logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Організаційно - педагогічні умови формування основ патріотизму у дітей старшого дошкільного віку.

Автор: Зайдулина Лілія Ільдаровна, вихователь, Муніципальне автономне дошкільний навчальний заклад-центр розвитку дитини-дитячий садок першої категорії N 453 р. Челябінська.

Патріотизм стосовно дитині дошкільного віку визначається як усвідомлення себе частиною навколишнього світу, потребу дитини брати участь у всіх справах на благо оточуючих людей і природи, наявність у нього таких якостей, як співчуття, співпереживання, почуття власної гідності.
Для підвищення рівня патріотизму у дітей старшого дошкільного віку може бути проведена активна, цілеспрямована робота. Проаналізувавши достатню кількість джерел, було встановлено, що можна виділити організаційно - педагогічні умови, які сприяють формуванню основ патріотизму у дітей старшого дошкільного віку.
У науково - педагогічній літературі під педагогічними умовами розуміють «сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища, направлених на рішення поставлених завдань педагогіки» . При цьому до педагогічних умов відносяться тільки ті, які свідомо створюються в педагогічному процесі і реалізація яких забезпечує найбільш ефективне його протікання. Ми поділяємо позицію, згідно з якою педагогічні умови не можна зводити лише до зовнішніх обставин, до обстановки, сукупності об'єктів, що роблять вплив на процес, так як розвиток особистості в педагогічному процесі являє собою єдність суб'єктивного і об'єктивного, внутрішнього і зовнішнього, сутності і явища.
У літературі виділяються наступні ознаки поняття «умови», у тому числі організаційно - педагогічних:
1. Сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища, направлених на рішення поставлених задач (А. Я. Найн);
2. Сукупність взаємопов'язаних і взаємозумовлених обставин процесу діяльності (в. І. Андрєєв);
3. Умови забезпечують найбільш ефективне протікання процесів і явищ, що відображають упорядкованість і доцільність їх існування (Ст. А. Сластенин, Т. А. Стефановська);
4. Умови являють собою єдність суб'єктивного і об'єктивного, внутрішнього і зовнішнього, сутності і явища (Ст. А. Загвязинский, А. А. Орлов);
5. Умови виражають відношення предмета до оточуючих її явищ, без яких він існувати не може (В. Т. Фролов);
6. Умови виконують роль правил, що забезпечують нормальне протікання діяльності.
Рівень патріотизму підвищиться при організаційно - педагогічних умов:

 • взаємодія дошкільного закладу з сім'єю;
 • впровадження регіонального компоненту;
 • участь дітей в дозвіллєвої діяльності.

В якості першого організаційно-педагогічної умови ми розглянемо взаємодія дошкільного закладу з сім'єю.
Взаємодія - взаємний вплив чогось на щось (або когось на когось), а також, у разі людської взаємодії - спільна дія [1].
Термін «взаємодія», що передбачає обмін думками, почуттями, переживаннями, спілкування - порівняно молодий. Він був розкритий у працях Т. А. Маркової, де взаємодія розглядалася як єдність ліній виховання з метою вирішення завдань сімейного виховання та будувалося на основі єдиного розуміння [1].
Н.Ф. Виноградова, Р. Н. Годіна, Л. В. Загик, Т. А. Маркова, звертають увагу на зміст роботи з сім'єю:
- єдність у роботі ДНЗ і сім'ї з виховання дітей;
- взаємна довіра у взаєминах між педагогами і батьками;
- використання різноманітних форм роботи дитячого садка з сім'єю в їх взаємозв'язку;
- індивідуальні та групові форми роботи з батьками.
Формування патріотичних почуттів, проходить ефективно в тісному зв'язку з сім'єю. Саме батьки на яскравих, доступних прикладах життя, своєї праці, ставлення держави до дітей демонструють дитині, що на нього покладають надії не тільки рідні, але і все суспільство, вся країна. Батькам можна порадити і такі форми залучення дітей до суспільного життя, як прогулянки на площу, пам'ятників загиблим воїнам, інших пам'ятних місць.
Форми взаємодії з батьками: спільне з батьками створення фотоальбомів, газет або статей з історією будинку, в якому живе дитина і його близькі, спільні прогулянки по вулицях, з подальшим складанням фотогазети-звіту про прогулянці, тематичні батьківські збори і т. д.
Вибудовуючи взаємодію з батьками, можна розвивати і використовувати як традиційні форми - це батьківські збори, лекції, практикуми, так і сучасні форми - це усні журнали, екскурсії, батьківські клуби, акції, оздоровчі заходи, ігри і т. п.
Плануючи ту чи іншу форму роботи, ми, як педагоги завжди виходимо з сучасних уявлень про батьків, як про сучасних людей, готових до навчання, саморозвитку і співпраці. З урахуванням цього вибираємо наступні вимоги до форм взаємодії: оригінальність, затребуваність, інтерактивність.
В нових формах взаємодії з батьками реалізується принцип партнерства, діалогу. Позитивною стороною таких форм є те, що учасникам не нав'язується готова точка зору, їх змушують думати, шукати власний вихід із ситуації.
Інтерактивні методи виховання позначають виховання через участь і взаємодія. Методологія участі і взаємодії повністю втягує в процес виховання.
Використання інтерактивних методів дозволяє вирішити кілька психолого-педагогічних завдань. Насамперед, інтерактивні методи ставлять батьків в активну позицію. У звичайній ситуації зробити це досить складно: заклики вчителя або психолога «висловити свою думку», «запропонувати свої варіанти», як правило, залишаються безрезультатними. Багатьом батькам важко проявити себе в ситуації традиційного батьківських зборів, де провідну грає педагог. Інтерактивні методи дозволяють зробити батьків активними учасниками, в результаті чого вони починають вести себе принципово інакше.
Застосування інтерактивних методів дозволяє значно поглибити вплив педагога на батьків. Вони отримують досвід безпосереднього проживання і отреагирования, що сприяє інтеграції психолого-педагогічних знань і навичок.
Методи вивчення сім'ї являють собою інструменти, за допомогою яких збираються, аналізуються, узагальнюються дані, що характеризують сім'ю, розкриваються багато взаємозв'язки і закономірності домашнього виховання.
Серед методів вивчення сім'ї досить поширеними стали соціологічні методи:
-соціологічні опитування,
- інтерв'ювання та анкетування.
Метод інтерв'ю вимагає створення умов, які мають до щирості респондентів. Продуктивність інтерв'ю зростає, якщо воно проводиться в неформальній обстановці, контакти педагога і випробуваних пофарбовані особистими симпатіями.
Метод анкетування (письмове опитування) дозволяє зібрати багато даних, що цікавлять педагога. Цей метод відрізняється певною гнучкістю щодо можливості отримання і обробки отриманого матеріалу.
У роботі з вивчення сім'ї необхідно використовувати контактна проведення анкетування, тобто (педагог організує анкетування і збирає опитувальні аркуші).
Бесіда відрізняється від інтерв'ю більшою свободою і в організації, і в змісті, більш неформальною атмосферою і відносинами між співрозмовниками. Але це не означає, що бесіда не повинна бути організована заздалегідь. Відповідно до наміченої метою педагог продумує план бесіди, виділяє ключові питання. В ході бесіди можна отримати необхідні дані про таких моментах домашнього виховання, які для стороннього погляду приховані. Це гнучкий, цілеспрямований, оперативно коригований метод. Бесіда потрібна для підтвердження, конкретизації чи спростування якихось гіпотетичних висновків, зроблених на основі попереднього вивчення досвіду сімейного виховання з допомогою інших методів. Для успішного проведення бесіди треба володіти, здатність розташовувати до себе, викликати довіру умінням направляти розмову в потрібне русло.
Педагогу важливо користуватися методом эмпатического слухання (К. Роджерс, Т. Гордон), суть якого - створення атмосфери зацікавленої розмови, спільного пошуку істини (а не ствердження своєї правоти, як часто буває в масовій практиці). Важливою умовою эмпатического слухання є вироблення спостережливості. Педагог повинен звертати увагу не тільки на слова співрозмовника, їх інтонацію, але і жести, міміку.
Спостереження як метод вивчення сім'ї характеризується цілеспрямованістю. Педагог заздалегідь визначає, з якою метою, коли, в якій ситуації доведеться спостерігати батьків, їх взаємодію з дитиною. Зазвичай це буває в години ранкового прийому та під час догляду дитини дитячого садка. Наглядовій педагогу кидаються в очі багато особливості взаємин дорослого і дитини, за якими можна судити про ступінь їх емоційної прихильності, культурі спілкування. З того, про що розпитують батьки дитини ввечері, які накази дають йому вранці, можна зробити висновок про пріоритети сучасного виховання, про ставлення до дошкільного закладу. Показовий інтерес батьків до дитячих робіт, порадами та рекомендаціями, вміщеними на інформаційному стенді.
Педагог повинен використовувати не тільки спостереження з боку, але і включене спостереження, тобто створювати спеціальні ситуації:
- спільна праця;
- дозвілля;
- заняття з батьками і дітьми.
В процесі включеного спостереження педагог може побачити ті сімейні сторони виховання, які при зовнішньому спостереженні нерідко бувають приховані.
Слід пам'ятати, що внеформальній обстановці і дорослі, і діти розкриваються різними своїми гранями, тому рекомендується залучати батьків, інших членів сім'ї:
- підготовку та проведення свят, розваг;
- в організацію екскурсії.
Впровадження інновацій в роботу освітнього закладу - найважливіша умова вдосконалення і реформування системи дошкільної освіти. Інноваційна діяльність - процес, який розвивається за певними етапами і дозволяє установі перейти на більш якісну щабель розвитку при створенні, розробки, освоєння, використання і розповсюдження нововведень (нові методи, методики, технології, програми). Найбільш значущим напрямом є співпраця з сім'єю вихованців. Оформлення в батьківських куточках нетрадиційних рубрик, придбання нової методичної літератури за темою «Соціальне партнерство ДОУ і батьків», проведення зборів у нетрадиційній формі: «за чашкою чаю», у формі тренінгів, конференцій, з демонстрацією відео - та фотоматеріалів, що стосуються життя дітей в ДНЗ.
Дотримуючись методичних рекомендацій Р. П. Дешеулиной, Т. Н. Дороновой, А. В. Козлової, Пастухової, О. В. Солодянкиной, організація взаємодії ДНЗ з сім'єю передбачає проходження наступних фаз:
1. встановлення довірчих ділових контактів з сім'ями вихованців;
2. забезпечення батьків мінімумом психолого-педагогічної інформації, навчання їх способам спілкування з дитиною;
3. забезпечення регулярного взаємодії дітей, вихователів та батьків; залучення членів сім'ї в педагогічний процес [40].
Н.Ф. Виноградова, Р. Н. Годіна, С. А. Козлова Т. А. Маркова, в своїх дослідженнях відмічали, що єдність у вихованні, здійснюване дитячим садом і сім'єю, забезпечує певну системність виховної роботи, більш успішно формуються патріотичні почуття та уявлення дитини, міцнішими стають навички та звички поведінки.
Різноманітність запропонованих Е. П. Арнаутовой, Т. Н. Дороновой, С. А. Козлової, Т. А. Маркової, В. О. Пастухової, О. В. Солодянкиной, форм роботи по взаємодії ДНЗ з сім'єю дозволяє вибрати найбільш ефективні з них для вирішення завдань патріотичного виховання дошкільнят, для підвищення рівня знань та вмінь батьків по патріотичному вихованню дошкільників.
Н.Р. Комратова вказує, що спільні екскурсії до пам'ятників, визначних пам'яток міста, спільні свята і вікторини створюють у дітей потужну мотивацію пізнання, будучи тим емоційним фоном, на якому засвоєння достатньо складних відомостей і уявлень про історію рідного міста, його визначні пам'ятки йде легко і невимушено. Елемент змагання, завжди присутній у заходах, сприяє, на її думку, стимулювання пізнавальної активності дітей, викликає величезний інтерес і бажання дізнатися як можна більше.
Л. Ф. Островська зазначає, що виховний ефект праці в різних трудових десантах, акціях, спільної продуктивної діяльності підвищується, якщо дитина працює разом з мамою, татом, діти відчувають себе справжніми помічниками в корисній справі. Така спільна діяльність дітей - батьків - педагогів виховує комплекс морально-вольових якостей - любов до рідного краю, чуйність, взаємодопомога, доброзичливість, працьовитість, розвиток яких забезпечує дієве ставлення до навколишнього, що є одним з факторів патріотичного виховання.
А. М. Виноградова пише, що для формування патріотичних почуттів дитини велике значення має виховання емоційно-позитивного ставлення до навколишнього, яке залежить від взаємин у сім'ї, свідками й учасниками яких вони є. Головне, що може доставити дитині радість - це спілкування його з батьками, спільні прогулянки, спільна діяльність. Також вона зазначає, що поведінка батьків служить для дітей наочним прикладом любові до рідного краю.
С. А. Козлова зазначає, що для успішного виховання патріотичних почуттів, необхідно, щоб діти якомога раніше побачили «патріотичне обличчя» своїх батьків.
Таким чином, доцільно патріотичне виховання дітей організовувати у взаємодії дошкільного закладу і сім'ї, одночасно з дітьми і батьками. У теж час, переважна частина батьків не мають достатніх знань про історію рідного міста, його традиції і культурні цінності, відчувають труднощі в їх передачі дітям. Необхідно створення такої системи роботи педагогів і батьків, яка дозволить планомірно, активно залучати батьків у патріотичне виховання дітей, і одночасно підвищувати рівень педагогічних знань і вмінь батьків.
Для успішного здійснення роботи по організації взаємодії ДНЗ і сім'ї з формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку, перш ведеться робота з батьками по встановленню довірчих ділових контактів з родинами вихованців, залучення батьків до участі в освітньому процесі, створення умов мотивуючих батьків на об'єднання зусиль з педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку.
Цьому сприяло дослідження сімейних цінностей, знань, чого хочуть батьки від дитячого садка для себе і своєї дитини, які форми співпраці з дитячим садом воліють, залучення батьків до організації та участі в спільних тематичних і музичних святах. Використовуються традиційні форми роботи з батьками є батьківські збори на різні теми, вибрані самими батьками; індивідуальні та групові консультації з формування основ патріотизму у дітей старшого дошкільного віку, задушевні бесіди з питань виховання патріотичних почуттів, виконання індивідуальних доручень батьками з метою поліпшення освітнього процесу (виготовлення дидактичних ігор, посібників) і т. д., так і нетрадиційні:
- спільне чаювання дітей, батьків, вихователів;
- спільні тематичні та фізкультурні розваги, де батьки не тільки брали активну участь у різних конкурсах, але й були авторами і натхненниками такої роботи;
- традиційної для групи стала «серпнева конференція» для батьків, де вихователі знайомлять батьків із завданнями на майбутній навчальний рік за розділами програми, які заходи планується провести разом з дітьми, з батьками, а батьки вносять свої пропозиції, розподіляють обов'язки батьків за надання допомоги в організації виховно-освітньої роботи в групі;
- проведення на батьківських зборах «шапки питань», де батьки у формі диспуту самі відповідають на задані іншими батьками питання, в результаті відбувається обмін сімейним досвідом і т. д.
Для організації взаємодії ДНЗ з сім'єю як умови виховання любові до рідного міста, були визначені етапи діяльності, які складають цілісний педагогічний процес, який починається і закінчується діагностичною функцією.
В якості другого організаційно-педагогічної умови ми розглянемо впровадження регіонального компоненту.
В рамках реалізації державної програми патріотичного виховання громадян РФ і впровадження національно-регіонального компонента в освіті намітилася тенденція до більш плідної співпраці музею в дошкільних освітніх установ, які починають бачити в музеї надійного союзника, який допомагає передавати історичний і художній досвід від покоління до покоління.
Прискорити цей процес допомагає впровадження досягнень нової науки, що виникла на стику музеєзнавства, педагогіки і психології - «музейної педагогіки».
Засоби музейної педагогіки, взаємне партнерство, співпраця з батьками в ході виховно-освітнього процесу дозволяють розширити духовно моральні уявлення дітей про власної душевної близькості, причетності свого «Я» з іншими людьми, що живуть, працюють, поруч.
З'являється можливість «занурення» дітей в інформативну, нову для них предметне середовище, можливість співпереживання загальних вражень з батьками, іншими дітьми і дорослими, можливість продуктивного відображення отриманих вражень, переживань в дитячій і спільної з батьками, вихователями творчої діяльності (образотворчої, інтелектуальної, мовний - формується досить багатий словниковий запас, розвивається зв'язна мова, ручна умілість, мислення тощо).
Можна провести кілька розмов, наприклад, про парки, про пам'ятники та ін. Зміст вихователь добирає сам, спираючись на місцеві умови. Важливо лише, щоб пізнавальний матеріал був зрозумілий дітям, викликав інтерес, бажання відвідати ці місця. В узагальнюючій бесіді «За що я люблю своє місто» діти згадають те, що про нього дізналися........................
Необхідно, щоб діти брали участь у святкуванні Дня міста чи в інших подіях, щоб вони мали можливість поринути в атмосферу спільної радості, веселощів. Це може здійснюватися в таких формах, як відображення вражень від екскурсій в малюванні, конструюванні, виготовленні макетів або подарунків.
Діапазон об'єктів, з якими знайомлять старших дошкільників, розширюється - це район і місто в цілому, його визначні пам'ятки, історичні місця і пам'ятники. Дітям пояснюють, в честь кого вони споруджені. Старший дошкільник повинен знати назву свого міста, своєї вулиці, прилеглих до неї вулиць, а також на честь кого вони названі. Йому пояснюють, що у кожної людини є рідний будинок і місто, де він народився і живе. Для цього необхідні екскурсії по місту, на природу, спостереження за працею дорослих, де кожен дитина починає усвідомлювати, що праця об'єднує людей, вимагає від них злагодженості, взаємодопомоги, знання своєї справи. І тут велике значення набуває знайомство дітей з народними промислами краю, народними умільцями.
В умовах дитячого саду неможливо створити експозиції, що відповідають вимогам музейної справи. Тому музеї в дитячому саду називають «міні-музеями». Частина слова «міні» у нашому випадку відображає і вік дітей, для яких вони призначені, і розміри експозиції, і певну обмеженість тематики.
Призначення музею - патріотичне виховання дошкільників, суть якого, з нашої точки зору, полягає в тому, щоб зростити в дитячій душі зерна любові до рідної природи, до рідного дому і сім'ї, історії та культури своєї країни, до всього, що створено працею рідних і близьких, кого звуть співвітчизниками.
Важлива особливість міні-музеїв участь у їх створенні дітей і батьків. Дошкільнята відчувають свою причетність до міні-музею. Вони можуть: брати участь в обговоренні його тематики, приносити з дому експонати, хлопці зі старших груп проводити екскурсії для молодших, поповнювати їх своїми малюнками.
Для розташування міні-музеїв можна використовувати різні частини групових кімнат, «роздягалень», спальних кімнат, стіни біля входу в групу і т. п. Вбудовування переважно видових фрагментів експозиції в інтер'єри приміщень загального призначення, аж до сходових майданчиків, сприяє відтворенню матеріальної та образної середовища, занурення в яку так важливо для дитячої психіки.
«Моє рідне місто Челябінськ» знайомство з історією рідного міста, його цікавими місцями, виховання патріотичних почуттів, любові до свого міста; знайомство з особливостями свого району, його історією, пам'ятними місцями, складання розповідей про місті, районі, створення серії власних малюнків, порівняння їх з фотографіями, листівками;
В основу рішення цих завдань покладено такі принципи:

 • принцип урахування вікових особливостей дошкільнят;
 • принцип опори на інтереси дитини;
 • принцип здійснення взаємодії вихователя з дітьми при керівній ролі дорослого;
 • принцип наочності;
 • принцип послідовності;

Така робота допомагає:

 • виявити творчі здібності дітей;
 • розширювати уявлення про зміст музейної культури;
 • розвивати початкові навички сприйняття музейної мови;
 • створювати умови для творчого спілкування та співпраці дошкільного віку.

Для успішного здійснення роботи, щодо організації впровадження регіонального компоненту знайомлячись з рідним містом, його визначними пам'ятками, дитина навчається усвідомлювати себе живуть у певний період часу, в певних етнокультурних умовах і в теж час прилучатися до багатств національної та світової культури. Концептуальним підходом у розробці даного блоку є раннє формування культури дитини, її особистості, починаючи з дошкільного віку.
Дитина повинна розуміти, що кожна людина, незалежно від віку - частина свого роду, народу; що в кожної людини є своє рідне місто; близькі і дорогі йому місця, де він живе, його родичі. І треба жити так, щоб було добре всім: і людям, і тваринам, і рослинам, тому що, все взаємопов'язане.
В якості третього організаційно-педагогічної умови ми розглянемо досугову діяльність дітей старшого дошкільного віку.
Першою «цеглиною» в системі роботи по формуванню патріотичного виховання дошкільників є формування почуття відповідальності, прихильності до сім'ї, рідного дому, краю. Вперше такі поняття як цінності, традиції, дитина пізнає в сім'ї. Від того наскільки захищеним, значущим для своїх рідних відчуває себе дитина, залежить його успішна соціалізація. У теж час, умовою для усвідомлення і розуміння своєї «потрібності», є формування у дитини почуття любові до своїх рідних, почуття зв'язку з минулим і відповідальності за майбутнє. Ми вважаємо, що дуже важливо ще в дошкільному віці сформувати у маленького громадянина потреба в причетності до історії своєї родини, свого рідного міста. Для досягнення цієї мети ми використовували різні форми спільної діяльності дітей і дорослих.
Одним з напрямків роботи стало залучення дітей до активної участі в дозвіллєвої діяльності (свята, розваги, концерти, тематичні вечори). Проведення дозвілля в дошкільному закладі передбачає колективну діяльність, яка, в свою чергу, є благодатним ґрунтом для виховання почуття обов'язку, відповідальності, взаємодопомоги, колективізму і громадської активності. Залучення сім'ї до роботи за цивільно-патріотичному вихованню успішно знаходить своє застосування при проведенні спільних дозвіллєвих заходів. Зате пряма участь батьків не завжди можливо безпосередньо освітньої діяльності. Основною складовою дозвілля є гра, що цілком відповідає внутрішнім потребам дитини, особливо дошкільника. Саме гра, а, отже, і дозвілля розширюють дитячі можливості у творчості, розвивають кругозір і потреби дошкільнят. Під час проведення різних свят, розваг, ігор, вікторин у дітей на тлі позитивних емоцій формується здатність взаємодіяти один з одним в різних ситуаціях.
Отже, дозвілля - особлива форма організації виховного впливу на дошкільника. Він розширює уявлення про навколишній світ, прилучає до прекрасного засобами музики, художнього слова, танцями та образотворчого мистецтва. Розваги, дозвілля дають можливість дитині проявити самостійність, формують його творчу і соціальну активність.
Якщо патріотичне виховання дошкільнят набирає ігрову форму, воно проходить цікаво, не повчально.
По роботі з батьками педагоги привертають увагу до проблеми організації дозвілля дітей, роз'яснюють його своєрідність, різноманіття видів, розвиваючий потенціал, важливість вибору виду дозвілля самою дитиною.
В дошкільному закладі дорослі зосереджують свою увагу на формуванні у дітей інтересу до змістовної сторони дозвілля, при позитивно-емоційному ставленні до результатів своєї діяльності.
Здійснюючи спільну роботу педагогів, вихованців та їх батьків при організації розваг, відпочинку, свят.
Встановлюючи спостереження за самостійними, організованими вихователем іграми дітей по формуванню основ патріотизму. Можна виділити аспекти спостереження: ігрові інтереси дитини (ігрові сюжети і ролі, яким віддаються переваги); різноманітність, стабільність, динамічність ігрових сюжетів; залежність застосування ігрових умінь від ігрових інтересів; характер ігрового взаємодії в умовах привабливою, цікавою для дитини ролі.
Спостереження повинно проводитися в природніх умовах і дозволить побачити вплив ігрових інтересів дітей на хід гри, її тривалість, розвиток ігрових умінь, рівень розвитку ігрової діяльності. Результати спостереження заносяться в протокол.

 

Список літератури

 1. Арнаутова, Е. П. Плануємо роботу з сім'єю [Текст] / Е. П. Арнаутова. // Управління ДОП. - 2006.- N4. - С. 66 - 70.
 2. Буторіна, Т. З. Виховання патріотизму засобами освіти [Текст] / Т. З. Буторіна, Н. П. Овчинникова - СПб.: КАРО, 2004.- 224 с.
 3. Бєліков, В. А. Освіта. Діяльність. Особистість [Текст] /В. А. Бєліков. - М: Академія Природознавства, 2010. - 310 с.
 4. Виноградова, А. М. Виховання моральних почуттів у старших дошкільнят: книга для вихователів дитячого садка [Текст] / А. М. Виноградова. -2-е изд., испр. і дод. - М: Просвітництво, 1989.- 96 с.
 5. Доронова, Т. Н. Разом з родиною: допомога по взаємодії ДНЗ та батьків [Текст] / Т. Н.Доронова, Р. В. Глушкова, Т. В. Гризик та ін - М: Просвітництво, 2005. - С. 27.
 6. Мошнина, О. Патріотичне виховання дошкільнят: проект «Салют Перемоги» [Текст] / О. Мошнина // Дошкільне виховання. - 2011. - N 4. - С. 80 - 82.
 7. Trubajčuk, Л. В. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теоретичні і прикладні аспекти соціалізації та соціального розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / матеріали 5 Міжнародної науково - практичної конференції / Під ред. Trubajčuk, Л. та ін. - Челяб. держ. пед. ун - т. - Челябінськ: Освіта, 2007. - 350 с.
 8. Чумалова, Т. Основні принципи музейної педагогіки: подорож на машині часу [Текст] / Т. Чумалова // Дошкільне виховання. - 2008. - N 3. - С. 58 - 63.
 9. Зеленова, Н. Р. Цивільно-патріотичне виховання дошкільнят [Текст] / Зеленова Н.Р, Осипова К. Е. - М.: « Видавництво Скрипторій 2003», 2008. - 112 с.
 10. Ісаєва, В. Ю. Дозвіллєва педагогіка. Навчальний посібник [Текст] / Ісаєва. В. Ю. - Москва: Флінта, 2010. - С. 26.
 11. Шаламова, в. І. Методична робота з кадрами з патріотичного виховання в ДНЗ. - М:ТЦ Сфера, 2009.- 96 с.
 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове