logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Методичні рекомендації по роботі з локальними нормативними актами"

Ці рекомендації підготовлені з метою надання допомоги керівникам муніципальних освітніх установ у роботі з локальними нормативними актами, у виробленні вміння грамотно користуватися правовою термінологією, правильно систематизувати документацію при організацій діловодства.

1. Локальні нормативні акти.

Локальні нормативні акти можна згрупувати наступним чином:

1) затверджуються керівником (організаційно-розпорядча документація);

2) затверджуються керівником з урахуванням думки профспілкового комітету (акти, що регулюють трудові відносини між роботодавцем і працівником);

3) затверджуються органом самоврядування МОУ і вводяться в дію наказом керівника.

1.1. Локальні нормативні акти, що затверджуються (підписуються) керівником включають в себе:

 • положення про колегіальних органах управління (про адміністративне раді, про виробничому нараді, про колегії та ін);
 • положення про структурних підрозділах (про їдальні, про бібліотеку, про медичному кабінеті та ін);
 • штатний розклад;
 • структура і штатна чисельність;
 • номенклатура справ;
 • інструкція з діловодства;
 • посадові інструкції працівників;
 • накази і розпорядження;
 • інші документи, згідно з номенклатурою справ.

Частина локальних нормативних актів рекомендується стверджувати керівником після прийняття їх органами самоврядування:

 • програма розвитку МОУ (прийняття на раді МОУ);
 • навчальний план (прийняття на педраді МОУ);
 • річний календарний навчальний графік (за погодженням з ЮУО, прийняття на раді);
 • положення про навчальний кабінет (прийняття на педраді МОУ);
 • положення про шкільному музеї (прийняття на педраді або раді МОУ).

Гриф "Прийнято на педагогічній раді МОУ протокол від _____ N ______" можна проставляти у верхньому кутку титульного аркуша або в кінці документа.

Якщо номенклатурою справ не передбачено окреме діловодство, документ можна зберігати в папці "Локальні нормативні документи. Організаційно-розпорядча документація" з терміном зберігання 5 років (після заміни новими) якщо не передбачено інше (наприклад, штатний розклад МОУ зберігається в архіві 10 років, в РОУО - постійно).

1.2. Локальні нормативні акти, які затверджуються керівником з урахуванням думки профспілкового комітету (акти, що регулюють трудові відносини між роботодавцем і працівником). До цієї групи документів належать:

 • колективний договір;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку (ст. 190 Трудового кодексу РФ);
 • угода між адміністрацією та профспілковим комітетом з охорони праці;
 • положення про доплати, надбавки та преміювання;
 • положення про комісії по трудових спорах;
 • положення про порядку і умов надання додаткової відпустки за безперервний викладацьку роботу;
 • інструкції з охорони праці та правилам роботи на травмонебезпечних ділянках, робочих місцях, вчених кабінетах;
 • інші локальні нормативні акти, передбачені трудовим законодавством.

Порядок укладення колективного договору МОУ регламентується статтями 40-51 Трудового кодексу РФ.

Є практика залучення до колективного договору більшої частини перерахованих вище локальних нормативних актів, як додатків, що представляється зручним, в тому числі і для проведення керівником вступного інструктажу при прийомі працівника на роботу.

Як правило, локальні нормативні акти даної групи затверджуються керівником з урахуванням думки профспілкового комітету, якщо інше не передбачено колективним договором. Порядок прийняття таких рішень керівником і порядок урахування думки виборного профспілкового органу передбачений у статтях 371 і 372 Трудового кодексу РФ.

Термін зберігання цієї групи документів рекомендується встановлювати не менше 5 років (на випадки виникнення майнових спорів) якщо номенклатурою справ не передбачено інше.

1.3. Локальні нормативні акти, що затверджуються органами самоврядування МОУ і вводяться в дію наказом керівника у свою чергу діляться на три групи.

1.3.1. Локальні нормативні акти, що регулюють освітній процес, взаємовідносини учасників освітнього процесу:

 • положення про систему позначок, формах, порядку і періодичності проміжної та підсумкової атестації;
 • положення про форми отримання освіти (екстернат, самоосвіта за індивідуальними програмами, положення про сімейний освіту та ін);
 • положення про атестаційної (екзаменаційної) комісії;
 • положення про конфліктної комісії при проведенні усних іспитів;
 • положення про порядок експертизи затвердження та зберігання атестаційного матеріалу для проведення екзаменів за вибором;
 • положення про шкільної предметної олімпіади;
 • договір освітнього закладу з батьками;
 • правила прийому дітей до навчального закладу;
 • правила внутрішнього розпорядку (п. 13 статті 32 Закону РФ "Про освіту");
 • правила поведінки учнів;
 • положення про шкільну чергуванні;
 • положення про оглядах, конкурсах, що проводяться в МОУ.

1.3.2. Локальні нормативні акти, що регулюють діяльність органів самоврядування, громадських і творчих учнівських об'єднань:

 • положення про Раду МОУ;
 • положення про конференції (якщо вона передбачена статутом);
 • положення про загальні збори;
 • положення про педагогічному Раді;
 • положення про опікунській Раді;
 • положення про методичну Раду;
 • положення про наукову Раду;
 • положення про общешкольном батьківському комітеті;
 • положення про методичне об'єднання (про предметну кафедрі);
 • положення про общешкольном батьківських зборах;
 • положення про творчих колективах;
 • положення про раду старшокласників;
 • положення про об'єднання учнів, наявних у освітньому установі (наукове товариство учнів, дитячі громадські організації та інші передбачені статутом МОУ).

Як правило, ці локальні нормативні акти затверджуються органом самоврядування, передбаченим у статуті (загальні збори, Рада МОУ, педагогічний Рада, піклувальна Рада та інші) відповідно до компетенції цього органу.

Строк зберігання таких документів, як правило, до заміни новими (ДЗН) якщо не передбачено інше.

1.3.3. Локальні нормативні акти, що регулюють самостійну фінансово-господарську діяльність МОУ:

 • положення про фонд позабюджетних коштів (резервний фонд, фонд розвитку
 • освіти);
 • положення про підприємницької діяльності;
 • положення про додаткових платних освітніх послугах;
 • положення про госпрозрахункових структурних підрозділах;
 • договори з батьками про надання платних додаткових
 • освітніх послуг;
 • трудові договори з платних додаткових освітніх послуг;
 • кошторису;
 • штатний розклад;
 • положення про доплати, надбавки та преміювання з фонду позабюджетних коштів та інші.

Строк зберігання таких документів рекомендується 5 років після заміни новими. Затверджується дана група локальних нормативних актів, як правило, Радою МОУ, якщо статутом не передбачено інше.

Всі локальні нормативні акти, що затверджуються органами самоврядування МОУ, повинні вводиться в дію наказом керівника МОЗ.

2. Порядок оформлення локальних нормативних актів.

2.1. Локальний нормативний акт повинен бути підписаний на останній сторінці розробником із зазначенням посади та прізвища.

2.2. Гриф затвердження документа розташовується у верхньому куті на титульному
аркуші. Скорочене найменування установи допустимо при наявності на бланку або
на кутовому штампі повного найменування установи.
Затвердження документа може бути 2-х видів:
I варіант: ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор МОУ СОШN

Прізвище, ім'я, по батькові керівника м. п. _____________ підпис

"___"_____ дата

При цьому варіанті затвердження нижче зліва слід реквізит найменування та реєстрації документа в журналі обліку внутрішньої документації. Наприклад:

Положення

"__"______N____

р. Волгоград

Про усередині шкільному контролі

II варіант: Додаток

Затверджено наказом МОУ СОШN____

від ____N _____

У цьому разі документ є додатком до наказу.

2.3. У документах, де вимагається врахування думки профспілкового комітету МОУ та в правому верхньому куті розташований гриф "ЗАТВЕРДЖУЮ" у верхньому куті рекомендується вказати:

Затверджено з урахуванням

думки профспілкового комітету МОУ

протокол від ___ N ___ Голова профкому

м. п. ________ (підпис)


Якщо документ затверджувався наказом директора, то гриф "Затверджено з урахуванням думки" проставляється в кінці наказу, а в додатку рекомендується вказати:

Додаток Затверджено наказом МОУ

СОШN___

от_____N__

з урахуванням думки профспілкового комітету протокол ____ N ____

2.4. У документах, де потрібне введення їх у дію наказом керівника
МОУ, в лівому кутку ставиться гриф "Введено в дію". Наприклад:
Введено в дію ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом директора на раді МОУ
МОУСОШN___ СОШN___
від ____ N ___ протокол від __ N __
Директор МОУ Голова ради
СОШN___ МОУСОШN_____
м. п.______(підпис) ________(підпис)
" "_____(дата) "___"____(дата)

3. Формування справ.

Ведення та формування діловодства в МОУ повинно здійснюватися відповідно до інструкції з діловодства та номенклатури справ, розробленими в МОУ та затвердженими керівником МОУ.

Весь блок локальних актів ділиться на підрозділи і оформляється як окреме діловодство. Доцільно вести кілька папок, у відповідності з підрозділом локальних нормативних актів, зазначеним у пункті 2 цих рекомендацій ознаками.

Наприклад: найменування МОУ ____

Локальні нормативні акти, що регулюють трудові відносини

Розпочато:

Закінчено:

Термін зберігання: 5 років після заміни новими

4. Правовстановлюючі документи МОУ.

Кожен освітній заклад є юридичною особою і має правовстановлюючої документації. До локальним нормативним актам МОУ відноситься і його статут .

Статут МОУ рекомендується згрупувати і зберігати з іншими правовстановлюючими документами, які локальними нормативними актами не є, але підтверджують правовий статус МОУ і мають, як правило, постійний термін зберігання, як і статут, дану групу документів рекомендується назвати "Статутні та інші правовстановлюючі документи МОУ". У цю групу документів входять:

 • статут МОУ;
 • зміни та доповнення до статуту МОУ;
 • наказ про заснування МОУ;
 • договір із засновником;
 • накази про затвердження змін та доповнень до статуту МОУ;
 • накази про реорганізацію МОУ;
 • супровідні документи, пов'язані з реєстрацією статуту, змін і доповнень до нього;
 • договір про закріплення державного (муніципального) майна на праві оперативного управління за МОУ;
 • акт прийому-передачі державного (муніципального) майна, що перебуває у користуванні МОУ на момент укладення зазначеного договору;
 • інвентаризаційний опис додається до вищезгаданого акту прийому-передачі;
 • акт прийому-передачі майна в оперативне управління МОУ (додатково до вищезазначених документів щодо знов прийнятого на балансі МОУ майна);
 • свідоцтво про реєстрацію статуту;
 • коди статистики;
 • свідоцтво про постановку на податковий облік;
 • договір з ЦП РОУО на бухгалтерське обслуговування;
 • документи на відкриття р/рахунки в банківських та інших кредитних
 • установах (при їх наявності);
 • документи про передачу МОУ земельних ділянок на праві безстрокового безоплатного користування;
 • державний акт на землю або свідоцтво постанови адміністрації Волгограда про відведення землі та інші;
 • ліцензія на освітню діяльність з додатком;
 • ліцензія на медичну діяльність (якщо МОУ здійснює медичну діяльність);
 • ліцензії на професійну підготовку і автосправа (для МОУ МУК);
 • свідоцтво про акредитацію;
 • договори безоплатного користування (якщо приміщення знаходяться в користуванні).

Для того, щоб зібрати в папку статутні документи крім вкладення статуту та наказу засновника про його затвердження потрібно прийняти заходи до пошуку раніше виданих правових актів органів виконавчої влади про створення (відкриття) даного МОУ.

В окреме діловодство слід винести документи по підготовці МОУ до ліцензуванню і для проходження атестації. Строк зберігання таких документів рекомендується 5 років після заміни новими.

Справжні рекомендації встановлюють тимчасовий порядок роботи з правовими документами до виходу відповідних вказівок вищестоящих організацій.

Відділ по контролю за дотриманням умов ліцензування комітету з освіти адміністрації Волгограда

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове