logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

Муніципальне загальноосвітній установа

дитячий садок N 169 Красноармійського району Волгограда р.

ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказом завідувача МОУ дитячого садка N 169

від ______200_ N ______

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Установчих зборів батьків вихованців дитячого садка N 169 від _________ 200_ N _______

ПОЛОЖЕННЯ

_______N_____

Про позабюджетні кошти муніципального загальноосвітнього установи дитячого садка N 169.

1. Загальні положення.

1.1. Це положення є локальним нормативним актом, що регулює порядок утворення, зберігання, витрачання позабюджетних коштів дитячого садка N 169.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до

 • Законом РФ "Про освіту" в редакції Федерального закону від 13.01.96 р. N 12-ФЗ (ст. 32,35,41,43,45);
 • Постановою Уряду РФ від 23.10.98 р. N 1239 "Про внесення зміни до Постанови Уряду Російської Федерації від 22.08.98 р. N 1001" (п. 3);
 • Наказом Міністерства Фінансів РФ від 21.06.2001 р. N 46 н "Про порядок відкриття і ведення територіальними органами федерального казначейства Міністерства фінансів російської федерації особових рахунків для обліку операцій із засобами, отриманими від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності, одержувачів коштів федерального бюджету, фінансуються на підставі кошторисів доходів і видатків";

з урахуванням

 • Інструктивних рекомендацій МО РФ (Інструктивний лист про позабюджетні кошти освітніх установ від 15.12.98 N 57).

2. Порядок утворення (формування) позабюджетних коштів.

2.1. МОУ дитячий садок N 169 є установою, яка виконує функції в інтересах суспільства і утримується за рахунок бюджету та позабюджетних коштів.

2.2. Позабюджетні кошти дитячого садка N 169 - це кошти, які надійшли відповідно до законодавства у розпорядження установи, крім бюджетних асигнувань, що формуються за рахунок інших джерел.

2.3. Джерелами формування позабюджетних коштів дитячого садка N 169 є:

2.3.1. Добровільні пожертви батьків та інших осіб.

2.3.2. Цільові пожертвування фізичних і (або) юридичних осіб.

2.4. Справжні джерела, зазначені у п. 2.3., складають Перелік позабюджетних коштів дитячого садка N 169, їм присвоюється окремий код, який застосовується при складанні кошторисів та звітів по позабюджетним рахункам.

2.5. Джерелами позабюджетних коштів можуть бути кошти, отримані від підприємницької та іншої приносить дохід діяльності.

2.6. Формуванням позабюджетних коштів дитячого садка N 169 займається Піклувальна Рада та завідувач дитячого садка N 169

2.7. Дитячий садок N 169 може мати і використовувати позабюджетні кошти на наступних умовах:

а) їх утворення дозволено законом і (або) нормативними актами;

б) кошторис доходів і витрат, затверджена в установленому порядку;

в) існує Положення про позабюджетні кошти, затверджене Опікунською Радою і завідувачем дитячого садка.

 

3. Порядок витрачання позабюджетних коштів.

3.1. Розпорядниками позабюджетних коштів дитячого садка N 169 є Піклувальна Рада та завідувач дитячого садка.

3.2. Головним розпорядником є завідувач, наділений

· правом затвердження кошторисів доходів і витрат по позабюджетним засобам,

· правом стягування доходів і здійснення витрат з позабюджетних рахунків на заходи, передбачені в затверджених кошторисах доходів і видатків.

3.3. Складання кошторису.

3.3.1. Кошторис доходів і витрат по позабюджетним засобам - це документ, що визначає обсяги надходжень позабюджетних коштів із зазначенням джерел утворення та напрямів використання цих коштів.

3.3.2. Проект кошторису складає завідувач дитячого садка на майбутній фінансовий рік. У період нестабільності позабюджетних доходів, становлення Опікунської Ради допускається складання кошторису на квартал.

3.3.3. В дохідну частину кошторису включаються суми доходів на планований рік (квартал), а також залишки позабюджетних коштів на початок року (кварталу), які включають залишки грошових коштів і непогашену дебіторську заборгованість попередніх років, а також передбачене нормативними актами перерозподіл доходів.

3.3.4. У видаткову частину кошторису включаються суми витрат, пов'язані з наданням послуг, проведенням робіт чи іншої діяльності на планований рік (квартал), витрати, пов'язані з погашенням кредиторської заборгованості за попередні роки, а також витрати, пов'язані з діяльністю установи, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, з розрахунку:

· на функціонування і розвиток дитячого садка - 80%;

· на надання матеріальної допомоги працівникам дитячого садка - 10%;

· резервний фонд - 10%.

3.3.5. За рішенням Опікунської Ради допускається перерозподіл процентного співвідношення витрат за напрямами використання позабюджетних коштів.

3.3.6. Порядок надання матеріальної допомоги встановлено локальним актом "Про порядок надання матеріальної допомоги працівникам МОУ дитячого садка N 169 із позабюджетних коштів".

3.3.7. Резервний фонд може бути використаний

· на надання екстреної матеріальної допомоги працівникам дитячого садка;

· на оплату вартості курсової підготовки працівників, курсів підвищення кваліфікації;

· на оплату проїзду в муніципальному транспорті працівникам дитячого садка для виконання службових обов'язків;

· на оплату екстрених господарських потреб

3.3.8. Витрати розраховуються виходячи з діючих норм, застосовуючи прогнозовані тарифи і ціни, а в їх відсутності, - згідно з середнім витратам на базі звітних даних.

3.3.9. Сума витрат у кошторисі не повинна перевищувати суми дохідної частини кошторису.

3.3.10. У разі, коли доходи перевищують витрати внаслідок того, що ці доходи надходять у поточному бюджетному році для здійснення видатків у наступному бюджетному році, це перевищення відображається у кошторисі як залишок на кінець року.

3.3.11. До проекту кошторису додаються:

а) пояснювальна записка;

б) нормативні акти, угоди і т. д., які регламентують формування і використання позабюджетних коштів,

в) розрахунки джерел доходів за відповідними видами позабюджетних коштів;

г) розрахунки витрат за кожною статтею.

3.4. Розгляд, затвердження і реєстрація кошторису.

 

3.4.1. Проект кошторису доходів і видатків позабюджетних коштів на майбутній фінансовий рік (квартал) завідувач дитячого садка подає на розгляд Опікунської Ради.

3.4.2. Опікунська Рада дитячого садка розглядає поданий проект кошторису в наступних аспектах:

· законність утворення позабюджетних коштів;

· повнота і правильність розрахунку доходів за видами позабюджетних коштів;

· обгрунтованість витрат.

3.4.3. Після затвердження проекту кошторису Опікунською Радою дитячого садка кошторис затверджує завідувач дитячого садка.

3.4.4. В цілях впровадження нових технологій в адмініструванні позабюджетних коштів одержання даних, що містяться в затверджених кошторисах, може здійснюватися в електронній формі.

3.5. Виконання кошторисів.

3.5.1. Позабюджетні кошти, одержані касою дитячого садка, вносяться у день надходження на небюджетний банківський рахунок ____________________________________________. Використання позабюджетних коштів безпосередньо з каси не дозволяється.

3.5.2. Витрати рахунків позабюджетних коштів здійснюються в межах залишку грошових коштів на банківському (розрахунковому) рахунку в суворій відповідності з обсягом і призначенням, передбаченими в кошторисі.

3.5.3. Переведення рахунків з бюджетних рахунків на позабюджетні рахунки і назад не дозволяється

3.5.4. Залишки невикористаних коштів станом на 31 грудня на позабюджетних рахунках є перехідними, з правом використання в наступному році.

3.5.5. Доходи, що надійшли протягом року, додатково до сум, передбачених у кошторисі, можуть бути використані лише після здійснення у встановленому порядку відповідних змін до кошторису

3.5.6 Громадський контроль виконання кошторисів доходів і видатків позабюджетних коштів дитячого садка N 169 здійснює Опікунська Рада.

3.6. Зміна кошторисів позабюджетних коштів

3.6.1. Розпорядники позабюджетних коштів завідувач та Опікунська Рада дитячого садка мають право вносити зміни до затверджених у відповідності з цим Положенням кошторисах, залежно від рівня надходження доходів, поточних потреб або згідно з іншими обставинами, складаючи довідки про зміни кошторису доходів і видатків за встановленими формами.

3.7. Приміщення позабюджетних коштів на депозитні рахунки

3.7.1. Дитячий сад має право перераховувати суми вільних позабюджетних коштів на депозитні рахунки з дотриманням наступних умов:

· наступні надходження на небюджетний рахунок забезпечать нормальне функціонування установи;

· дитячий сад не має кредиторської заборгованості.

3.7.2. Вільні позабюджетні кошти можуть бути розміщені там, де пропонуються найвигідніші умови. За заявою, в якому зазначені сума депозиту, вид позабюджетних коштів і термін депозиту, укладається депозитний договір за Типовою формою.

3.7.3. Відсотки за сумами, поміщеним на депозитні рахунки, перераховуються Ощадбанком у встановлені в договорі терміни на позабюджетний рахунок дитячого саду і є доходом з цього виду позабюджетних коштів.

3.8. Всі операції з позабюджетними коштами здійснюються після затвердження їх Опікунською Радою, що діє на підставі локального нормативного акта, Положення "Про Опікунській Раді дитячого садка N 169".

4. Прикінцеві положення.

4.1. Наявність у дитячого садка N 169 позабюджетних коштів для виконання своїх функцій не тягне за собою зниження нормативів і (або) абсолютних розмірів його фінансування за рахунок коштів засновника.

4.2. Бухгалтерський облік позабюджетних коштів здійснюється у відповідності з нормативно-правовими документами Міністерства фінансів РФ.

4.3. В даний Становище по мірі необхідності, виходу вказівок, рекомендацій вищих органів можуть вноситися зміни та доповнення, які затверджуються Опікунською Радою і завідувачем дитячого садка.

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове