logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Консультації для вихователів

Використання сучасних освітніх технологій в корекційній роботі вчителя-дефектолога (тифлопедагога).

Вчитель-дефектолог Ананьєва Світлана Володимирівна, Муніципальне бюджетне дошкільна освітня установа «Дитячий сад компенсуючого виду N 8 «Зіронька», р. Набережні Челни.

Світ, в якому живе і виховується дитина, характеризується постійним оновленням інформації, він динамічний і мінливий. Такі умови диктують маленькій людині необхідність бачити свої цілі, проявляти ініціативу, проектувати. І нам, учителям-дефектологам, необхідно допомогти йому в цьому, застосовуючи в навчальному процесі сучасні освітні технології.

Становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий простір вимагає істотних змін у педагогічній теорії і практиці дошкільних закладів, вдосконалення педагогічних технологій. Сьогодні будь-дошкільна установа у відповідності з принципом варіативності має право вибрати свою модель освіти і конструювати педагогічний процес на основі адекватних ідей і технологій.

Назріла необхідність оволодіти спектром інноваційних освітніх технологій і застосовувати їх в своїй практичній професійній діяльності.

Знайти актуальне і значуще, тут і зараз, для кожної дитини з обмеженими можливостями здоров'я - ось головна, комунікативна, завдання сучасного вчителя-дефектолога. Оскільки в нашій країні необхідні люди нової якості, здатні діяти самостійно, забезпечувати себе та інших, бути відповідальними за свою справу, і, вчитель - дефектолог, насамперед, повинен виступати як організатор і координатор виховного процесу і навчити дітей здобувати знання, об'єктивно оцінювати себе і свої можливості, працювати самостійно і відповідати за результати своєї праці. Для кожного педагога дуже важливі емоційно-ціннісна і творча сфера діяльності, а також, знання і компетентність. В даний час діти можуть отримати практично будь-яку інформацію самостійно, тому нам просто необхідно оновлювати і розширювати свої знання.

Пошук нових прийомів, методів і технологій актуальне в наш час. Дитини - представника нового покоління практично неможливо змусити щось зробити, якщо з ним не домовишся або не зацікавиш. Отже, необхідно вибирати такі технології, які давали б можливість це здійснити. Дані технології, описані нижче, сприяють розвитку ключових компетенцій дітей: дослідницьких, соціально-особистісних, комунікативних, організаторських, особистісно-адаптивних, інформаційних та ключових компетентностей: здатність працювати без постійного керівництва, здатність брати на себе відповідальність за власною ініціативою, здатність освоювати якісь знання з власної ініціативи, уміння аналізувати нові ситуації і застосовувати вже наявні знання для аналізу та узагальнення.

У своїй професійній діяльності я використовую і володію наступними видами освітніх технологій: технологія проектів, диференційованого підходу, інформаційно-комунікативними технологіями, здоров'язберігаючими технологіями.

Технологія проектів

Особливістю проектної діяльності в системі дошкільної освіти є те, що дитина ще не може самостійно знайти протиріччя в навколишньому, сформулювати проблему, визначити мету (задум). Тому у виховно-освітньому процесі ДНЗ проектна діяльність носить характер співробітництва, в якому беруть участь діти та педагоги ДНЗ, а також залучаються батьки.

Впроваджуючи у педагогічну практику технологію проектної діяльності, звертаю увагу на всебічний розвиток особистості вихованця і переслідую наступні цілі:
-активізація пізнавальних процесів;
-формування у вихованців інтересу до творчого вирішення завдання:
-розвиток і збагачення сенсорного досвіду дітей.

Технологія диференційованого підходу.

У багатьох дітей з порушеннями зору нестійка увага, недостатньо розвинена пам'ять, відчувають труднощі у виконанні традиційних завдань - в цьому випадку потрібна особлива форма подання матеріалу, тобто диференційований підхід до навчання. Реалізація даного підходу у виховно-освітньому процесі дозволяє мені у результаті всебічного вивчення своїх вихованців створити уявлення про кожного з них, про його інтересах, здібностях. При застосуванні даної технології вихованців ділю на умовні групи з урахуванням зорових порушень і типологічних особливостей. При формуванні груп мною враховуються особистісне ставлення вихованців до навколишньої дійсності, ступінь освоєння програмного матеріалу, інтерес до вивчення нового матеріалу. Створюються різнорівневі програми, дидактичний матеріал, що розрізняються за змістом, обсягом, складністю, методами і прийомами виконання завдань, а також для діагностики результатів розвитку.

Інформаційно-комунікативні технології.

В даний час уряд Російської Федерації приділяє велику увагу вихованню інформаційної та комунікаційної культури підростаючого покоління.

Розуміючи вимоги, що висуваються сучасним інформаційним суспільством, намагаюся активно використовувати сучасні інформаційно - комп'ютерні технології у професійній діяльності.

Кожен день перебуваю в стані пошуку і прагнення до вдосконалення в галузі застосування інформаційних технологій.

Моя мета використання інформаційних технологій в роботі з дошкільниками:
-підвищити наочність матеріалу;
-урізноманітнити зміст матеріалу;
-урізноманітнити форми подачі матеріалу.

Активне впровадження комп'ютерних технологій розширює можливості слабозорих дітей в отриманні інформації. Але ще більшою мірою створює умови для вербалізації навчання, так як мультимедійні технології використовують візуальний і слуховий канали отримання інформації і здатні сформувати адекватний зоровий образ і стати ефективним засобом наочності в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушенням зору.

Порівняно з традиційними формами навчання і корекції комп'ютерні технології мають низку переваг:

 • пред'явлення інформації на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей великий інтерес;
 • несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий дошкільнятам;
 • рухи, звук, мультиплікацію надовго привертає увагу дитини;
 • проблемні завдання, заохочення дитини при їх правильному вирішенні самим
 • комп'ютером є стимулом пізнавальної активності дітей;
 • надає можливість індивідуалізації навчання;
 • дитина сама регулює темп і кількість розв'язуваних ігрових навчальних завдань;
 • в процесі своєї діяльності за комп'ютером дошкільник набуває впевненості в собі, в тому, що він може багато чого;
 • дозволяє моделювати такі життєві ситуації, які не можна побачити в повсякденному житті (політ ракети, повінь, несподівані і незвичайні ефекти);
 • комп'ютер дозволяє дитині самостійно виправити помилку.

Використання інформаційно - комунікаційних технологій формую власні засоби навчання, складаючи свої презентації: «Здоров'я на кінчиках пальців», «Охорона зору у дошкільнят»

У корекційної роботи тифлопедагога з дітьми з порушеннями зору важливо приділяти увагу формуванню цілісного і повного сприйняття. Сучасні технічні засоби навчання допомагають візуалізувати невидимі об'єкти і явища, частинки, звук, абстрактні теоретичні поняття, тобто створити певний дидактичний образ-модель.

У роботі з дошкільниками використовую самостійно створені презентації («Пори року», «Урожай», «Дикі та домашні тварини», «Ліс - наше багатство», «Квіти», «Перелітні птахи», «Транспорт», «Космічна подорож», «Четвертий зайвий»), в залежності від тематики включаю в заняття аудіозаписи «Хто як голос подає?», «Транспорт в місті», та інші.

Інформаційні комп'ютерні технології дозволяють замінити багато традиційні технічні засоби навчання, адаптувати наочний матеріал відповідно вимогам для дошкільників з зоровою депривацією. Однією з доступних та зручних у застосуванні програм є програма "Power Point". Вона дозволяє педагогові самостійно готувати допомоги до занять з урахуванням всіх дидактичних та корекційних принципів.

Основа будь-якої презентації - полегшення процесу зорового сприйняття і запам'ятовування інформації за допомогою яскравих образів. Форми та місце використання презентації (або навіть окремого її слайду) на уроці залежать від змісту, цілей і завдань корекційної роботи.

Застосування комп'ютерних слайдових презентацій в процесі навчання дітей має наступні переваги:

 • здійснення полисенсорного сприйняття матеріалу;
 • можливість демонстрації різних об'єктів за допомогою мультимедійного проектора і проекційного екрану в багато разів збільшеному вигляді;
 • ознайомлення дітей з об'єктами, предметами та явищами, сприйняття яких утруднено в природному досвід дитини;
 • можливість демонстрації об'єктів, доступних для сприйняття сохранной сенсорної системи;
 • активізація зорових функцій, окомірних можливостей дитини;
 • матеріали комп'ютерних презентаційних слайд-фільмів зручно використовувати для виведення інформації у вигляді роздруківок на принтері в якості індивідуального роздавального матеріалу для занять з дитиною, враховуючи характер зорової навантаження.

Інформаційні комп'ютерні технології включаються у структуру традиційного корекційного тифлопедагогического заняття як сприйняття з комп'ютером на одному занятті не перевищує 5-7 хвилин, в залежності від віку дитини, відповідно до рекомендацій лікаря-офтальмолога.

Застосування інформаційно - комунікативних технологій в дитячому садку дозволяє оптимізувати корекційно-педагогічний процес, індивідуалізувати та диференціювати навчання дітей з порушеннями зору та значно підвищити ефективність корекційно-розвиваючої роботи.

Так само у своїй корекційній роботі використовую інновацію - «Ілюстровані книжки для маленьких сліпих дітей», які створені з урахуванням особливостей зорового і тактильного сприйняття зображень дітьми з порушенням зору (тактильні вставки, яскраві контрастні кольори, великі ілюстрації, не перевантажені дрібними деталями, когнітивне тиснення по контуру зображення). Ілюстрації з чітким контуром, вирубка малюнків стимулює спільну роботу аналізаторів, що дуже важливо при формуванні образів у дітей з порушенням зору. Удосконалюється досвід дітей по засвоєнню сенсорних еталонів, їх диференціації, класифікації, а також використання еталонів у характеристиці реальних предметів і явищ. Рухомі об'єкти стимулюють прослеживающую функцію зору. Об'ємні конструкції збагачують уявлення дітей про об'ємних ознаках і властивостях предметів, конкретизують знання про явища навколишнього життя.

Представляє інтерес і Абетка, оснащена звуковим сигналом і шрифтом для навчання читання сліпих дітей. Комплекти книг тактильна «Азбука карнавал» з «Чарівним олівцем», призначений для дітей з різними порушеннями зору, в тому числі, для дітей з глибокими порушеннями зору і для сліпих дітей. «Чарівний олівець» - розумний помічник маленьких читачів. Він прочитає їм вірші, познайомить з героями казок, назве літери, підкаже правильні відповіді до загадок. Завдяки цьому дивовижному пристрою малюки зможуть запам'ятати назви букв, імена казкових персонажів і будуть впевненіше себе почувати під час виконання цікавих завдань. Різноманітні сигнали олівця перетворять виконання завдань у веселу гру. Всі дії з ним розвивають уяву, мислення, пам'ять, благотворно впливають на дрібну моторику рук дитини.

Здоров'езберігаючи технології.

Наше завдання сьогодні - навчити дитину різним прийомам і методам збереження і зміцнення свого здоров'я, щоб потім, перейшовши в школу і далі хлопці могли вже самостійно їх застосовувати. Свою корекційну безпосередньо освітню діяльність я намагаюся будувати, ставлячи перед собою саме цю мету: як зробити їх здоров'язберігаючими?

У своїй практиці здоров'язберігаючий навчання включаю: проведення тематичних физминуток на кожному занятті, динамічних пауз, кинезиологических вправ (для межполушарного взаємодії), пальчикової гімнастики з застосуванням масажного кульки су-джок.

Проведення дихальної гімнастики. Вправи цього комплексу виконуються на занятті, підходять для физминуток, динамічних пауз.

Навантаження на очі у дитини з порушеннями зору величезна, а вони відпочивають лише під час сну. Тому виконання гімнастики для очей необхідно під час занять для гігієни і профілактики порушень зору. У своїй роботі використовую ігри та вправи, розроблені фахівцями з охорони зору дітей В. Ф. Базарним, Е. С. Аветисовым і Р. А. Шичко. Вони проводяться в залежності від інтенсивності зорової навантаження під час занять.

Відомо, що у дошкільників з порушеннями зору мляве прояв емоцій. Тому для їх розвитку включаю в заняття елементи психогімнастика за методикою М. Чистякової. Такі ігри та вправи допомагають зняття психоемоційного напруження у дошкільнят з амбліопією і косоокістю, розвивають вміння відчувати настрій і співпереживати навколишнім, демонструють різні емоції (радість, здивування тощо).

Я вважаю, що застосовуючи в моїй корекційній роботі з дошкільниками з порушеннями зору здоров'язберігаючих педагогічних технологій підвищить результативність виховно-освітнього процесу, допоможе сформувати у дітей стійку мотивацію на здоровий спосіб життя, повноцінне розвиток, збереже і зміцнить здоров'я вихованців.

Висновок

Педагог, вміло і ефективно володіє сучасними освітніми технологіями та інформацією, має інший, новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінці проблем, що виникають, організації своєї діяльності.

Поряд з цим, з'явилися реальні можливості для якісної індивідуалізації навчання дітей, значно зросла емоційна зацікавленість вихованців у заняттях.

Така побудова навчання з використанням конкретних сучасних освітніх технологій у моїй педагогічній практиці не тільки значно полегшує працю вчителя-дефектолога, але і дозволяє досягти значно кращих і більш стійких результатів у роботі з вихованцями з порушеннями зору.

 
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове