logo1logo2
logo3
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8></a></td>
    </tr>
   
   <tr>
    <td align=

stik logo4 logo5Головна | Заняття | Консультації logo6

Документація в дитячому саду.

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ПК

Протокол N ___

<__>________200_ р.

Голова ПК

______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач МОУ д/з 169

_______ Стекольникова Н.В.

<__>________200_ р.

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

МОУ дитячого садка N 169

Красноармійського району Волгограда р.

Відповідно до вимог ст. 189, 190 Трудового кодексу Російської Федерації в цілях впорядкування роботи МОУ дитячий сад і зміцнення трудової дисципліни затверджені і розроблені наступні правила.

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила - це нормативний акт, що регламентує порядок прийому і звільнення працівників, основні права, обов'язки і відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, застосовувані до працівникам заходи заохочення і стягнення, а також інші питання регулювання трудових відносин. Правила мають сприяти ефективній організації роботи колективу дошкільного навчального закладу (МОУ дитячий садок), зміцненню трудової дисципліни.

1.2. Справжні правила внутрішнього трудового розпорядку стверджує трудовий колектив МОУ дитячий садок за поданням адміністрації і профспілкового комітету.

1.3. Питання, пов'язані про застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією МОУ дитячий сад, а також трудовим колективом у відповідності з їх повноваженнями та чинним законодавством.

2. Прийом і звільнення працівників

2.1. Що поступає на основну роботу при прийомі подає такі документи:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку (для осіб, які поступають на роботу вперше-довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання);

- документи про освіту, кваліфікації, наявності спеціальних знань або професійної підготовки, наявність кваліфікаційної категорії, якщо цього вимагає робота;

- страхове свідоцтво державного пенсійного страхування;

- медичний висновок про відсутність протипоказань за станом здоров'я для роботи в МОУ дитячий садок.

2.2. Особи, які поступають на роботу за сумісництвом, замість трудової книжки пред'являють довідку з місця основної роботи із зазначенням посади, графіка роботи кваліфікаційної категорії.

Працівники-сумісники, розряд ЄТС яких встановлюється в залежності від стажу роботи, подають витяг з трудової книжки, завірену адміністрацією за місцем основної роботи.

2.3. Прийом на роботу здійснюється в наступному порядку:

- оформляється заява кандидата на ім'я керівника МОУ дитячий садок;

- складається та підписується трудовий договір;

- видається наказ про прийом на роботу, який доводиться до відома нового працівника під підпис;

- оформляється особиста справа на нового працівника (листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів про освіту, кваліфікації, профпідготовці; медичний висновок про відсутність протипоказань; виписки з наказів про призначення, переведення, підвищення, звільнення).

 

2.4. При прийомі працівника на роботу або при переведенні його на іншу роботу керівник МОУ дитячий садок зобов'язаний:

- роз'яснити його права і обов'язки;

- ознайомити з посадовою інструкцією, змістом та обсягом його роботи, з умовами оплати його праці;

- ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку, санітарії, протипожежної безпеки, іншими правилами охорони праці, вимог безпеки життєдіяльності дітей.

2.5. При укладенні трудового договору вперше трудова книжка та страхове свідоцтво державного пенсійного страхування оформляються в МОУ дитячий садок.

2.6. Трудові книжки зберігаються у керівника МОУ дитячий садок нарівні з цінними документами, в умовах, що гарантують їх недоступність для сторонніх осіб.

2.7. Переведення працівника на іншу роботу здійснюється тільки з його згоди, за винятком випадків, передбачених у ст. 74 ТК РФ (за виробничої необхідності, для заміщення тимчасово відсутнього працівника). При цьому працівник не може бути переведений на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я. Тривалість переведення на іншу роботу не може перевищувати одного місяця протягом календарного року.

2.8. У зв'язку із змінами в організації роботи МОУ дитячий садок (зміна режиму роботи, кількості груп, запровадження нових форм навчання і виховання тощо) допускається при продовженні роботи у тій же посаді, спеціальності, кваліфікації зміна істотних умов праці працівника: системи та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну найменування посад та інші. Про це працівник повинен бути повідомлений в письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження (ст. 73 ТК РФ).

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється відповідно до п. 7 ст. 77 ТК РФ.

2.9. Строковий трудовий договір (ст. 59 ТК РФ), укладений на певний строк (не більше п'яти років), припиняється з закінченням терміну його дії, про що працівник повинен бути попереджений у письмовій формі не менш ніж за три дні до звільнення. У випадку, якщо жодна з сторін не зажадала розірвання термінового трудового договору, а працівник продовжує роботу після закінчення строку трудового договору, трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк.

2.10. Звільнення в зв'язку з скороченням штату або чисельності працівників або за невідповідність займаній посаді, допускається за умови, якщо неможливо перевести працівника, що звільняється, з його згоди на іншу роботу і за отримання попередньої згоди відповідного виборного профспілкового органу МОУ дитячий садок.

2.11. Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані адміністрацією МОУ дитячий садок лише у випадках, передбачених статтями 81 і 83 ТК РФ.

2.12. В день звільнення керівник МОУ дитячий садок зобов'язаний видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок, а також за письмовою заявою працівника копії документів, пов'язаних з його роботою.

Далі >>

   
Матеріали, розміщені на сайті, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать їх законним авторам. Використання матеріалів дозволено тільки з письмового дозволу адміністрації сайту.
При копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове