логопедів, як стверджують Т. Н.Доронова, Л. Р. Голубєва, Н.А.Гордова та ін. у програмі «З дитинства в отроцтво», можуть призвести до блискучого результату у мовному розвитку дітей. А для цього необхідно налагодити взаємодію сім'ї і дитячого садка, яке передбачає, що всі оточуючі дитини люди (батьки і педагоги) діють взаємопов'язано - вирішують єдині завдання, погоджують свої дії і спостереження. [10]
Взаємодія сім'ї і дитячого садка передбачається законом Російської Федерації «Про освіту» та Типового положення про дошкільному освітньому установі, згідно з якими однією з основних завдань, що стоять перед дитячим садом, є «взаємодія з сім'єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини» (Типове положення про дошкільному освітньому установі. Затверджено Постановою Уряду РФ від 1 липня 1995 р. за N 667). [8]

 

1.3. Структурно-функціональна модель взаємодії вчителя-логопеда з батьками.

Робота по взаємодії вчителя-логопеда з батьками може бути представлено як структурно-функціональної моделі, розробленої Т. Н.Дороновой. Ця модель, яка умовно складається з трьох блоків: інформаційно-аналітичного, практичного та контрольно-оцінного.
Інформаційно-аналітичний блок передбачає збір та аналіз відомостей про батьків і дітей, вивчення сімей, їх труднощів і запитів, а також виявлення готовності сім'ї надавати допомогу в розвитку мовлення дитини. Ці завдання і визначають форми і методи подальшої роботи вчителя-логопеда. До них відносяться: опитування, анкетування, патронаж, інтерв'ювання, спостереження, вивчення медичних карт і спеціальні діагностичні методики.[10]
Обстеження сім'ї проводиться комплексно: логопедом, вчителями, психологом. У кожного фахівця визначено коло досліджуваних питань, які в цілому дають досить цілісне уявлення про кожній родині. При цьому з'ясовуються такі фактори:
- житлові умови сім'ї;
- вік, освіта матері та батька дитини;
- подружній досвід (першому, другому шлюб, розлучення тощо);
- склад сім'ї та структура родинних зв'язків ;
- повні сім'ї з порушеним кровною спорідненістю (прихід вітчима, мачухи);
- поколінний склад сім'ї (бабусі, дідусі, які проживають разом з дитиною) і ін
Дуже важливо, щоб знайомство сім'ями не перетворилося на формальний акт запису відомостей про батьків вихованців. Швидше за все, в таких випадках виникне настороженість і напруженість у відносинах. Якщо ж вчителю-логопеду вдасться щиро і з увагою поставитися до почуттів і думок батьків, вести розмову на рівних, "вслухатися" в те, що відбувається між ним і конкретною батьком, не розраховуючи на те, що батьки в усьому відповідати його очікуванням, найімовірніше, відбудеться деяке зближення у визнанні і розумінні потреби і труднощів один одного. У роботі з різними сім'ями не можна користуватися одними і тими ж методами, їх необхідно варіювати в залежності від складу батьків за культурним, освітнім рівнем, за стилем сімейного виховання за типом взаємин у сім'ї, за наявності зацікавленості та розуміння проблем своєї дитини і т. д., тобто необхідно постійно шукати нові шляхи та способи залучення батьків до співпраці.[18]

Робота з батьками в рамках інформаційно-аналітичного блоку будується з двох взаємопов'язаних напрямках.
Перший напрямок - просвітництво батьків, передача їм необхідної інформації з того чи іншого питання (індивідуальне та подгрупповое консультування, інформаційні листи, газети, бібліотека для батьків тощо).
Другий напрямок - організація продуктивного спілкування всіх учасників освітнього простору, тобто обмін думками, ідеями, почуттями.
З цією метою плануються і проводяться такі заходи, які включають батьків і дітей в загальні цікаве справа, що «змушує» дорослих вступити з дитиною в спілкування. ( Зауважимо в дужках: традиційне спілкування батьків зі своєю дитиною досить тривіально і часто зводиться до питань типу «що їв, чому штани брудні» тощо).
Основним завданням є створення умов для ситуативно-ділового, особистісно-орієнтованого спілкування на основі спільної справи (малюнок, виріб, роль у виставі, книга, гра, підготовка до свята, розробка спільного проекту тощо).
Для вирішення даної задачі вибираються відповідні форми взаємодії: ігротеки, свята, видання сімейних газет і багато іншого.
Другий блок умовно названий практичним, тому що в ньому міститься інформація, що спрямована на вирішення конкретних завдань, які пов'язані з розвитком мовлення дітей. В цей блок входять такі форми роботи з батьками як індивідуальні та підгрупові консультації для батьків, відкриті заняття.
Контрольно-оцінний блок - це аналіз ефективності (кількісний і якісний) заходів, які проводяться вчителем-логопедом.
Для визначення ефективності зусиль, витрачених на взаємодію з батьками. Можна використовувати опитування, книги відгуків, оцінні листи, експрес-діагностику і інші методи, що застосовуються відразу після проведення того чи іншого заходу. Не менш важливим є самоаналіз учителя-логопеда. Повторна діагностика, співбесіда з дітьми, спостереження, облік активності батьків і т. п. можуть бути використані для відстеження та оцінки відстроченого результату. [8]

Глава 2. Форми і методи роботи вчителя-логопеда з батьками та планування їх використання.

2.1. Вивчення сім'ї

При відборі дітей в логопедичну групу в березні - квітні логопед проводить консультації з батьками. Під час консультації логопед розповідає батькам, чому їх діти потребують логопедичної допомоги, ставить до відома, які документи необхідно зібрати до засідання медико-педагогічної комісії.
Ефективність взаємодії вчителя-логопеда з батьками багато в чому залежить від вивчення ним сімейного мікросередовища. Вже після проведення МПК логопед починає проводити роботу в даному напрямку. Для цього йому необхідно володіти основними методами ведення цієї роботи. Рекомендуються такі традиційні методи: спостереження, опитувальні методи (бесіди, анкетування, інтерв'ю, тестування, проективні методи, вивчення продуктів дитячої діяльності та ін).
Вивчення сім'ї сприяють бесіди з батьками і дітьми, спостереження за їх спілкуванням під час ранкового приходу в дитячий садок і піде додому. У процесі спостереження необхідно звернути особливу увагу на зміст звернень, запитань батьків до дітей, їх форму (м'яка, тверда), вживання зменшувально-пестливих слів або грубих, реакцію батьків на прохання, розповіді дітей, їхні пустощі, примхи. Слід також оцінити емоційне забарвлення спілкування: гучність, тон голосу батьків (спокійний, різкий, іронічний та ін), міміка, контакт очей, тілесні контакти - кання, ласкаві погладжування або жорсткі поштовхи. Не менш показова реакція дітей (їх настрій, зміст звернень та ін).
Змістовну інформацію про психологічному кліматі сім'ї вчитель-логопед може отримати також з малюнків дітей на теми: «Моя сім'я», «Мій самий коханий», «добрий чоловік». При аналізі дитячих робіт важливо звернути увагу на колірну гаму малюнків, склад сім'ї (повна, зменшений, збільшений). Відзначити розташування і послідовність малювання членів сім'ї, особливості намальованих фігур, креслення, спонтанні реакції дітей тощо [9]

2.2. Колективні та індивідуальні форми роботи

На початку жовтня проводиться перше батьківські збори логопедичної групи. Його тема: «Результати логопедичного обстеження дітей, завдання та форми роботи з розвитку мовлення». При підготовці зборів логопед проводить бесіду з батьками. У ході бесіди з'ясовуються особливості розумового і психічного розвитку кожної дитини, обстановка в сім'ї, можливості участі батьків у роботі з дітьми з подолання мовного дефекту, скарги батьків на мовленнєвий розвиток дитини.
Готуючись до першого батьківським зборам, логопед проводить ретельне обстеження всіх дітей. Як правило, знайомство батьків з результатами обстеження дає їм чітке уявлення про мовному дефекті дитини; у них з'являються відповідальність, занепокоєння. Батьки виявляють бажання взяти активну участь у роботі логопеда і вихователя.
Перед проведенням батьківських зборів вчителю-логопеду слід оформити стенд, який містить необхідну інформацію про його роботу, знайомить батьків з нормативними документами. На стенді може бути представлена візитна картка логопедичної групи, підготовлена спільно з вихователем.
Вступ дитини в логопедичну групу є значною подією як для батьків, так і для логопеда. Від того, як пройде перша зустріч, перше батьківські збори, як складуться відносини між його учасниками, багато в чому залежить майбутнє взаємодія. Необхідно наповнити цю зустріч особливим змістом, спрямованим на встановлення довірчих відносин, вивчення сім'ї та підвищення психолого-педагогічної культури батьків з метою створення найбільш сприятливих умов для мовленнєвого розвитку дітей. Важливо, щоб батьки на зборах діяли, включалися в ту чи іншу запропоновану їм роботу. На першому груповому батьківських зборах батькам роз'яснювалося, що на дорослих членів сім'ї лежить відповідальність за створення мотивації дитини до занять вдома, проведення занять з дитиною в різних формах поза дитячого садка, прийняття додаткових заходів при наявності супутніх основного дефекту порушень (спостереження і лікування у фахівців при підвищеному внутрішньочерепному тиску, ММД, масаж - при порушеннях м'язового тонусу тощо). Збори намагаємося призначати в час, зручний для батьків. Тема зборів повідомляється заздалегідь, щоб вони зуміли з нею ознайомитися та обговорити один з одним. Логопеда і вихователів групи надзвичайно важливо роз'яснити батькам, необхідність посиленої, щоденної роботи зі своєю дитиною за завданням педагогів. Тільки в такому випадку можливі найкращі результати. Якщо батьки самі не в змозі самі оцінити ситуацію і зрозуміти важливість своєї ролі в навчанні і вихованні дитини, то педагогам слід допомогти їм стати самими зацікавленими, активними та дієвими учасниками корекційного процесу.[18]
Роботу з батьками доцільно проводити у двох формах - письмової та усної. Переваги особистісно-орієнтованого спілкування відомі всім, тоді як використання різного роду письмових рекомендацій при взаємодії з батьками досить обмежена. Тому слід спеціально підкреслити переваги письмової форми.
По-перше, спілкування тільки в усній формі вимагає багато часу. По-друге, батьки не в змозі утримати в пам'яті всю інформацію, яку вони послідовно отримують. І, по-третє, щоб батьки змогли осмислити отримані рекомендації і слідувати їм, необхідно спочатку переконати їх у цьому, запропонувати певний алгоритм дій, озброїти пам'яткою, яка дозволить здійснювати ці дії послідовно і точно. [8]
Вчитель-логопед регулярно проводить консультації для батьків логопедичних груп. Індивідуальні зустрічі з батьками систематично проводяться протягом року. Перша зустріч, про яку вже згадувалося вище, планується на початку навчального року. Її мета - донести до батьків результати обстеження мовленнєвого розвитку дитини; заручитися їх підтримкою у подальшій роботі. Бесіди проводяться з кожною сім'єю окремо (індивідуально) у зручний час.
В процесі бесіди з батьками логопед тактовно розповідає про сильних і слабких сторонах мовленнєвого розвитку дитини; просить близьких поділитися своїми спостереженнями за промовою малюка (що радує, що засмучує); розробляється план спільних дій з розвитку мовлення на найближчий час, даються конкретні рекомендації та завдання батькам для їх дитини; призначається наступна зустріч.
В подальшому зустрічі проводяться у встановленому порядку (за домовленістю логопеда і батьків). Частота зустрічей залежить від рівня мовленнєвого розвитку дитини, від його подальших успіхів (чи проблем). У середньому зустрічі-бесіди з батьками плануються один раз на три місяці. У разі необхідності (за бажанням батьків і (або) логопеда) проводяться проміжні зустрічі-консультації.
На такій зустрічі логопед проводить індивідуальне заняття з дитиною. Мета заняття - показати успіхи або труднощі дитини у подоланні його мовного дефекту, які вимоги до промови потрібно пред'явити на даному етапі до дитини. Кожна зустріч (крім першої) включає в себе: констатацію динаміки мовного розвитку дитини (з чим він справився, що ще викликає труднощі); обов'язкову реакцію логопеда на участь батьків у виконанні наміченого плану спільних дій ( батьки всі рекомендовані завдання виконали, (не виконали, виконали частково), добилися (не добилися) позитивних результатів); обмін враженнями та спостереженнями за мовою дитини з моменту останньої зустрічі батьків і логопеда; коригування (якщо є необхідність) наміченого при першій зустрічі плану спільної діяльності з розвитку мовлення дитини; рекомендації та завдання батькам для дитини; призначення приблизної дати наступної зустрічі.
Також вчителем-логопедом проводиться робота з підгрупами батьків, у дітей яких виявлені схожі (однакові) проблеми у мовному розвитку. На подібних зустрічах батьки отримують детальну консультацію; спостерігають, як логопед працює над вирішенням виділених мовних проблем; розучують необхідні дидактичні ігри, освоюють прийоми впливу в процесі безпосереднього спілкування, ігри зі своєю дитиною (групою дітей) під ненав'язливим контролем і керівництвом логопеда; діляться один з одним своїм позитивним домашнім досвідом у вирішенні єдиних для всіх присутніх проблем розвитку мовлення дітей. [1]
Консультації та індивідуальні та підгрупові зазвичай проводяться один раз на тиждень у спеціально відведений для цього день.
Теми, які розглядаються вчителем-логопедом на консультаціях, можуть бути наступними:
Артикуляційна гімнастика.
Розвиток дрібної моторики.
Виконання домашнього завдання.
Розвиток мислення.
Робота над казками.
Робота з книгою.
Мовні ігри вдома.
Як стежити за автоматизацією звуку в домашніх умовах.
До деяких консультацій готується спеціальне обладнання, тобто організовується виставка посібників. Наприклад, до теми "Розвиток дрібної моторики": намисто, ґудзики, чобіток зі шнурівкою, мозаїка, конструктори, заводні іграшки, палички і завдання до них, кольорові та прості олівці, фарби, альбом для малювання, альбом для розфарбовування, пластилін, ножиці, голки, нитки, контури для вишивання на папері, одяг для ляльок кубики.[16]
Батьківські збори проводяться також у січні і травні. Мета другого зборів - показати батькам заняття логопеда з дітьми, а також підвести деякі підсумки корекційного навчання дітей логопедичної групи за перше півріччя і познайомити з завданнями другого півріччя. У травні проводиться заключне збори з повідомленнями про підсумки корекційного навчання дітей. Безпосередньо перед батьківськими зборами проводяться відкриті заняття. Відкриті заняття з дітьми є однією з наочних і ефективних форм навчання батьків. Теми відкритих занять різні. Це може бути «Диференціація звуків з і ш», «Знайомство з наголосом», «М'якість і твердість приголосних» та інші. Заняття проводиться до виступу логопеда і служить хорошою ілюстрацією до його повідомлення. Батьки стежать за відповідями, поведінкою дітей і своєї дитини; у них є можливість порівнювати відповіді, почути і побачити, як діти долають свій мовний дефект, кому і як це вдається.
Враховуючи інтерес батьків до поведінки дитини на занятті, до того, як він засвоює підносили матеріал, якими методами логопед домагається правильної вимови у дітей, практикується відвідування звичайних занять батьками протягом року, виходячи з необхідності та можливостей батьків.

2.3. Наочні форми роботи

Учителем-логопедом створюється спеціальний фонд матеріалів, що забезпечують роботу батьків з дитиною в домашніх умовах. Сюди відносяться: бібліотечка книг для батьків з проблем мовленнєвого розвитку, збірки малюнків під різні мовленнєві завдання, дидактичні ігри з розвитку мовлення, матеріали для розвитку дрібної моторики рук. Батьки користуються створеним фондом для реалізації спільного з дитячим садом плану дій з розвитку мови своєї дитини.
Ефективною формою взаємодії з сім'єю є випуск газети. Газета просвічує батьків у питаннях мовленнєвого розвитку дітей дошкільнят, допомагає дітям навчатися і розвиватися через гру, сприяє згуртуванню дітей і батьків навколо загального цікавої справи. Газета виходить один раз на два місяці та включає в себе постійні рубрики:
1. Рубрика «Уроки для батьків» присвячена якої-небудь проблеми або особливості мовного розвитку. У даній рубриці можуть обговорюватися наступні питання: «Навіщо мові робити зарядку», «Чому спочатку звуки, а потім букви», «Як руки допомагають язычку», «Як зробити мова грамотної», «Поговоримо про зв'язного мовлення» і т. п.
В кінці кожного уроку батькам пропонується домашнє завдання, виконавши яке вони можуть побачити проблеми своєї дитини і допомогти йому усвідомлено.
2. Рубрика «Домашня ігротека» присвячена знайомству батьків з простими, цікавими, а головне, корисними іграми для дітей.[13]
Сюди входить опис ігор, що сприяють розвитку мовлення дитини. Причому рубрика будується таким чином, що батькам задається не тільки як грати з дитиною, але й коли, де. Так сюди можна включити такі розділи: «Ігри на кухні», «У вільну хвилинку», «По дорозі з дитячого садка» і т. п. Наприклад, пропонуються ігрові вправи на розвиток дрібної моторики рук.
"Допомагаю мамі". Велику частину часу Ви проводите на кухні. Ви зайняті готуванням вечері. Малюк крутиться біля Вас. Запропонуйте йому перебрати горох, рис, гречку або пшоно. Тим самим він надасть Вам посильну допомогу і потренує свої пальчики. На кухні можна проводити ігри на збагачення словника дитини.
"Давай шукати на кухні слова". Які слова можна вийняти з борщу? Вінегрету? Кухонної шафи? Плити?
"Пригощаю". Давай згадаємо смачні слова і почастуємо один одного.
Дитина називає "смачне" слово і "кладе Вам на долоньку, за тим ви йому і так до тих пір, поки все не "з'їсте".

3. Рубрика «Прийшли мені читання доброго...» присвячена питанням залучення дітей до художньої літератури. Тут батьки знайомляться із завданнями художньої літератури, їм пропонуються матеріали і рекомендації для сімейного читання і завдання для дітей (рифмование, підбір порівнянь до предметів і явищ, твір, малювання).
За кожним номером відстежується зворотній зв'язок з сім'ями вихованців (через анкетування, зустрічі, круглі столи). [4]
Різноманітна наочна інформація для батьків може бути виставлена на спеціально підготовленому стенді. Стенд повинен відповідати загальним вимогам, що пред'являються до оформлення установи: єдиний стиль, хороший смак, ясна логіка. Основні заголовки повинні бути дані крупно і яскраво, щоб вони привертали увагу. Стенд не повинен бути перевантажений матеріалами. При його оформленні не слід зловживати декоративними елементами, зображення матрьошок, кульок, іграшок і т. п. Підвищена яскравість буде заважати сприйняттю інформації, відволікати батьків і викликати недовіру до пропонованого змісту. Ілюстративний матеріал стендів не повинен бути дрібним. Добре сприймаються великі фотографії, а більш дрібні доцільно об'єднати у загальний фотомонтаж. [8]
Прайс-листи зорієнтують батьків у великому розмаїтті розвиваючих ігор, літератури і іграшок, наповнили ринок. Текст складається педагогами групи з урахуванням необхідності і корисності для дитини. Зазначення адрес магазинів і цін заощадить батькам час, який вони з успіхом можуть використовувати для спілкування зі своєю дитиною.
Папка-пересувка являє собою змінюваний 2-3 рази в рік матеріал з практичними порадами і рекомендаціями, який передається від сім'ї до сім'ї всередині групи. Папки-пересування можуть бути як групові, так і індивідуальні. В індивідуальну папку вміщуються матеріали, підібрані з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної дитини, з практичними рекомендаціями в сім'ї, що дозволяють батькам виробити індивідуальний підхід до своєї дитини, глибше будувати з ним стосунки в період дошкільного дитинства.

2.4. Традиції групи

Унікальною формою взаємодії з сім'єю є ігротека. Ігротеки проводяться у другій половині дня. Логопед з вихователем відповідним чином готують групу до ігор дітей за участю їхніх батьків. На кількох столах готуються різні ігри, спрямовані на вирішення певних мовленнєвих завдань (лото, доміно, ребуси, кросворди тощо). Кожна дитина сам визначає, що він буде сьогодні грати. Батьки приходять по мірі можливості. Але протягом року практично всі батьки і близькі дітям люди зможуть побувати на игротеке. Ігротека допомагає батькам навчитися контактувати зі своєю дитиною і його друзями на різних змістах, розучити різноманітні ігри та ігрові вправи і перенести їх в домашні умови, краще побачити і оцінити свою дитину.
При організації ігротеки важливо пам'ятати головне правило - нові навчальні завдання і змісту ніколи не включаються в ігротеку. Вона націлена тільки на закріплення пройденого матеріалу. [3]
Логопеда спільно з вихователем слід створювати особливі мовні традиції групи. Це такі заходи як «Скарбничка слів», «Я дарую тобі слівце», «День народження звуку», «День народження феї Грамотії», «Свято гарної мови», «Подорож на планету Читалия».
«Скарбничка слів». Традиція щодо розширення, закріплення і конкретизації словника починається в дитячому саду. Поступово до цієї роботи починають залучати батьків, наприклад, через такі завдання (які даються дітям): підібрати з мамою (татом, бабусею, сестрою, братом) красиві (осінні, зимові, гострі, смачні і т. д.) слова; підібрати картинку з цікавим (гарним, важливим, важким і т. п.) предметом, показати всім дітям і назвати його та ін.
За результатами цієї роботи в групі створюються книжечки, в які об'єднуються картинки (малюнки) дітей і батьків, що відповідають даному визначенню. Наприклад, «М'які слова» - на всіх картинках цієї книжки предмети і об'єкти співвідносяться з прикметниками м'який (-е, -а, -ие): м'який диван, м'яке крісло, м'яка подушка, м'які іграшки. Розглядаючи картинки, діти не тільки називають, що зображено на них, але і вправляються в умінні співвідносити прикметники з іменниками (за граматичною строю мови), описувати предмети, підбирати інші визначення до них, називати частини предметів та ін.
«Я дарую тобі слівце». Ця традиція вводиться поступово. Народжується вона у дитячому садку. Логопед «дарує» дітям різноманітні слова до різних свят. В подальшому він пропонує дітям теж підготувати будинки подібні слова-подарунки. Наприклад, дитині на день народження даруються веселі слова, мамам і бабусям на 8 Березня - добрі і ласкаві слова, гостям групи - привітні слова і т. п.
«День народження звуку». Коли у того чи іншого дитини з'являється відсутній до цього звук, то це велика і радісна подія в житті дитини та її сім'ї. Воно не може бути не поміченим оточуючими. Цій події можна присвятити груповий свято «День народження звуку». Дитина, винуватець торжества, готує вдома концертний номер. Наприклад, вірш, в якому часто зустрічається певний звук, пісню і навіть невеликі інсценівки (з участю своїх батьків). Діти групи і вихователі теж готують свої «мовні» подарунки: читають вірші, дарують картинки, в назвах яких зустрічається потрібний звук. Логопед і вихователь планують колективну мовну гру. [1]

Розділ 3. Дослідження впливу планомірної роботи вчителя-логопеда по взаємодії з батьками на динаміку ставлення батьків до мовного розвитку дітей.

Мета даного дослідження-визначити характер впливу планомірної роботи вчителя-логопеда по взаємодії з батьками на динаміку ставлення батьків до мовного розвитку дітей.
Ставлення батьків до мовного розвитку дітей включає в себе:
1) ставлення батьків до мовних дефектів дитини;
2) обізнаність батьків у питаннях мовленнєвого розвитку дітей;
3) активність участі батьків у спільній роботі з учителем-логопедом і вихователями.
Дослідження умовно ділилася на два етапи.
Метою дослідження на першому етапі було визначити первісний характер відносин батьків до мовного розвитку дітей при вступі їх в логопедичну групу. На першому етапі процес дослідження включав в себе складання запитань анкети, проведення анкетування, обробку отриманих даних та аналіз результатів. Кількість досліджених склало 14 осіб дорослих обох статей у віці від 24 до 37 років. Дослідження проводилися на базі старшої групи дитячого садка N 27.
Для проведення даного дослідження була складена наступна анкета:
1) Як Ви оцінюєте мовленнєвий розвиток своєї дитини? Здається воно Вам нормальним, або Вас щось насторожує?
2) Що Ви робите для розвитку мовлення дитини в сім'ї?
3) Які книги Ви читаєте дитині? Яка книга у Вашої дитини найулюбленіша?
4) В які мовні ігри Ви граєте з дитиною? Які ігри, спрямовані на розвиток мовлення, є у Вас вдома?
5) Як Ви організуєте перегляд дитячих передач? Яким передачам Ви віддаєте перевагу?
6) Инсценируете Ви вдома невеликі казки, вірші, оповідання?
7) Розмовляєте Ви з дитиною? Як Ви це робите? Чи даєте йому можливість висловитися? На які теми ведуться бесіди?
Обробка отриманих даних дала наступні результати:

N

Відповіді

1

42% - мовленнєвий розвиток оцінюють як нормальне
58% - відзначають неправильна вимова окремих звуків

2

14% - намагаються промовляти неправильно вимовлені звуки
51% - читають книжки, обговорюють прочитане, розмовляють
35% - читають книги

3

79% - казки
21% - казки, вірші

4

35% - в мовні ігри не грають, будинки мовних ігор немає
65% грають в мовні ігри вдома

5

86% - дивляться тільки мультфільми
14% - дивляться мультфільми та пізнавальні передачі

6

28% - влаштовують вдома інсценування віршів та казок
72% - інсценівок будинку не влаштовують

7

58% - розмовляють з дитиною тільки на побутові теми
42% - проводять пізнавальні бесіди про навколишній світ, обговорюють прочитане, побачене

За результатами даної анкети видно, яке ставлення тих чи інших батьків до мовного розвитку дитини, і можна зробити наступні висновки:
1) 42% батьків зовсім не помічають порушень в розвитку мовлення дитини, 58% батьків бачать лише найбільш помітні для них дефекти мови, не оцінюючи складність порушень вцілому.
2) Велика частина батьків не приділяє належної уваги мовному розвитку дитини і не орієнтується в способах підвищення рівня мовного розвитку дітей.
Результати проведеного анкетування вказали на слабкі сторони батьків у ставленні до мовного розвитку дітей і дозволили зорієнтувати хід подальшої роботи, націленої на створення повноцінної співпраці вчителя-логопеда і батьків у процесі мовного розвитку дітей.
З урахуванням результатів дослідження протягом року проводилася різноманітна, чітко вибудувана і розпланована робота з батьками, що включає в себе такі форми, як батьківські збори, відкриті фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття, індивідуальні та підгрупові консультації, оформлення батьківського куточка з важливою логопедичної інформацією, що дозволяє батькам брати активну участь у процесі мовного розвитку дітей, проведення спільно підготовлених заходів та ін.
Другий етап дослідження проводився в ході попередньої роботи. Протягом всього часу даної роботи проводилося спостереження за ставленням батьків до мовного розвитку їх дитини роботі вчителя-логопеда та вихователів, спрямованої на підвищення рівня розвитку мовлення дітей. А також проводилися бесіди з батьками на різних етапах спільної роботи, де з'ясовувалося ставлення батьків до мовного дефекту дитини, оцінювалося бажання батьків співпрацювати з логопедом і вихователями, визначався рівень їх обізнаності у способах подолання відставання в мовному розвитку дітей. Інформація, отримана в ході спостереження та бесід дозволила зробити висновок про безсумнівну динаміці відносно батьків до мовного розвитку дитини. Батьки почали розуміти, в чому полягають проблеми у мовному розвитку дитини; вони стали набагато більш обізнаними з питань подолання відставання в розвитку мови дітей і почали брати активну участь у спільній роботі вчителя-логопеда та вихователів.
Таким чином, проведені дослідження показали вірність гіпотези про те, що планомірна робота вчителя-логопеда з батьками дозволяє змінити ставлення батьків до мовного дефекту дитини, привести їх до усвідомлення значущості своєї ролі в процесі мовного розвитку, а так само збільшує їх обізнаність у способах підвищення рівня розвитку промови дітей і залучає їх на шлях співпраці з учителем-логопедом і вихователями групи.

Висновок

З результатів проведеної роботи слід зазначити, що на одному з перших місць у роботі вчителя-логопеда повинна стояти робота, спрямована на взаємодію його з батьками, що дозволяє підвищити обізнаність батьків у питаннях мовленнєвого розвитку дітей, підвести до усвідомлення важливості їхнього внеску в мовленнєвий розвиток дитини і залучити їх до спільної роботи з метою підвищення ефективності мовленнєвого розвитку дітей.
З причини того, що роль взаємодії з сім'єю придбала величезну значущість, виникла необхідність створення нових і переробки, удосконалення традиційних форм і методів роботи з даного аспекту. А так як матеріал по взаємодії вчителя-логопеда та сім'ї досить об'ємний, дуже важливим стає створення певної послідовності, плану цієї роботи. І саме таке можливе планування було запропоновано в даній роботі.
Тільки чітко вибудувана, добре організована робота, в якому б напрямку вона не велася, (а в даному випадку це взаємодія логопеда з родиною) може дати позитивні результати.

Список літератури

 1. Разом з родиною: допомога по взаємодії дошк. образоват. установ і батьків / [Т. Н.Доронова, Р. В. Глушкова, Т. В. Гризик та ін] - М: Просвітництво, 2005.
 2. Глушкова Р. В., Гризик Т. В., Кузнєцова Р. В., Доронова Т. А. / Разом з сім'єю. М.: Просвіта, 2005.
 3. Гризик Т., Тимощук Л. Розвиток мовлення дітей 4-7 років. // Дошкільне виховання, 2002, N2, С. 13.
 4. Гризик Т. В., Тимощук К. Е. Розвиток мовлення дітей 4 - 5 років: метод. Посібник для вихователів дошк. образоват. установ. - М: Просвітництво, 2005.
 5. Давидова О. В., Богословец Л. Р. Робота з батьками. М., 2005.
 6. Давидова О. І. Робота з батьками в дитячому саду. / Навчальний посібник, Барнаул, 2003.
 7. Даніліна Т. Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу з сім'єю. // Дошкільне виховання, 2000, N2, с. 44-49.
 8. Доронова Т. Н. Взаємодія дошкільного закладу з батьками. // Дошкільне виховання N1, 2004.
 9. Дошкільні заклад і сім'я - єдиний простір дитячого розвитку: Методичний посібник для працівників дошкільних освітніх установ / Т. Н.Доронова, Е. В. Соловйова, А. Е. Жичкина, С. В. Мусієнко - М.: ЛІНКА-ПРЕС, 2001.
 10. З дитинства в отроцтво: Програма для батьків та вихователів з формування здоров'я та розвитку дітей 4 - 7 років / Т. Н.Доронова, Л. Р. Голубєва, Н.А.Гордова та ін - М: Просвітництво, 2003.
 11. Косінова Е. М. Уроки логопеда. Ігри для розвитку мовлення. - М., 2006.
 12. Максаков А. В. Правильно говорить ваша дитина. - М: Просвітництво, 1982.
 13. Максаков А. В., Тумакова Р. А. Навчайте граючись (Ігри та вправи зі звучними словами): Посібник для вихователя дитячого садка. - М: Просвітництво, 1983.
 14. Маркова Л. С. Організація корекційно - розвивального навчання дошкільників із затримкою психічного розвитку. М., 2002.
 15. Монахова А. Ю. Психолог і сім'я: активні методи взаємодії. Ярославль, 2002.
 16. Пигасова А. Р. Робота логопеда з батьками // Дефектологія. - 1985, N5.
 17. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку. М.: Просвіта, 1976.
 18. Разумовська О. Ю. Взаємодія логопеда і батьків у процесі корекційної роботи з дітьми.
 19. Синяк Ст. А. Логопедія. М.: Просвещение, 1969, с. 4-9.
 20. Сидаренко Л. Логопедична полянка // Дошкільне виховання, 2003, N7, с. 74.
 21. Солодянкіна О. В. співробітництво дошкільного закладу з сім'єю / посібник для працівників ДНЗ, М., 2005, с. 19-23.
 22. Стародубова Н.А. Теорія і методика розвитку мовлення дошкільників.: Уч. посіб. - М., 2006.
 23. Филичева Т. Б. Методичне керівництво до дидактичного матеріалу щодо виправлення недоліків мовлення у дітей дошкільного віку. М.: Просвіта, 1989, с. 6-0.
 24. Филичева Т. Б., Чевелева Н.А., Чиркіна Р. В. Основи логопедії. - М: Просвітництво, 1989.
 25. Фомічова М. Ф. Виховання у дітей правильної вимови. - М: Просвітництво, 1980.
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове